RĪGAS MEŽI veiks meža kopšanas darbus Carnikavas un Garkalnes pagastos

Informācija par meža kopšanu pie Priežlejām, Carnikavas un Garkalnes pagastos

Lai veicinātu veselīgākas mežaudzes attīstību un meža atjaunošanos, dabas un rekreācijas vērtību saglabāšanu u.c., “Rīgas meži” šī gada rudenī plāno uzsākt meža kopšanas darbus Gaujas mežniecībā – Carnikavas un Garkalnes pagastos, abpus Priežlejām, starp Jaunciema gatvi un pagriezienu uz Kalngali (reģionālais autoceļš P1 Rīga – Carnikava – Ādaži). Šī teritorija atrodas “Rīgas mežu” Gaujas mežniecības Garkalnes iecirkņa Kalngales apgaitā.

  • Darbu mērķis: meža ainavas veidošana, mežaudzes attīstības un atjaunošanās veicināšana; saules gaismas piekļuves veicināšana nākamās paaudzes kokiem; dabas vērtību, sēņošanas un ogošanas iespēju saglabāšana; rekreācijas iespēju attīstība un pilnveidošana.

  • Darbu plānotais laiks: 2023.gada rudens – 2024.gada rudens.

  • Darbu platība: 37,2 ha.

  • Darbu plānotā secība: meža ceļu sagatavošana atbilstoši transporta vajadzībām; koku ciršana, kokmateriālu izvešana; daļēja zaru savākšana un izvešana; ceļu sakārtošana. Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.

Darbi notiks atbilstoši normatīvajiem aktiem un uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kurā lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām, dabas un rekreācijas teritorijām, kā arī samazinātas mežsaimniecisko darbu platības.

Tāpat meža kopšana notiks atbilstoši šim meža masīvam izveidotajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam. Veicot darbus tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti. Darbu laikā tiks ņemts vērā, ka šajā apkārtnē atrodas Priežlejas. 

Šis meža masīvs ir īpašs ar to, ka tajā ir salīdzinoši daudz bioloģiski vērīgi meža nogabali, kuros  kopšanas darbi netiks veikti. Šo apkārtni iecienījuši dabas baudītāji, gan aktīvas un mierīgas atpūtas cienītāju, gan ogotāji un sēņotāji. Te ir īpaši vērtīgie vecie, lielo dimensiju koki, kā arī dobumainie un ekoloģiskie koki, kuriem kopšanas darbu laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība, t.sk. ap tiem tiks veidota saudzējoša “telpa”.

Pirms meža kopšanas darbiem tieši šai teritorijai izveidots funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, to buferjoslas un ainaviski vērtīgās teritorijas. Ainavu dizaina plāna zonējumā izcelti ainavu elementi, ņemtas vērā meža vērtības, pieguļošās buferjoslas un rekreācijas iespējas.

Atbilstoši izstrādātajiem plāniem, te paredzēti divi ciršu veidi:

  • izlases cirte: lai nākotnē veidotos veselīgāka mežaudze, lai nodrošinātu labākus augšanas apstākļus un vairāk gaismu jaunajiem kokiem, tiks veidoti atvērumi (ja būs nepieciešams, tiks izzāģēti piekļuves ceļi atvērumiem). Izlases cirtes gadījumā mežaudzes šķērslaukums (biezība) nogabalā netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par kritisko šķērslaukumu (biezību) un vietās, kur ir pārklāšanās ar pilsētas aizsargjoslu kritiskais šķērslaukums reizināts ar koeficientu 1,5,

  • kopšanas cirte: lai veicinātu koku augšanu, uzlabotu mežaudzes sastāvu un veselību, vienmērīgi tiks retināta audze un izcirsti neatbilstošie vai traucējošie koki. Kopšanas cirtes gadījumā mežaudzes sastāva un paliekošo koku augšanas apstākļu uzlabošanai, kur mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par minimālo šķērslaukumu.

Pirms mežizstrādes uzsākšanas “Rīgas meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu:

  • Bioloģiski vērtīgā teritorija: te darbu mērķis ir aizsargāt un saglabāt konkrēto teritoriju, kurai ir augsta bioloģiskā vērtība un kurā ir dabiskie meža un purvu biotopi. Tādēļ, atbilstoši MAP un biotopu ekspertu atzinumiem, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi; koku ciršana tiks veikta tikai gadījumos, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai, iepriekš saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistu.

  • Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas teritorija: šajā vietā darbu mērķis ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem. Šī josla tiek veidota dabisko meža biotopu koncentrācijas vietās, kur cirsmu plānojumu izvērtē un ieteikumus dabas vērtību saglabāšanai sniedz dabas aizsardzības speciālists.

Šī teritorija paredzēta, lai nepasliktinātu bioloģiski vērtīgo nogabalu vērtību.

  • Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: tai ir būtiska loma no meža nekoksnes vērtību viedokļa – šajā teritorijā ir ainaviski nozīmīgas vietas, tā ir iecienīta atpūtai, ogošanai un sēņošanai. Tādēļ darbu mērķis ir ilgtermiņā saglabāt nekoksnes vērtības.

Šajā teritorijā mežistrādes darbi būs saudzīgāki. Lai veicinātu labāku priedes dabisku atjaunošanos un nodrošinātu dabisku meža audzes nomaiņu ilgtermiņā, te izlases cirtēs tiks veidotas neregulāras un regulāras formas atvērumi. Savukārt kopšanas cirtes plānotas, lai nodrošinātu optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem – vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīga mežaudze (vējgāzes, snieglauzes, kaitēkļi).

Darbu laikā lūgums ievērot drošības prasības, pārvietošanās ierobežojumus un netuvoties teritorijai, kur strādā tehnika!


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

[email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/ 

Citi raksti

Skatīt visus

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...

16.05.2024.

RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi...