Par purviem

Kopējā SIA "Rīgas meži" purvu platība ir ap 3,4 tūkst. ha. Lielākais purvs ir Cenas tīrelis – 2,3 tūkst. ha. Tas atrodas mūsu Tīreļu mežniecībā.

Pirms kūdras ieguves uzsākšanas Cenas tīrelis bija viens no lielākajiem Latvijas augstajiem purviem. Purva rietumu daļa ir nosusināta, un to klāj purvam raksturīgās priežu audzes ar bērzu piejaukumu (mistrojumu). Cenas tīrelī var sastapt Latvijā ligzdojošos putnus, un tā ir svarīga migrējošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vieta.

SIA "Rīgas meži" Tīreļu mežniecība ir purviem bagātākā mežniecība. Tās teritorijā atrodas arī Melnā ezera purva dabas liegums, kas iekļauts "Natura 2000" aizsargājamajās platībās. Tā ir Eiropas mērogā nozīmīga putnu ligzdošanas un migrācijas vieta. Te ligzdo purva tilbītes, ūpji, rubeņi un daudz citu putnu.

Tāpat SIA "Rīgas meži" ir Rustūžu purvs, tas atrodas Katrīnas mežniecībā Limbažu novadā.

Uzņēmums aktīvi strādā bijušo kūdras ieguves vietu izmantošanai, t.sk. saistībā ar CO2 piesaisti, SEG emisiju samazināšanu un kopumā ar ilgtspējīgu attīstību.