Pasākumu saskaņošana dārzos, parkos un "Mežaparkā"

Iesnieguma iesniegšana

Lai saskaņotu pasākumu SIA "Rīgas meži" apsaimniekotajos pilsētas sabiedriskajos apstādījumos – "Dārzos un parkos" un kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks", jāiesniedz iesniegums. Iesniegums no juridiskām un fiziskām personām tiek pieņemts:

 • elektroniski: ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu jāsūta uz e-pasta adresi: [email protected],

 • personīgi: SIA "Rīgas meži" birojā, O. Vācieša ielā 6, k-1, Rīgā, darba dienās, plkst. 9.00 – 15.00,

 • pa pastu: SIA "Rīgas meži", O. Vācieša iela 6, k-1, Rīga, LV-1004.


Iesnieguma forma

Publiska pasākuma saskaņošanas kārtība

Fiziska vai juridiska persona sagatavo iesniegumu par publiska pasākuma (Publisks pasākums – pasākums, kas atbilst Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā  noteiktajam par publisku pasākumu) rīkošanu un sniedz to Rīgas domē. Vairāk informācijas un iesnieguma formu lūgums skatīt Rīgas domes tīmekļa vietnē.

Rīgas dome centralizēti iesniegumu pārsūta visām ar pasākuma norisi saistītajām institūcijām izvērtēšanai atbilstoši kompetencei – tai skaitā SIA “Rīgas meži”, ja publisko pasākumu plānots organizēt Rīgas valstpilsētai piederošajās dārzu un parku teritorijās, t.sk. kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”.

Ja SIA “Rīgas meži” būs nepieciešams precizēt iesniegumā norādīto vai saņemt papildu informāciju, SIA “Rīgas meži” pārstāvis sazināsies ar pasākuma organizatoru.

Ja no SIA “Rīgas meži” puses publiska pasākuma norise tiek saskaņota, par to tiek informēta Rīgas dome. Un organizatoram uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts saskaņojums ar nosacījumiem, ko nepieciešams ievērot.

Aktivitāšu saskaņošanas kārtība

Ja tiek plānots organizēt aktivitāti (Aktivitāte – pasākums, kas neatbilst Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajam par publisku pasākumu) kādā no SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajām dārzu, parku vai skvēru teritorijām, t.sk. kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”, fiziska vai juridiska persona sniedz iesniegumu SIA “Rīgas meži” ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms plānotās aktivitātes norises. Iesniegumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa netiek izskatīti.

Iesniegumā obligāti norādāmā informācija
 • pasākuma rīkotājs,

 • kontaktpersona,

 • aktivitāte,

 • norises vieta un laiks,

 • plāns / shēma ar pasākuma aktivitāšu izvietojumu teritorijā un uzbūves objektu atzīmēm,

 • teritorijas sakopšanas veids.

SIA “Rīgas meži” informē

Pasākuma / aktivitāšu rīkotājs uzņemas materiālu atbildību par radītajiem zemsedzes (t.sk. zālienu), apstādījumu, cietā seguma un teritorijas labiekārtojuma objektu bojājumiem līdz pilnīgai to atjaunošanai, ja bojājumi ir radušies pasākuma/aktivitātes norises laikā rīkotāja, apmeklētāju vai dalībnieku darbības rezultātā.

Kontaktiem
 • Par pasākumu saskaņošanu dārzu, parku un apstādījumu teritorijās: daļas "Dārzi un parki" pasākumu plānošanas lietvede Diāna Blumberga, e-pasts: [email protected] vai tālrunis: 25419561 (lūgums zvanīt darba dienās, plkst. 8.30 – 16.30),

 • Par pasākumu saskaņošanu kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks": daļas "Dārzi un parki" vadītāja vietniece Zane Pabērza, e-pasts: [email protected].