Finanšu informācija un finanšu mērķi

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma ietvaros SIA "Rīgas meži" ir Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederoša (publiska) kapitālsabiedrība, tās darbību regulē Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. 

Finanšu mērķi

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 17.punktu, Kapitālsabiedrību pārvaldības kārtības 56.1., 56.4. apakšpunktu un 57.punktu, ņemot vērā esošajā SIA "Rīgas meži" (turpmāk – Sabiedrība) vidēja termiņa darbības stratēģijā (2019.-2025.gadam) izvirzīto finanšu mērķu izpildes rādītājus un nepieciešamību nodrošināt finanšu mērķu saskaņotību ar izvirzītajiem nefinanšu mērķiem, kā arī 04.10.2021. kapitāla daļu turētāja pārstāvja un Sabiedrības valdes un padomes sarunas par finanšu mērķiem rezultātus, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nosaka šādus būtiskāko vidēja termiņa finanšu mērķus atbilstoši kapitālsabiedrības komercdarbības specifikai, kas veicina finanšu stāvokļa ilgtspēju un Sabiedrības ilgtermiņa vērtības palielināšanu un ir iekļaujami Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas projektā:

  1. nodrošināt finanšu stabilitāti. Likviditātes koeficienti ne mazāk par 1;

  2. neto peļņas rentabilitāte vismaz 4% no apgrozījuma, ar pieauguma tendenci, palielinot Sabiedrības darbības efektivitāti;

  3. vidējā termiņā kopējais investīciju apjoms vismaz kopējā nolietojuma apmērā, tai skaitā piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu.

Rīgas valstpilsētas pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jānis Lange, 25.01.2022.  


Galvenie finanšu rādītāji


Dotācijas (saņemtais un izlietotais publiskais finansējums)


Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā


Iemaksātās dividendes pašvaldības budžetā


Gada pārskati


Operatīvie finanšu pārskati