SIA "Rīgas meži" aicina piedalīties Rīgas pilsētas 3.-12. klašu skolēnus ikgadējā zīmējumu konkursā

Šī gada konkursa tēma ir „Palīdzi mežam ziņot!”. Konkursa uzvarētāju darbi var tikt izmantoti SIA „Rīgas meži” meža brīdinājuma zīmju izgatavošanai. Konkurss tiek izsludināts no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2013. gada 30. aprīlim, plkst. 15.00.

Papildinformācija: Aigars Pencis, mob. tālr.: 29288438, [email protected].Konkursa nolikums

Rīgas pilsētas skolu konkursam „Palīdzi mežam ziņot!”

 Konkursa organizētājs

SIA „Rīgas meži”

Ostas prospekts 11, Mežaparks, Rīga, LV-1034

 Konkursa mērķis

Šī konkursa mērķis ir aicināt Rīgas pilsētas 3.-12. klašu skolēnus ar savām idejām un viedokli piedalīties Rīgas pilsētai piederošo mežu brīdinājuma zīmju izstrādē.

Rīga ir mežiem visbagātākā no Eiropas pilsētām. Tai pieder 60 000 ha meža ne tikai pilsētas administratīvajā teritorijā, bet arī Rīgas, Ogres un Limbažu apkārtnē. Mežs līdzās zemei un jūrai ir Latvijas lielākā nacionālā bagātība. Latvijas ekonomika lielā mērā balstās uz meža nozari. Mežsaimniecība Latvijā ir ļoti attīstīta un tradīcijām bagāta. Rīgas pilsētas meži ir ilgtspējīgas mežsaimniecības paraugs.

Nenovērtējama meža bagātība ir ne tikai koksnes resursi, bet arī tā radītā ekosistēma ar dažādām augu un dzīvnieku sugām. Salīdzinot ar lielāko daļu Eiropas valstu, Latvijā ir saglabājusies augstāka bioloģiskā daudzveidība. To ir noteikuši Latvijas dabas apstākļi un senās mežsaimniecības tradīcijas. Lai šo bagātību nezaudētu, to pienākas sargāt ne tikai meža apsaimniekotājiem, bet arī visai sabiedrībai.

Mežam un tā ekosistēmai rada briesmas meža ugunsgrēki (tai skaitā cilvēka izraisītie), piesārņošana ar sadzīves atkritumiem, nelikumīga ciršana, kā arī meža zemsedzes un kāpu izbraukāšana un citas cilvēka darbības. Savukārt cilvēkiem, atrodoties mežā, jāuzmanās no ērcēm, kuras var pārnēsāt bīstamas slimības – ērču encefalītu un Laima slimību. Lai sargātu mežu un tā apmeklētājus, mežā nepieciešams izvietot zīmes, kas brīdina uzmanīgi rīkoties ar uguni, uzmanīties no ērcēm, necirst mežu, nemēslot mežā un neizbraukāt kāpas, kā arī citas zīmes.

Konkursa mērķis ir pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību šīm aktuālajām problēmām, kā arī ieinteresēt skolēnus par profesijām, kas saistītas ar meža nozari un mežsaimniecību.

 Konkursa priekšmets

3.1. Jaunrades konkurss 3.-12. klašu skolēniem, kura uzdevums ir sagatavot zīmējumu, kas noformēts kā brīdinājuma zīme, ko izvieto Rīgas pilsētai piederošajos mežos (viens skolēns drīkst iesniegt konkursam ne vairāk kā 2 darbus)  A2 formātā (420 mm x 586 mm) bez uzraksta vai ar lakonisku uzrakstu, kas brīdina par to, ko nedrīkst darīt  mežos un no kā ir jāuzmanās, atrodoties mežā. Vēlams darbus veidot pamācošus vai arī ar humora piedevu. Skatītājam jāsaņem ziņojums no lakoniska attēla un/vai uzraksta.

Konkursa uzvarētāju darbi tiks izmantoti SIA „Rīgas meži” meža brīdinājuma zīmju izgatavošanai.

3.1.1. Zīmējuma tehniskais izpildījums var būt grafika, zīmējums vai fotogrāfija.

3.1.2. Darba sižetam jāraksturo brīdinājuma zīme Rīgas pilsētai piederošajos mežos, piemēram:

- Neizraisīt ugunsgrēkus!

- Neiznīcināt floru un faunu!

- Nepiesārņot!

- Neizbraukāt!

- Brīva tēmas izvēle, kas saistīta ar brīdinošajām zīmēm mežā, par ko mežs varētu brīdināt.

 Konkursa uzdevumi

4.1.Palielināt un rosināt skolēnu interesi par mežu, veidot izpratni par tā nozīmīgumu un aizsardzību.

4.2. Veicināt skolēnos vēlmi iedziļināties vides jautājumu izpētē un informācijas iegūšanā par unikālām vai nozīmīgām dabas vērtībām Rīgas pilsētas mežos.

4.3.Vērst skolēnu uzmanību uz sabiedrības daļas nevērīgo izturēšanos pret Rīgas un Pierīgas mežiem - ugunsdrošības, piesārņošanas, vandālisma un citām problēmām.

4.4. Veidot izpratni, ka mežs ir pilsētas skābekļa avots un neskaitāmu dzīvnieku un augu mājvieta.

4.5. Veidot skolēnos izpratni un palielināt zināšanas par vides dizaina mākslas žanru.

4.6. Veidot izpratni par mežsaimniecību un vēlmi apgūt mežsaimnieka profesiju.

 Konkursa virzieni

Galvenais konkursa virziens ir tēma: „Palīdzi mežam ziņot!”.

5.1 Viss par ko mežs brīdina cilvēku, cilvēks brīdina citus, cilvēks brīdina neapzinīgus pilsoņus.

5.2 Brīva tēmas izvēle, kas saistīta ar brīdinošajām zīmēm mežā, par ko mežs varētu brīdināt, norāt un rosināt.

  Konkursa izsludināšanas kārtība

6.1. Konkursu izsludina, nosūtot uzaicinājumus visām Rīgas pilsētas skolām.

6.2.  Ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt SIA „Rīgas meži” Rīgā, Ostas prospektā 11, kā arī mājas lapā: www.rigasmezi.lv

 Konkursa darbu iesniegšanas kārtība

7.1. Konkurss tiek izsludināts 2013.gada 1. aprīlī. Konkursa darbi to autoriem jāiesniedz līdz 2013.gada 30. aprīlim plkst. 15.00 SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Ostas prospektā 11, Mežaparka Lielajā estrādē, Līvānu mājiņā Nr. 1.

7.2. Pēc šī termiņa iesniegtie darbi netiek pieņemti.

7.3. 3.-12. klases skolēni ar saviem darbiem konkursā piedalās individuāli.

7.4. Katrs dalībnieks konkursā var piedalīties ar ne vairāk kā 3 darbiem.

7.5. Konkursam netiek pieņemti darbi, kas neatbilst formātam A2 (420 mm x 586 mm) un ir gleznoti ar guašas krāsām.

7.6. Darbi, kas sagatavoti datorgrafikā, iesniedzami CD formātā, un to izdrukāšanu uzņemas SIA „Rīgas meži”.

  Pieteikuma saturs un noformējums

 Lai piedalītos SIA „Rīgas meži” rīkotajā konkursā ”Palīdzi mežam ziņot!”, pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz:

8.1. A2 (420 mm x 586 mm) formātā sagatavots darbs, kura tehniskais izpildījums ir kāda no tehnikām: grafika, datorgrafika, fotogrāfija vai zīmējums (neizmantojat guašas krāsas).

8.2. Darba aizmugurē jābūt norādītai informācijai par autoru, tā jāsagatavo atbilstoši tabulai:

Vārds

 

Uzvārds

 

Skola un klase

 

Telefona numurs

 

e-pasta adrese

 

Skolas adrese

 

Skolotāja, kurš palīdzējis darbu veidot, vārds un uzvārds

 

Parakstam, kas apliecina, ka tas ir konkrētās personas autordarbs

 

 

 

 Konkursa darbu izvērtēšana

9.1. Prasība darbiem – lakonisms un reāli īstenojama iespēja izmantot tos brīdinājuma meža zīmju izgatavošanai.

9.2. Katra dalībnieka iesniegtie darbi tiek vērtēti kvalitatīvi, nevis kvantitatīvi.

9.3. Darbi tiek vērtēti trīs vecuma grupās – 3.-6.klases; 7.-9.klases un 10.-12.klases skolēnu darbi.

9.4. Darbus vērtē SIA „Rīgas meži” speciālistu komisija 3 cilvēku sastāvā un 2 neatkarīgie speciālisti.

9.5. Konkursam iesniegtie darbi tiek vērtēti pēc sekojošas vērtēšanas tabulas:

 Vērtēšanas kritēriji

Iegūto punktu skaits

Problēmas nozīmīgums

20

Tehniskais izpildījums

30

Idejas oriģinalitāte

35

Atbilstība konkursa mērķim

15

 Konkursa darbu uzvarētāju apbalvošana 

10.1. Konkursa rezultāti tiek paziņoti izstādes ”Palīdzi mežam ziņot!” atklāšanas pasākumā, kā arī pēc pasākuma tiek publicēti SIA „Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv

10.2. Uzaicinājumu uz konkursa noslēguma pasākumu un izstādes ”Palīdzi mežam ziņot!” atklāšanas pasākumu dalībnieki saņem telefoniski, pa pastu vai e-pastu.

10.3. Balvu fonds katrai vecuma grupai:  

·         Pirmā vieta – velosipēds

·         Otrā vieta – fotoaparāts

·         Trešā vieta – 50 Ls dāvanu karte no veikala Sportland

10.4. Veicināšanas un sponsoru balvas par kopējo summu 150 Ls.

 Konkursa darbu uzglabāšana un izmantošana

11.1. Konkursam iesniegtie darbi kļūst par SIA „Rīgas meži” īpašumu.

11.1.1.  SIA „Rīgas meži” pēc saviem ieskatiem un vajadzībām izmanto un tiražē konkursam iesniegtos zīmējumus.

11.1.2.  Jaunrades darbi tiek saglabāti SIA „Rīgas meži” 6 mēnešus.

11.1.3.  Plakāti vai to idejas var tikt izmantoti, kā arī papildināti un stilizēti SIA „Rīgas meži” vajadzībām.

Visi konkursam iesniegtie darbi, kas būs atbilstoši nolikuma prasībām, plašākai sabiedrības apskatei tiek prezentēti Muzeju nakts ietvaros. Darbu izstādes norises vieta un laiks tiek izziņoti mājaslapā www.rigasmezi.lv

  Papildus jautājumi nosūtāmi:

Aigars Pencis

Projektu vadītājs

SIA "Rīgas Meži", daļa ''Mežaparks''

Mežaparks, Mežaparka Lielā estrāde

Ostas prospekts 11

mob. tālr.: 29288438

[email protected]

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai Esplanādē. Zaļš fons un labajā malā liels zvirbulis
Galerija

03.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā ceturtdienā, “Ēnu dienas” ietvaros, talka notiks Esplanādē

Ceturtdien, 2024.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Esplanādes parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” piektā Pavasara putnu...