Nefinanšu informācija

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Ilgtspējīgi apsaimniekot pašvaldības īpašumā esošās dabas teritorijas, lai panāktu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un pieaugumu, oglekļa piesaisti un uzkrāšanu, ekonomiskās un sociālās vērtības pieaugumu.

Nodrošināt pašvaldības dārzu, parku, skvēru un citu pilsētvides objektu apsaimniekošanu, lai vairotu to pieejamību, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un iedzīvotāju komfortu.

Rīgas domes lēmums Nr.RD-22-1750-lē "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA "Rīgas meži"", 24.08.2022.


Specifiskie nefinanšu mērķi


Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021.gadu