Atļauja transportlīdzekļa iebraukšanai kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks"

Lai saņemtu atļauju iebraukšanai SIA “Rīgas meži” apsaimniekotā kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā, jāiesniedz iesniegums.


Iesnieguma formas


Lai nodrošinātu “Mežaparka” aizsardzību un drošību, teritorijā ir ierobežota mehānisko transportlīdzekļu kustība.

Atļaujas saņemšana

  1. Lai saņemtu atļauju iebraukšanai “Mežaparkā”, ir jāaizpilda iesnieguma forma un jānosūta SIA “Rīgas meži”, e-pasta adrese: [email protected]

  2. Pēc iesnieguma saņemšanas trīs darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu. Par pieņemto lēmumu prasītājs tiek informēts, izmantojot tā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru.

  3. Atļaujas veidu, pārvietošanās maršrutu un derīguma termiņu nosaka SIA “Rīgas meži”, izvērtējot iesniegumā norādīto informāciju.

  4. Atļauju var saņemt personīgi, iepriekš vienojoties par saņemšanas laiku. Saņemot atļauju ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Kontaktiem: SIA “Rīgas meži” daļas "Dārzi un parki" vadītāja vietniece Zane Pabērza, e-pasts: [email protected]

Atļaujas transportlīdzekļu iebraukšanai un stāvēšanai tiek izsniegtas šādos gadījumos *:

  • lai nodrošinātu piekļuvi personas nekustamajam īpašumam, deklarētajai dzīvesvietai vai darbavietai,

  • lai nodrošinātu piekļuvi objektam, kurā persona veic saimniecisko darbību vai komercdarbību, vai arī tai ir noslēgts īres / nomas līgums par teritorijas, ēkas īri/nomu,

  • īslaicīgai vai periodiskai kravas iekraušanai, izkraušanai un/ vai preču piegādei “Mežaparkā”, lai nodrošinātu preču piegādi tur esošajiem tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas objektiem (atļauta no plkst. 20.00 līdz plkst. 11.00),

  • lai veiktu “Mežaparka” teritorijā labiekārtošanas darbus, būvdarbus vai apkopi,

  • lai nodrošinātu “Mežaparka” apsaimniekošanu un uzturēšanu

  • publiska pasākuma norises tehniskajai nodrošināšanai vai vienreizējas komercdarbības veikšanai.

Iebraukšana Lielajā estrādē vai Zaļajā teātrī

Par iebraukšanas atļaujām, lai nokļūtu Mežaparka Lielajā estrādē vai Zaļajā teātrī, aicinām sazināties ar to apsaimniekotāju – Ziemeļrīgas kultūras apvienību, tālrunis: +371 67037223, e-pasts: [email protected].

* Kārtību, kādā tiek nodrošināta atļauju izsniegšana iebraukšanai un stāvēšanai  kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”, nosaka 26.08.2014. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.115 “Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” daļas, ko aizņem mežaparks, apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”