Politikas

Ētikas kodekss


Iepirkumu politika


Interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politika


Korporatīvās atbildības un ilgtspējas politika


Korporatīvās pārvaldības politika


Personāla, atalgojuma un darbinieku atlases politika


Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības (compliance) politika

Trauksmes celšanas politika