Nekustamo īpašumu un derīgo izrakteņu stratēģija 2024. - 2030. gadam

Stratēģijas kopsavilkums

SIA "Rīgas meži" (RM) Nekustamo īpašumu (NĪ) stratēģijas 2030 galvenais mērķis ir virzīt pārdomātu un atbildīgu dabas kapitāla pārvaldību tā, lai tiek veicināta nekoksnes ieņēmumu īpatsvara palielināšanās, vienlaikus rūpējoties par dabas vērtību saglabāšanu un sabiedrības labklājību.

RM NĪ Stratēģija 2030 izstrādāta, balstoties uz RM esošās situācijas izvērtējumu un RM sniegto informāciju, publiski par uzņēmumu pieejamo informāciju un ārējo iesaistīto pušu sniegto informāciju. Dokuments izstrādāts, izmantojot tādas metodes kā dokumentu satura analīze, darba grupu sanāksmju organizēšana, intervijas ar RM un pašvaldību pārstāvjiem un ekspertu vērtējums, kā arī ievērojot Rīgas valstspilsētas pašvaldības NĪ pārvaldības vadlīnijas un starptautisku aktīvu pārvaldības ietvaru “Aktīvu pārvaldība ilgtspējīgai pakalpojumu nodrošināšanai”. RM NĪ Stratēģijas 2030 izstrādē ņemtas vērā attīstības tendences Rīgā un tās apkārtnē, t.sk. pašvaldību, kurās atrodas RM piederošie NĪ, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, teritorijas plānojumi un attīstības programmas. Balstoties uz šiem aspektiem, tika raksturota esošā situācija un definēti būtiskākie izaicinājumi, kā arī veikta rezultātu apkopošana SVID analīzes formā.

RM NĪ Stratēģija 2030 aptver RM piederošo NĪ un to daļu, kā arī RM NĪ darījumu, izvērtējumu, iedalot RM NĪ četros portfeļos. Galvenais RM stratēģiskais uzstādījums ir kļūt par ilgtspējīgu dabas kapitāla pārvaldnieku, kas nodrošina sakoptu NĪ pieejamību sabiedrībai caur inovatīviem risinājumiem.