SIA “Rīgas meži” informē par priežu meža ainavas kopšanas darbu gaitu Mežaparkā

visi darbi notiek atbilstoši meža apsaimniekošanas plānam;
Mežaparka ainavas bagātināšanai vērtīgi lapu koki tiek atstāti;
darbi līdz rudenim pārtraukti, tuvākajās nedēļās kopšanas cirtes teritorijas tiks sakārtotas, vasarā ielabos augsni jaunu priedīšu augšanai;
veiks iedzīvotāju aptauju, cer uz MAB līdzdalību.
 

(atbildes sagatavotas, atsaucoties uz Mežaparka attīstības biedrības jautājumiem par meža kopšanas darbiem)

Priežu meža ainavas kopšanas darbi Mežaparkā tiek veikti jau otro gadu. Meža kopšanas darbi atbilstoši Mežaparka meža apsaimniekošanas plānam tika uzsākti 2019.gada ziemas un pavasara periodā, darbi tika veikti 8,75 ha lielā platībā, kas iezīmēja jaunu lappusi Mežaparka attīstībā. Galvenais uzdevums meža kopšanai ir saglabāt un nodrošināt ilglaicīgu Mežaparkā esošo mežaudžu dabisko vērtību saglabāšanu. Lielākā daļa (vairāk kā 90% no meža platības) Mežaparka mežaudzes atbilst ES biotopu Mežainās piejūras kāpas vai Boreālo mežu kritērijiem, tajā pašā laikā Mežaparkā ir reģistrēti 62 dižkoki un papildus vairāk nekā 700 liela izmēra, virs 200 gadu vecas priedes. Papildus tam Mežaparkā ir veiktas vairākas dabisko vērtību inventarizācijas, uz kurām pamatojoties 2013.gadā tika izstrādāts un apstiprināts Mežaparka lokālplānojums, kā arī 2017.gadā apstiprināts Mežaparka meža apsaimniekošanas plāns.

Visas šīs izpētes un inventarizācijas izceļ Mežaparkā esošo priežu audžu unikālo vērtību, kuru nodrošina tam labvēlīga nabadzīgu smilšu augšņu un reljefa kombinācija. Apstākļi, kuros priede sekmīgi varētu pastāvēt ilglaicīgi, ja vien pēdējo 30.gadu straujā urbanizācija nenestu aiz sevis strauju augšanas apstākļiem neraksturīgu koku un krūmu sugu invāziju. Kļavas un korintes ir izplatītākie invazīvo sugu pārstāvji, kas neatstāj izredzes priežu sekmīgai dabiskai atjaunošanās spējai. Izstrādājot meža apsaimniekošanas plānu Mežaparkam, galvenais uzdevums tika izvirzīts veidot vizuāli dabisku, reizē koptu meža teritoriju ar bioloģiski augstvērtīgām priežu mežaudzēm.

Uzsākot darbus pie Mežaparka kopšanas, tika daudz rakstīts un runāts par to, kas un kādā apmērā tiks darīts, tika organizētas viedokļu apmaiņas un informatīvi pasākumi ar nevalstiskām organizācijām un biedrībām, lai ieklausītos un skaidrotu, veidotu kopīgu izpratni par to, kas ir jādara, lai mēs saglabātu bioloģiski vērtīgās Mežaparka mežaudzes. SIA “Rīgas meži” ir stingri pieturējušies pie izvirzītā uzdevuma, to ievērojot gan 2019.gada darbos, gan arī šī gada darbos. Viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem ir invazīvo lapu koku un krūmu sugu izciršana. Priedes tiek cirstas tikai gadījumā, kad tās ievērojami nomāc bioloģiski vecākās un vērtīgākās priedes.

Vēlreiz jāuzsver, ka darbu plāns tika izstrādāts sadarbībā ar vadošo vides un dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Latvijas Dabas fonda, Pasaules Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Vides aizsardzības kluba speciālisti atzina, ka priedēm Mežaparkā nepieciešama cilvēku palīdzība un, veicot meža kopšanas darbus plānotajā veidā un apjomos, vērtīgo priežu mežaudžu, kā arī atsevišķo vērtīgo koku mūžu iespējams būtiski paildzināt un noturēt priedi kā valdošo sugu Mežaparkā.

Saskaņā ar Mežaparka meža apsaimniekošanas plānu līdz 2026.gadam paredzēts veikt kopšanu 2/3 no Mežaparka teritorijas, kas ir 289 ha. 2020.gada ziemas un pavasara sezonā ir izkopta 29 ha liela teritorija, koku ciršanas darbi šobrīd tiek pārtraukti līdz rudenim, kad tie tiks atsākti līdzīgā intensitātē. Tuvākajās nedēļās tiks pabeigti kopto teritoriju sakārtošanas darbi, nocirsto koku un ciršanas atlikumu izvešana. Vasaras sezonā tiks veikti pasākumi izcirsto teritoriju zemsedzes irdināšanai un ielabošanai, lai uzlabotu jauno priežu ieaugšanas iespējas.

No mežsaimnieciskā viedokļa nav pieļaujama invazīvu lapu koku sugu dominance tādā apmērā, kas jau tagad apdraud dabisko koku sugu pastāvēšanu Mežaparkā un var izrādīties neatgriezeniska priežu mežam ilgtermiņā. Tāpēc “Rīgas meži” nevar piekrist Mežaparka attīstības biedrības paustajai nostājai attiecībā uz kļavu izciršanas pārmērību. Taču “Rīgas meži” mežsaimnieki labi apzinās Mežaparka lielo kultūrvēsturisko un rekreācijas nozīmi rīdziniekiem un visiem valsts iedzīvotājiem, ka invazīvu sugu lapu koki, lai arī neraksturīgi priežu mežam, pēdējos 20 gadus kļuvuši par daļu no Mežaparka ainavas, rudens sezonā bagātina parka ainavu ar savu krāsu bagātību, tādēļ tiek atstāti tādā skaitā, kādā neapdraud dabisko priežu mežu.

Pabeidzot otrās sezonas darbus, “Rīgas meži” plāno veikt iedzīvotāju aptauju par darbu kvalitāti un ierobežojumiem meža kopšanas darbu laikā. Aptaujā iekļaujami arī Mežaparka attīstības biedrības izvirzītie jautājumi objektīva viedokļa saņemšanai un izvērtēšanai attiecībā uz to, kas ir parka apmeklētāju rekreācijai svarīgi aspekti, kurus būtu jāņem vērā, turpinot priežu meža ainavas kopšanas darbus. Šajā sakarā ceram arī uz Mežaparka attīstības biedrības aktīvo biedru atbalstu šādas aptaujas veikšanā.

Citi raksti

Skatīt visus

09.07.2024.

"RĪGAS MEŽI" uzsāk mežizstrādi Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un Sauleskalnu

2024. gada jūlijā SIA “Rīgas meži” sāk ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un mežizstrādi meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un...

Vairāki cilvēki stāv mežā pie karoga
Galerija

02.07.2024.

“RĪGAS MEŽI” aicina iedzīvotājus paust viedokli par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas

SIA “Rīgas meži” aicina apkaimju biedrības un iedzīvotājus paust argumentētus viedokļus un priekšlikumus par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas  (teritorijā starp Kurzemes prospektu,...

Galerija

25.06.2024.

“RĪGAS MEŽI” iepazīstinās apkaimju biedrības un iedzīvotājus ar plānoto mežizstrādi Mežāru mežā

Pirmdien, 1.jūlijā plkst. 17.00, SIA “Rīgas meži” iepazīstinās ar šogad plānoto mežizstrādi uzņēmuma apsaimniekotajā Mežāru mežā (teritorijā starp Kurzemes prospektu, elektrolīniju un Kleistu...