RĪGAS MEŽI uzsāks meža kopšanu Tīreļu mežniecībā, starp Jaunmārupi, Mārupes novadā un Pīļu kalniņu Olaines novadā

Attēlā ir informatīvs plakāts par meža kopšanu. Tajā ir informācija par teritoriju, darbu gaitu, platību, laiku, kā arī aicinājums darbu laikā būt piesardzīgiem

Janvāra beigās SIA “Rīgas meži” Tīreļu mežniecībā, pie Jaunmārupes, uzsāks iepriekš plānotos meža kopšanas un izstrādes darbus. Tie tiks veikti atbilstoši dabai saudzīgai metodei – ainavu dizaina plānam, kā arī uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), piešķirot lielāku nozīmi bioloģiski vērtīgu, dabas un rekreācijas teritoriju saglabāšanai, bet samazinātas intensīvā mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Mežizstrādes darbi notiks Tīreļu mežniecības Mārupes apgaitā – meža masīvos starp Loka ceļu, Jaunmārupi, Mārupes novadā un atpūtas vietu “Pīļu kalniņš”, Olaines novadā (sākot no Pīļu kalniņa puses 20.kvartālā un turpinot Jaunmārupes pusē – 308.kvartālā).

Meža masīvi, kur notiks darbi, ir īpaši ar to, ka tajos ir salīdzinoši augsta bioloģiski vērtīgo nogabalu koncentrācija. Tādēļ mežizstrādes darbu laikā tiks ievērota papildus uzmanība un darbi tiks veikti īpaši saudzīgi. Šajos meža masīvos atrodas arī “Rīgas mežu” izveidotā un bez maksas pieejamā Enduro moto taka.

Par meža ainavu dizaina plāniem

Meža ainavu dizaina plāna veidošana pirms meža kopšanas darbiem Latvijā ir salīdzinoši jauna un dabai saudzīgāka pieeja mežu apsaimniekošanā, kas sekmē meža ilgtspējīgāku attīstību un dabas vērtību saglabāšanu. “Rīgas meži” ir celmlauži šīs pieejas izmantošanā. Proti, pirms darbu sākšanas mežs tiek izpētīts, novērtēts un sadalīts zonās. Pēc tam katrai zonai tiek noteikts savs mežizstrādes un meža apsaimniekošanas veids, lai ilgtermiņā veicinātu tā atjaunošanos,  lai tiktu saglabātas mežā esošās dabas vērtības, lai mežs būtu estētisks.

Līdz šim šādā veidā meža darbi veikti uzņēmuma Rīgas mežniecībā, piemēram, Juglas mežā, Bukultu mežā, kā arī Juglas (iepriekš - Gaujas) mežniecībā, Ādažu un Ropažu pusē.

Mežizstrādes darbi Tīreļu mežniecībā ir īpaši arī to, ka līdzšinējās teritorijās citās “Rīgas mežu” mežniecībās, kurām veidoti ainavu dizaina plāni, nav kultūrvēsturiskās teritorijas zona – tā raksturīga tieši Tīreļu mežniecībai. Piemēram, te atrodas tādas kultūrvēsturiskās vērtības, kā Ziemassvētku kauju vietas, Nocietinājumu sistēma ar Pluģu skansti, Ostvalda piemiņas akmens u.c. kultūrvēsturiski objekti.

Darbu mērķi:

 • dabas vērtību saglabāšana, mežaudzes augšanas apstākļu, sastāva un veselības stāvokļa uzlabošana,

 • kvalitatīva un pēctecīga meža atjaunošana un kopšana,

 • rekreācijas iespēju attīstība,

 • kultūrvēsturisko objektu aizsargāšana un saglabāšana.

Plānotais darbu laiks: 2024.gada janvāra beigas – 2024.gada decembris (izņemot putnu ligzdošanas laiku: 15.aprīlis – 30.jūnijs).

Darbu platība un veidi: 54 ha:

 • atjaunošanas cirte: tiek veikta teritorijās, kurās tiks atjaunota kvalitatīva mežaudze. Atjaunošanas cirte nozīmē, ka gada laikā no tās uzsākšanas, mežaudzes vai tās daļas šķērslaukums tiek samazināts tiktāl, ka tas kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu,

 • izlases cirte: tiek veikta, lai vienmērīgi izretinātu mežu, lai uzlabotu augšanas apstākļus paliekošajiem kokiem. Lai  izveidotu kvalitatīvu un augtspējīgu mežu, mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiks samazināts tiktāl, ka tas kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu (biezība),

 • kopšanas cirte: tiek veikta, lai veicinātu koku augšanu, uzlabotu mežaudzes sastāvu un veselību, izcirstu neatbilstošos vai traucējošos kokus un krūmus. Kopšanas cirtes gadījumā mežaudzes sastāva un paliekošo koku augšanas apstākļu uzlabošanai mežaudzes šķērslaukums nekļūst mazāks par minimālo šķērslaukumu. 

Darbu secība:

 • meža ceļu sagatavošana,

 • pameža tīrīšana,

 • koku zāģēšana,

 • kokmateriālu izvešana,

 • zaru savākšana un izvešana (vietām zari var tikt atstāti mežā),

 • ceļu sakārtošana.

Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.

Darbu laikā lūgums ievērot drošības prasības, pārvietošanās ierobežojumus un netuvoties tehnikai!

Pirms mežizstrādes uzsākšanas “Rīgas meži” iepazīstina ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu.

Pirms mežistrādes darbiem, lai sekmētu teritoriju ilgtspējīgu attīstību, tām izveidots četru veidu mežaudžu funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, bioloģisku vērtīgu nogabalu buferjoslas teritorijas, mežsaimniecības teritorijas un kultūrvēsturiskās teritorijas. Šajos zonējumos izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības un rekreācijas iespējas. Veicot darbus, tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti.

Bioloģiski vērtīgā teritorija:

 • Darbu mērķis: aizsargāt un saglabāt teritoriju, kurai ir augsta bioloģiskā vērtība un dabiskie biotopi – aktīvi augstie purvi, degradēti augstie purvi, purvainie meži u.c. bioloģiski vērtīgas teritorijas.

 • Plānotie darbi: atbilstoši MAP un biotopu ekspertu atzinumiem, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Koku ciršana šajā teritorijā tiks veikta tikai gadījumos, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai, iepriekš to saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistiem.

Bioloģiski vērtīgu nogabalu buferjoslas teritorija:

 • Darbu mērķis: saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem. Šī josla tiek veidota dabisko meža biotopu koncentrācijas vietās, kur cirsmu plānojumu izvērtē un ieteikumus dabas vērtību saglabāšanai sniedz “Rīgas mežu” dabas un vides aizsardzības speciālists.

 • Plānotie darbi: ņemot vērā nepieciešamos telpiskos un sezonālos ierobežojumus, te var tikt plānotas arī atjaunošanas cirtes. Darbi šajā teritorijā nenotiks putnu ligzdošanas laikā.

Mežsaimniecības teritorija:

 • Darbu mērķis: saimnieciskās darbības veikšana atbilstoši MAP un meža ainavu dizaina plānam, nodrošinot galveno koku sugu – priedes, egles un bērzu kopšanu, izcirtumu atjaunošanu, kā arī ilgtspējīgas meža ainavas veidošanu.

 • Plānotie darbi: atjaunošanas cirtēs tiks saglabātas esošās dabas vērtības un papildus ekoloģiskie koki (augtspējīgi iepriekšējās paaudzes koki vai koki, kuru caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru nogabalā). Ekoloģiskie koki tiks koncentrēti vienā vai vairākās grupās. Papildus ekoloģisko koku grupām tiks saglabāti arī atsevišķi lielāku dimensiju valdaudzes vai atsevišķi iepriekšējās paaudzes ekoloģiskie koki. Tāpat tiks saglabāta priežu, egļu, ozolu un liepu paauga, kadiķi un dobumainie koki.

Kultūrvēsturiskā teritorija:

 • Darbu mērķis: aizsargāt un saglabāt kultūrvēsturiski nozīmīgos objektus, piemēram, Pirmā pasaules kara ierakumu un zemnīcu tīklu. Šī zona tiek veidota kultūrvēsturisko objektu koncentrācijas vietās, kur cirsmu plānojumu izvērtē un ieteikumus kultūrvēsturisko objektu saglabāšanai sniedz “Rīgas mežu” dabas un vides aizsardzības speciālists.

 • Plānotie darbi: mazākā intensitātē un īpašu uzmanību pievēršot kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai. Šajās teritorijās ekoloģiskie koki tiks grupēti tiešā kultūrvēsturiski saglabājamo objektu tuvumā, lai novērstu risku, ka meža darbu rezultātā, objekti var tikt bojāti. Tāpat tiks saglabāti ekoloģiskie koki, zem kuriem, tāpat kā visā nogabalā, tiks saglabāta arī priežu, egļu, ozolu un liepu paauga.

Par Tīreļu mežniecību

Tīreļu mežniecība ir lielākā “Rīgas mežu” mežniecība – vairāk nekā 25,5 tūkst. ha. Tā ir purviem bagāta, lielākais un zināmākais ir Cenas tīrelis. Tas ietilpst “Natura 2000” īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā  un ir viens no unikālākajiem Latvijas purviem.

Mežniecībā arī ir dabas liegums “Melnā ezera purvs” kas ietilpst “Natura 2000” īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Tīreļu mežniecībā ir arī daudz dažādi purvi, kas nav iekļauti īpaši aizsargājamās dabas teritorijas sarakstos, piemēram, Rāvājs, Medema un Ēbeļmuižas purvi.


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

Pievienotie faili

Citi raksti

Skatīt visus

09.07.2024.

"RĪGAS MEŽI" uzsāk mežizstrādi Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un Sauleskalnu

2024. gada jūlijā SIA “Rīgas meži” sāk ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un mežizstrādi meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un...

Vairāki cilvēki stāv mežā pie karoga
Galerija

02.07.2024.

“RĪGAS MEŽI” aicina iedzīvotājus paust viedokli par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas

SIA “Rīgas meži” aicina apkaimju biedrības un iedzīvotājus paust argumentētus viedokļus un priekšlikumus par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas  (teritorijā starp Kurzemes prospektu,...

Galerija

25.06.2024.

“RĪGAS MEŽI” iepazīstinās apkaimju biedrības un iedzīvotājus ar plānoto mežizstrādi Mežāru mežā

Pirmdien, 1.jūlijā plkst. 17.00, SIA “Rīgas meži” iepazīstinās ar šogad plānoto mežizstrādi uzņēmuma apsaimniekotajā Mežāru mežā (teritorijā starp Kurzemes prospektu, elektrolīniju un Kleistu...