Meža apsaimniekošanas monitoringa pārskati

Jaunākie individuālie meža apsaimniekošanas plāni SIA “Rīgas meži” mežniecībām izstrādāti un pieņemti laika periodam no 2017. līdz 2026. gadam. Tie izstrādāti, ievērojot 2014.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 67 “Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu” prasības, valsts normatīvus un ratificētās starptautiskās konvencijas, Latvijas Meža politiku un PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikācijas Latvijas standarta kritērijus. Lai informētu sabiedrību par plānotajām meža apsaimniekošanas darbībām, individuālie mežniecību meža apsaimniekošanas plāni tiek publicēti uzņēmuma mājaslapā.

Monitorings tiek veikts ar mērķi uzraudzīt meža apsaimniekošanas darbu un pasākumu ietekmi uz meža dabisko, sociālo un ekonomisko vērtību saglabāšanu. Lai padarītu monitoringa datu atspoguļošanu un pieejamību vienkāršāku, kopš 2018. gada pārskats tiek sagatavots atsevišķā dokumentā.