Stabila peļņa, inovācijas un laba pārvaldība – apstiprināts RĪGAS MEŽU 2022.gada pārskats

2022.gads SIA “Rīgas meži” bija sekmīgs – ar uzviju izpildīts plānotais budžets, uzsākta inovatīvu un ilgtspējīgu risinājumu ieviešana, kā arī stiprināta laba korporatīvā pārvaldība – liecina vakar, 17.maijā, uzņēmuma dalībnieku sapulces apstiprinātais kapitālsabiedrības gada pārskats.

Kopumā dalībnieku sapulce atzinīgi novērtēja uzņēmuma rezultātus, īpaši akcentējot, ka paveikts apjomīgs darbs un sasniegts būtisks progress “Rīgas mežu” attīstībā. 

Jau otro gadu pārskats sagatavots atbilstoši Eiropas Savienības (ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Tas nodrošina uzņēmuma darbības rādītāju salīdzināmību starptautiski, t.sk. ar līdzvērtīgiem uzņēmumiem ES valstīs. 

Auditētais “Rīgas mežu” 2022.gada pārskats, t.sk. vadības ziņojums, neatkarīgu revidentu ziņojums un korporatīvās pārvaldības ziņojums pieejams: https://ej.uz/dcvg. 

Finanšu rādītāji

“Rīgas mežu” saimnieciskās darbības peļņa pērn bija 2,14 miljoni eiro, kas ir par 1,02 miljoniem eiro vairāk nekā 2021.gadā. Tāpat bija ievērojams neto apgrozījuma pieaugums, kas sasniedza 21,35 miljonus eiro (par 3,78 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš). Jāpiebilst, ka finanšu rezultāti tiek vērtēti bez bioloģisko aktīvu (mežaudžu) vērtības izmaiņām. 

Īpaši jāuzsver, ka uzņēmums pērn spēja operatīvi un precīzi reaģēt uz globālajām izmaiņām, ko izraisīja Krievijas agresija Ukrainā, veiksmīgi pielāgojoties mainīgajai tirgus un ģeopolitiskajai situācijai. Turklāt, neraugoties uz ievērojamiem izaicinājumiem, kas saistīti ar izmaksu kāpumu, darba spēka pieejamību, 2022.gadā uzņēmums stabili veica iepriekš plānotos darbus. 

Būtiskākie ieņēmumi bija no kokmateriāliem (apaļkoki, zāģmateriāli, blakus produkti) – 16,1 miljons eiro jeb 75,5% no kopējiem ieņēmumiem. Tie, salīdzinot ar 2021.gadu, palielinājušies par 5% (2021.gadā: 15,3 miljoni eiro), lai arī pārdoto kokmateriālu apjoms samazinājās par aptuveni 20%. 

2022.gadā tādi finanšu rādītāji, kā, piemēram, neto peļņas rentabilitāte un likviditāte bija augsti, kas apliecina uzņēmuma ievērojamo finansiālo stabilitāti; attiecīgi: 10% un 3,9%. Savukārt investīcijas nolietojuma apmērā, tika īstenotas 53% apjomā no plānotā. Tas saistīts ar Krievijas kara Ukrainā rezultātā ieviestajām starptautiskajām sankcijām, būtiski paildzināto preču piegādes ķēdi vai pat atteiktajām piegādēm. Šī iemesla dēļ būtiski lielāka investīciju naudas plūsma ir paredzēta 2023.gadā. 

Jāpiebilst, ka uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, uzņēmums nekavējoties definēja Ukrainu atbalstošu pozīciju, ko īstenoja ar konkrētu pasākumu palīdzību. Proti, ieviesa un stingri ievēroja sankciju prasības, sniedza atbalstu Ukrainai. Sadarbībā ar fondu “Ziedot.lv”, Ukrainas atbalstam ziedoti 10 000 eiro. Par tiem iegādāta dīzeļa elektrostacija Bahmutas slimnīcai un pārvietojamā uzlādes stacija. 

Pērn pašvaldības budžetā “Rīgas meži” iemaksāja dividendes 3,35 miljoni eiro apmērā, kas ir teju puse no visu Rīgas kapitālsabiedrību iemaksām. 

Dalībnieku sapulce 17.maijā atbalstīja “Rīgas mežu” valdes priekšlikumu par 40% no pērnā gada peļņas jeb 0,855 miljonu eiro iemaksu pašvaldības budžetā, kā arī to, ka dividendēs nesadalītā peļņa jeb 1,28 miljoni eiro tiek ieguldīti “Rīgas mežu” attīstībā. 

Inovācijas, ilgtspēja un sabiedrības iesaiste

2022.gads uzņēmumā bija inovāciju un jaunu risinājumu ieviešanas gads. Proti, “Rīgas meži” Latvijā ir flagmanis, kas īsteno saudzīgu un Latvijā iepriekš neizmantotu pieeju daudzmērķu meža apsaimniekošanā. Tā rezultātā pērn būtiski samazināti koksnes ieguves apjomi, īpašu uzmanību pievēršot dabas un rekreācijas vērtībām. 

2022.gads “Rīgas mežu” vēsturē ieies kā pirmais, kad uzņēmums uzsāka īpaši aktīvu dalību vairākos pētniecības un attīstības projektos, t.sk. starptautiskos, kā arī nodrošināja dažādu starptautisko finanšu instrumentu līdzekļu piesaisti. Šie projekti ir nozīmīgi uzņēmuma attīstībai (bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, klimata pārmaiņas, IT izmantošana meža kopšanas uzlabošanā, koku stādu kvalitātes uzlabošana, satelītu datu izmantošana teritoriju uzraudzībā). 

Ilgtspēja “Rīgas mežiem” ir viens no stratēģiskajiem mērķiem un uzstādījumiem. Tādēļ pērn daudz strādāts šajā jomā. Piemēram, uzņēmums pirmo reizi piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu, kā arī pirmo reizi sagatavoja Ilgtspējas pārskatu. Tāpat no ilgtspējas viedokļa svarīgi, ka uzņēmums izveidoja Latvijā pirmo lapu kompostēšanas laukumu. Pilnveidota arī parku apstādījumu veidošana un kopšana. Rīgas apstādījumi, īpaši iedzīvotāju iecienītās krāšņās vasaras puķu dobes, kļūst aizvien ilgtspējīgāki. 

Uzņēmums strādā sabiedrības labā un kalpo tās interesēm. Tādēļ sadarbība ar dažādām organizācijām, partneriem ir viens no “Rīgas mežu” darbības stūrakmeņiem un prioritātēm. Pērn uzņēmums īstenoja dažādas sabiedrības informēšanas un iesaistes aktivitātes, iepazīstinot gan ar aktualitātēm, gan stiprinot tēlu un reputāciju.  

Tāpat pērn “Rīgas meži” pirmo reizi piedalījās sarunu festivālā “Lampa”, fundamentāli atjaunoja uzņēmuma Zīmola stila grāmatu, t.sk. logotipu. Vizuālā identitāte ir mūsdienīga, atbilstoša uzņēmuma vērtībām, digitālās komunikācijas vajadzībām u.c. 

Uzņēmums īsteno arī vides izglītības programmu “EkVidO2” (iepriekš – “Zaļā klase”). Tās ietvaros pērn notikušas 90 ekskursijas, nodarbības un izglītojoši pasākumi, t.sk. Rīgas parkos un vides izglītības centrā “EkVidO2”. Tajās piedalījās ap 3400 dalībnieki. 2022.gadā aktualizēta vides izglītības koncepcija, izstrādātas un atbilstoši dažādām mērķauditorijām pilnveidotas astoņas vides izglītības programmas u.c. 

Pārvaldība un rūpes par darbiniekiem

Svarīgi, ka 2022.gada sākumā uz pieciem gadiem atlases procesā izvēlēta un pilnā sastāvā apstiprināta “Rīgas mežu” valde – vadības komanda, kurā katram no trim locekļiem ir savas atbildības jomas. 

2022.gadā izstrādāti dokumenta “Vidēja termiņa stratēģija 2019. – 2025.gadam” grozījumi, kurus uzņēmuma padome apstiprināja šī gada sākumā. Aktualizētās stratēģijas mērķis ir nodrošināt “Rīgas mežu” pāreju uz ilgtspējīgu, zināšanās balstītu mežu, dārzu un parku apsaimniekošanu un resursu izmantošanas un ieņēmumu dažādošanu, t.sk. no nekoksnes produkcijas. 

Uzņēmums darbojas atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības principiem un turpina šo principu stiprināšanu. Īpaši akcentējams, ka pērn izstrādāti un ieviesti visi Rīgas domes noteiktie pārvaldības dokumenti un politikas. 

2022.gadā “Rīgas meži” turpināja ieņemt aktīvu pozīciju jautājumos, kas saistīti ar nulles toleranci pret korupciju. Piemēram, izglītoja darbiniekus, iesaistījās dažādās sabiedriskās aktivitātēs, sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju īstenoja informatīvu kampaņu. 

2022.gadā, atbilstoši Valsts kontroles un Konkurences padomes norādījumiem, kā arī pašvaldības un uzņēmuma padomes lemtajam, ievērojot labas pārvaldības, tiesiskuma un aprēķinos balstītus principus, “Rīgas meži” uzsāka iziešanu no apaļkoku pārstrādes biznesa, apzinot kokzāģētavas “Norupe” pārdošanas iespējamos scenārijus. 

Darbinieki, rūpes par viņu labbūtību, profesionālo pilnveidi, sociālo atbalstu ir viena no uzņēmuma vadības prioritātēm. Pērn tika paaugstinātas algas visiem darbiniekiem. Savukārt, lai veicinātu strādājošo vispārējo ekonomisko stabilitāti un rūpētos par atbalstu energokrīzes laikā, oktobrī atsevišķi tika paaugstināts atalgojums zemāko algu saņēmējiem. Tāpat visi darbinieki saņēma uzņēmuma nodrošinātus pārtikas grozus.   

Lai veicinātu darbinieku profesionālo pilnveidi, kā arī ikdienā nepieciešamo kompetenču attīstību, pērn notika gan kopīgas, gan konkrētām darbinieku grupām domātas mācības. 

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem (125 objekti), kā arī par 385 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2”. 

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās. 

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. 

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”. 

2022.gadā “Rīgas meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu, kā arī pirmo reizi sagatavoja Ilgtspējas pārskatu. 

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību. 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

[email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai Esplanādē. Zaļš fons un labajā malā liels zvirbulis
Galerija

03.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā ceturtdienā, “Ēnu dienas” ietvaros, talka notiks Esplanādē

Ceturtdien, 2024.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Esplanādes parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” piektā Pavasara putnu...