SIA "Rīgas meži" aicina piedalīties Rīgas skolēnus ikgadējā konkursā

Konkursa tēma ir „Rīgas mežu dabas dārgumi” saistībā ar Latvijas dabas 2012. gada simboliem Rīgas pilsētai piederošajos mežos. Konkursa uzvarētāju darbi tiek izmantoti SIA „Rīgas meži” reprezentācijas priekšmetu apdrukai (krūzītes, vāzes, šķīvji u.c.).Konkurss tiek izsludināts no 2012. gada 1. februāra līdz 2012. gada 20. aprīlim, plkst. 17.00. Papildinformācija: Aigars Pencis, mob. tālr.: 29288438, [email protected]

Konkursa nolikums
 
 Konkursa organizētājs
SIA „Rīgas meži”
Ostas prospekts 11, Mežaparks, Rīga, LV-1034

 Konkursa mērķis
Šī konkursa mērķis ir aicināt Rīgas pilsētas 3. līdz 12. klašu skolēnus ar savām idejām un viedokli piedalīties Rīgas pilsētai piederošo mežu dabas dārgumu apzināšanā, novērtēšanā, sargāšanā un popularizēšanā.
Rīga ir mežiem visbagātākā no Eiropas pilsētām. Tai pieder 60 000 ha meža ne tikai pilsētas administratīvajā teritorijā, bet arī Rīgas, Ogres un Limbažu apkārtnē. Mežs līdzās zemei un jūrai ir Latvijas lielākā nacionālā bagātība. Latvijas ekonomika lielā mērā balstās uz meža nozari. Mežsaimniecība Latvijā ir ļoti attīstīta un tradīcijām bagāta. Rīgas pilsētas meži ir ilgtspējīgas mežsaimniecības paraugs.
Nenovērtējama meža bagātība ir ne tikai koksnes resursi, bet arī tā radītā ekosistēma ar dažādām augu un dzīvnieku sugām. Salīdzinot ar lielāko daļu Eiropas valstu, Latvijā ir saglabājusies augstāka bioloģiskā daudzveidība. To ir noteikuši Latvijas dabas apstākļi un senās mežsaimniecības tradīcijas. Lai šo bagātību nezaudētu, to pienākas sargāt ne tikai meža apsaimniekotājiem, bet arī visai sabiedrībai.
Jau labu laiku Latvijas dabas draugu vidū pastāv tradīcija ik gadus noteikt Latvijas dabas Gada simbolus – Gada putnu, Gada dzīvnieku, Gada kukaini, Gada koku un Gada augu. Rīgas pilsētai piederošajos mežos ir ļoti daudz dabas vērtību, kuras tiek sargātas un lolotas. To pasargāšanai tiek dibinātas aizsargājamās dabas teritorijas, un dabas vērtību saglabāšana ir nozīmīga mežsaimnieciskā darba daļa. SIA „Rīgas meži” vēlas panākt, lai arī sabiedrība pienācīgi novērtētu tās dabas vērtības, ko simbolizē Latvijas dabas Gada simboli.
Konkursa mērķis ir pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību šīm aktuālajām problēmām, kā arī ieinteresēt skolēnus par profesijām, kas saistītas ar meža nozari un mežsaimniecību.

 Konkursa priekšmets
3.1. Jaunrades konkurss 3. līdz 12. klašu skolēniem, kura uzdevums ir sagatavot zīmējumu, kas ataino kādu Latvijas dabas 2012. gada simbolu Rīgas pilsētai piederošajos mežos (viens skolēns drīkst iesniegt konkursam ne vairāk kā 2 darbus)  A2 formātā (420 mm x 586 mm) bez uzraksta vai ar lakonisku uzrakstu, kas aicina sabiedrību saudzēt mežu un tā dabas vērtības, ko iemieso Latvijas dabas 2012. gada simboli. Vēlams darbus veidot pamācošus vai arī ar humora piedevu. Skatītājam jāsaņem ziņojums no lakoniska attēla un/vai uzraksta.
Konkursa uzvarētāju darbi tiek izmantoti SIA „Rīgas meži” reprezentācijas priekšmetu apdrukai (krūzītes, vāzes, šķīvji u.c.).
3.1.1. Zīmējuma tehniskais izpildījums var būt grafika,  aplikācija, kolāža vai fotogrāfija.
3.1.2. Darba sižetam jāraksturo viens Latvijas dabas 2012. gada simbols Rīgas pilsētai piederošajos mežos saistībā ar šādām tēmām:
- Rīgas mežu dabas bagātības – augu un dzīvnieku valsts: jūras ērglis (Haliaeetus albicilla), gludenā čūska (Coronella austriaca), spožā skudra (Lasius fuliginosus), meža vizbule (Anemone sylvestris), mežābele (Malus sylvestris) vai citas retas un apdraudētas sugas Rīgas pilsētas mežos.
- Rīgas mežu nākotnes perspektīvas.
- Iespējas, ko cilvēkiem sniedz Rīgas meži – iepazīšanās ar dabas takām un liegumiem, sports, atpūta, vēstures objektu apskate, utml.

 Konkursa uzdevumi
4.1.Palielināt un rosināt skolēnu interesi par mežu, veidot izpratni par tā nozīmīgumu.
4.2. Veicināt skolēnos vēlmi iedziļināties vides jautājumu izpētē un informācijas iegūšanā par unikālām vai nozīmīgām dabas vērtībām Rīgas pilsētas mežos.
4.3.Vērst skolēnu uzmanību uz sabiedrības daļas nevērīgo izturēšanos pret Rīgas un Pierīgas mežiem - ugunsdrošības, piesārņošanas, vandālisma un citām problēmām.
4.4. Veidot izpratni, ka mežs ir pilsētas skābekļa avots, kā arī neskaitāmu dzīvnieku un augu mājvieta.
4.5. Veidot skolēnos izpratni un palielināt zināšanas par vides dizaina mākslas žanru.
4.6. Veidot izpratni par mežsaimniecību un vēlmi apgūt mežsaimnieka profesiju.

 Konkursa virzieni
Galvenais konkursa virziens ir tēma: „Rīgas mežu dabas dārgumi”.
 5.1. Gada putns 2012 – jūras ērglis (Haliaetus albicilla).
5.2. Gada dzīvnieks 2012 – gludenā čūska (Coronella austriaca).
5.3. Gada kukainis 2012 – spožā skudra (Lasius fuliginosus).
5.4. Gada augs 2012 – meža vizbule (Anemone sylvestris).
5.5. Gada koks 2012 – mežābele (Malus sylvestris).
5.6. Brīva tēmas izvēle, kas saistīta ar citām retām, apdraudētām vai ievērojamām augu un dzīvnieku sugām (zaļā vārna, pupuķis, ūpis u.c.), kas atrodamas Rīgas pilsētai piederošajos mežos.

  Konkursa izsludināšanas kārtība
6.1. Konkursu izsludina, nosūtot uzaicinājumus visām Rīgas pilsētas skolām.
6.2.  Ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt SIA „Rīgas meži” Rīgā, Ostas prospektā 11, kā arī mājas lapā: www.rigasmezi.lv
 Konkursa darbu iesniegšanas kārtība
7.1. Konkurss tiek izsludināts 2012.gada 1. februārī, bet konkursa darbi to autoriem jāiesniedz līdz 2012.gada 20. aprīlim plkst. 17.00 SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Ostas prospektā 11, Mežaparka Lielajā estrādē, Līvānu mājiņā Nr. 1, telpā Nr. 14.
7.2. Pēc šī termiņa iesniegtie darbi netiek pieņemti.
7.3. 3.-12. klases skolēni ar saviem darbiem konkursā piedalās individuāli.
7.4. Katrs dalībnieks konkursā var piedalīties ar ne vairāk kā 2 darbiem.
7.5. Konkursam netiek pieņemti darbi, kas neatbilst formātam A2 (420 mm x 586 mm) un ir gleznoti ar guašas krāsām.
7.6. Darbi, kas sagatavoti datorgrafikā, iesniedzami CD formātā, un to izdrukāšanu uzņemas SIA „Rīgas meži”.

  Pieteikuma saturs un noformējums
 Lai piedalītos SIA „Rīgas meži” rīkotajā konkursā ”Rīgas mežu dabas dārgumi”, pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz:
8.1. A2 (420 mm x 586 mm) formātā sagatavots darbs, kura tehniskais izpildījums ir kāda no tehnikām: grafika, datorgrafika, aplikācija, fotogrāfija.
8.2. Darba aizmugurē jābūt norādītai informācijai par autoru, tā jāsagatavo atbilstoši tabulai:

Vārds    
Uzvārds    
Skola un klase    
Telefona numurs    
e-pasta adrese    
Skolas adrese    
Skolotāja, kurš palīdzējis darbu veidot, vārds un uzvārds    
Parakstam, kas apliecina, ka tas ir konkrētās personas autordarbs    
     
 Konkursa darbu izvērtēšana
9.1. Prasība darbiem – lakonisms un reāli īstenojama iespēja izmantot tos krūzīšu, vāžu, šķīvju un citu trauku apdrukai.
9.2. Katra dalībnieka iesniegtie darbi tiek vērtēti kvalitatīvi, nevis kvantitatīvi.
9.3. Darbi tiek vērtēti trīs vecuma grupās – 3.-6.klases; 7.-9.klases un 10.-12.klases skolēnu darbi.
9.4. Darbus vērtē SIA „Rīgas meži” speciālistu komisija 3 cilvēku sastāvā un 2 neatkarīgie speciālisti.
9.5. Konkursam iesniegtie darbi tiek vērtēti pēc sekojošas vērtēšanas tabulas:
 Vērtēšanas kritēriji    Iegūto punktu skaits
Problēmas nozīmīgums    20
Tehniskais izpildījums    30
Idejas oriģinalitāte    35
Atbilstība konkursa mērķim    15

 Konkursa darbu uzvarētāju apbalvošana  
10.1. Konkursa rezultāti tiek paziņoti izstādes ”Rīgas mežu dabas dārgumi” atklāšanas pasākumā, kā arī tiek publicēti SIA „Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv
10.2. Uzaicinājumu uz konkursa noslēguma pasākumu un izstādes ”Rīgas mežu dabas dārgumi” atklāšanas pasākumu dalībnieki saņem telefoniski, pa pastu vai e-pastu, un savu dalību apstiprina telefoniski.
10.3. Balvu fonds katrai vecuma grupai:  
•    Pirmā vieta – planšetdators
•    Otrā vieta – velosipēds
•    Trešā vieta – portatīvais multimediju atskaņotājs
10.4. Veicināšanas un sponsoru balvas par kopējo summu 150 Ls.

 Konkursa darbu uzglabāšana un izmantošana
11.1. Konkursam iesniegtie darbi kļūst par SIA „Rīgas meži” īpašumu
11.1.1.  SIA „Rīgas meži” pēc saviem ieskatiem un vajadzībām izmanto un tiražē konkursam iesniegtos zīmējumus.
11.1.2.  Jaunrades darbi tiek saglabāti SIA „Rīgas meži” 6 mēnešus.
11.1.3.  Plakāti vai to idejas var tikt izmantoti, kā arī papildināti un stilizēti SIA „Rīgas meži” vajadzībām.
Visi konkursam iesniegtie darbi, kas būs atbilstoši nolikuma prasībām, plašākai sabiedrības apskatei tiek prezentēti izstādē ”Rīgas mežu dabas dārgumi”. Izstādes norises vieta un laiks tiek izziņoti mājaslapā www.rigasmezi.lv.

Papildus jautājumi nosūtāmi:
Aigars Pencis
Projektu vadītājs
SIA "Rīgas Meži", daļa ''Mežaparks''
Mežaparks, Mežaparka Lielā estrāde
Ostas prospekts 11
mob. tālr.: 29288438
[email protected]

Citi raksti

Skatīt visus

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...

16.05.2024.

RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi...