Cenrādis

Pēdējo reizi atjaunots:

Koeficientu skaidrojumi:

A: infrastruktūras uzturēšanas bāzes maksa

B: izkodu un dzērienu tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumi

C: platība līdz 100 m2

D: platība 101 – 1000 m2

E: platība virs 1001 m2

F: reklāmas izvietošana laikā

G: dalībnieku / apmeklētāju skaitu virs 1000

Nr.

Pakalpojums

Mērvie-nība

Laiks

Cena (bez PVN)

Koeficienti

A

B

C

D

E

F

G

1.

Noma

1.1.

Zemes vai nekustamā īpašuma iznomāšana  (tirdzniecībai, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, rekreācijas, aktīvās atpūtas pakalpojumu piedāvāšanai)

1 objekts

1 mēnesis

Nomas maksa, kuru nosaka sertificēts vērtētājs

130 EUR

0,2

0

0,2

0,5

1.2

Lielās pļavas noma pasākuma organizēšanai pasākuma diena

15 000 m2

24 h

500 EUR

1.3.

Lielās pļavas noma pasākuma organizēšanai montāžas/demontāžas diena

15 000 m2

24 h

200 EUR

1.4

Lielās pļavas noma autostāvvietas organizēšanai pasākuma laikā (līdz 500 vieglie transporta līdzekļi)

15 000 m2

24 h

1200 EUR

2.

Pasākumu organizēšana Mežaparkā

2.1.

Promocijas pasākums / aktivitātes [2]

1 pasākums/aktivitāte

1 h

60 EUR / h

– 

 –

5 h – 12 h

500 EUR

2.2.

Pasākumi Mežaparka teritorijā (koncerti, uzvedumi, izrādes, izstādes, sporta pasākumi / sacensības ar dalībnieku / apmeklētāju skaitu virs 100) [3]

1 pasākums

24 h

– 

130EUR

0,5

0

0,2

0,5

1

0,5

3.

Citi

3.1.

Stāvlaukums pie Estrādes pasākumu laikā [4]

Vieglā automašīna [6]

12 h

6 EUR / 1 vieta

– 

3.2.

Stāvlaukums pie Estrādes pasākumu laikā [4]

Autobuss [7]

12h

15 EUR / 1 vieta

3.3.

Afišas izvietošana uz informācijas stenda Atpūtas alejas sākumā (pie Zoodārza) [5]

1 plakne (110cm, x 120 cm

1 nedēļa

100 EUR

3.4

Afišas izvietošana uz informācijas stenda pārējā Mežaparka teritorijā [5]

Plakne (110 cm, x 120 cm vai 150 cm x 150 cm )

1 nedēļa

70 EUR

3.5

Reklāmas izvietošana uz informācijas stenda [8]

Plakne (150 cm x 150 cm )

3 mēneši

70 EUR

6 mēneši

360 EUR

12 mēneši

600 EUR

Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināt ar SIA "Rīgas meži" valdes lēmumu nr. 6, protokols nr. 16, 07.05.2024. Cenrādis neattiecas uz Lielo estrādi un Zaļo teātri.

[1] izņemot Mežaparka Lielo estrādi un Zaļo teātri

[2] Promocijas pasākumi: reklāmas pasākumi, reklāmas izvietošana pasākumu laikā, filmēšana komercvajadzībām, saskaņojot norises vietu ar SIA ”Rīgas meži”

[3] Izņemot pasākumus Mežaparka Lielajā estrādē un Zaļajā teātrī. Ja pasākums notiek Lielajā pļavā, tad tiek piemērota nomas maksa par Lielo pļavu.

[4] Tikai transportlīdzekļiem ar izsniegtām atļaujām iebraukšanai kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā.

[5] Šis pakalpojums tiek piedāvāts tikai ar Mežaparku saistītiem pasākumiem, pakalpojumiem un notikumiem, to popularizēšanu. To dizaina izstrādi, izgatavošanu, saskaņošanu un izvietošanu nodrošina pakalpojuma pircējs.

[6] mehāniskais transportlīdzeklis, kura pilna masa nepārsniedz 3500 kg un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz 8 vietas.

[7] mehāniskais transportlīdzeklis pasažieru pārvadāšanai, kura sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz 8 vietas.

[8] drīkst izvietot tikai kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks" piejamo pakalpojumu informāciju un reklāmu, ja noslēgts nomas līgums ar SIA "Rīgas meži".

Infrastruktūras uzturēšanas maksas aprēķins: bāzes cena A x (1 + koeficients B + C + D + E + F + G)

Adrese un kontakti

Meža reproduktīvais materiāls

Skaits

Vecums

Cena, EUR (bez PVN)

Cena, EUR (ar PVN)

Priede

Ietvarstāds

1000

1/0

220,00

266,20

Egle

Ietvarstāds

1000

2/0

195,00

235,95

Ietvarstāds

1000

3/0

195,00

235,95

Kailsaknis ar uzlabotu sakņu sistēmu

1000

2/2; 1/3 (25-50 cm)

195,00

235,95

Bērzs

Ietvarstāds

1000

1/0

330,00

399,30

Kailsaknis ar uzlabotu sakņu sistēmu

1000

1/1

330,00

399,30

Melnalksnis

Ietvarstāds

1000

1/0

330,00

399,30

Kailsaknis ar uzlabotu sakņu sistēmu

1000

1/1

330,00

399,30

Adrese un kontakti

Meža reproduktīvais materiāls

Svars, kg

Cena, EUR (bez PVN)

Cena, EUR (ar PVN)

Priede

Uzlabots

1

1289,26

1560,00

Pārāks

1

1487,60

1800,00

Nr.

Darba vai pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR, bez PVN

PVN, EUR

Kopā, EUR

1.

Zemes nomas tiesību nodibināšana

1.1.

Pakalpojumu maksa par jaunas zemes nomas tiesības nodibināšanu (nepiemēro izsolēm)

1 objekts

407,84

85,65

493,49

1.2.

Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējums

1 objekts

Izmaksas nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs saskaņā ar darba uzdevumu

1.3.

Zemes nomas maksa

1 objekts

Nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējumu, taču ne mazāk kā noteikts normatīvajos aktos

2.

Servitūtu nodibināšana

2.1.

Pakalpojuma maksa par servitūta nodibināšanu

1 objekts

520,25

109,25

629,50

2.2.

Nekustamā īpašuma apgrūtināšana ar servitūtu

m2

1,42

0,30

1,72

3.

Aprobežojumu nodibināšana

3.1.

Pakalpojuma maksa par aprobežojuma nodibināšanu

1 objekts

520,25

109,25

629,50

3.2.

Nekustamā īpašuma apgrūtināšana ar lietošanas tiesību aprobežojumu sakarā ar jaunas aizsargjoslas noteikšanu vai esošas aizsargjoslas paplašināšanu (izņemot lietošanas tiesību aprobežojumi - pašvaldības nozīmes ceļa statusa noteikšana pašvaldību funkciju realizācijai)

m2

Atlīdzības apmērs 1,42 EUR/m2 vai atbilstoši normatīviem aktiem, ja normatīvais akts regulē atlīdzības apmēru attiecīgajam nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojuma veidam

4.

Būvniecības ieceres dokumentācijas skaņošana

1 projekts

64,85

13,62

78,47

5.

Atmežošanas plāna izgatavošana un atmežoto punktu apvidū izspraušana

1 objekts

Pakalpojuma izmaksas tiek aprēķinātas pamatojoties uz darba uzdevumu un sastādot par to atsevišķu tāmi

Atvieglojumi

Maznodrošinātām un trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, personām ar I, II un III invaliditātes grupu, kas uzrāda atbilstošus dokumentus, gadījumos, kad attiecīgais maksas pakalpojums ir nepieciešams šo personu īpašuma uzturēšanai, tiek piemērots koeficients 0,5.

Nekustamo īpašumu maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts ar SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu nr.7, protokols nr. 10, 21.03.2024.