Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam

Stratēģijas kopsavilkums

SIA "Rīgas meži" (Uzņēmums) ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam (Stratēģija) ir Uzņēmuma ilgtermiņa vadības dokuments. Tas izstrādāts, ņemot vērā normatīvos aktus, attīstības plānošanas dokumentus un ietekmes pušu viedokļus, kā arī SIA “Rīgas meži” aktualizētajā Vidēja termiņa stratēģijā 2019. – 2025. gadam (VTS) definētos darbības stratēģiskos uzdevumus un to izpildes analīzi. Tādējādi tiek nodrošināta Uzņēmuma attīstības pēctecība.

Stratēģija ietver būtiskākos Uzņēmuma ilgtermiņa darbības finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī to sasniegšanai īstenojamos stratēģiskos virzienus un uzdevumus, Uzņēmuma stipro un vājo pušu, kā arī iespēju un draudu raksturojumu. Vienlaikus tiek paredzēta arī kārtība Stratēģijas ieviešanas uzraudzībai un nepieciešamo izmaiņu ierosināšanai.

Stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības (Rīgas pašvaldība) iekšējiem noteikumiem Nr. 4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība", kā arī ņemot vērā globālā, Eiropas Savienības (ES), nacionālā un reģionālā mēroga plānošanas dokumentus un normatīvos aktus. Tāpat ņemti vērā ietekmes pušu viedokļi, starptautiskās labās prakses novērojumi un SIA "Rīgas meži" vadības komandas stratēģiskās attīstības redzējums.

Stratēģijas izstrādes gaitā intervijās tika iegūti šādu ietekmes pušu viedokļi:

  • Rīgas pašvaldības un tās struktūrvienību;

  • nevalstisko organizāciju mežu apsaimniekošanas, kokrūpniecības, apkaimju attīstības un dabas aizsardzības jomās;

  • citu pašvaldību, kuru teritorijās Uzņēmums atrodas.

Uz šīs Stratēģijas pamata SIA "Rīgas meži" sagatavos un aktualizēs arī vidēja termiņa un īstermiņa attīstības plānošanas dokumentus un rīcības plānus.

Stratēģija izstrādāta no 2023. gada septembra līdz 2024. gada februārim. Stratēģijas izstrādātājs ir SIA "Rīgas meži", piesaistot konsultāciju uzņēmumu SIA "Civitta Latvija", kas ieguva šīs tiesības iepirkuma procedūras rezultātā.