RĪGAS MEŽI uzsāks meža kopšanas un atjaunošanu veicinošus darbus Katrīnas mežniecībā, netālu no Drieliņiem, Limbažu novadā

Attēlā ir informācija par meža kopšanu, par platību, darbu laiku, dabu secību, kā arī aicinājums darbu laikā netuvoties tehnikai

Šī gada sākumā SIA “Rīgas meži” plāno uzsākt meža kopšanas un mežaudzes atjaunošanu veicinošus darbus atsevišķos meža nogabalos Katrīnas mežniecības Briežu apgaitā, netālu no Drieliņiem, Limbažu novadā (13.kvartālā).

Darbi notiks atbilstoši uzņēmuma izstrādātajam “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kurā liela nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgu, dabas teritoriju saglabāšanai. Tāpat darbi tiks veikti saskaņā ar tieši šim meža masīvam izstrādāto ainavu ekoloģisko plānu. Veicot darbus, tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti.

Katrīnas mežniecības Briežu apgaita un šis meža masīvs ir īpašs ar to, ka te, īpaši ziemeļu daļā, ir salīdzinoši augsta bioloģiski vērtīgu nogabalu koncentrācija.

Darbi un to mērķi:

 • meža kopšana: tiks veikta, lai uzlabotu paliekošās mežaudzes augšanas apstākļus, sastāvu un veselību. Kopšanas cirtē tiks izcirsti atpalikušie, slimie un kukaiņu invadētie koki, savukārt paliekošie veselie koki tiks vienmērīgi izretināti,

 • meža atjaunošanas veicināšana: pēc atjaunošanas cirtes veikšanas plānots atjaunot mežaudzi ar “Rīgas mežu” kokaudzētavā “Norupe” izaudzētiem kvalitatīviem priedes (‘Pinus sylvestris var. rigensis’) un bērza (‘Betula’) stādiem. Pirms koku stādīšanas tiks sagatavota augsne. Tuvākajos gados šajās platībās notiks regulāra mežaudzes agrotehniskā kopšana, lai atbrīvotu jaunos kokus no laika gaitā izaugušajiem traucējošiem augiem un apēnojuma,

 • dabas vērtību saglabāšana: darbu laikā tiks saglabātas mežā esošās dabas vērtības, piemēram, liela izmēra kritalas, kadiķi, skudru pūžņi, atsevišķi sausie koki putnu barības bāzes uzlabošanai, kukaiņiem un citiem mazajiem meža iemītniekiem.

Darbu plānotais laiks: 2024.gada janvāra beigas – 2024.gada beigas (darbi nenotiks putnu ligzdošanas laikā: 15.aprīlis – 30.jūnijs).

Darbu platība: 13,52 ha, t.sk. 1,26 ha atjaunošanas un 12,26 ha kopšanas cirtes.

Ciršu veidi:

 • atjaunošanas cirte: tās mērķis ir atjaunot kvalitatīvu mežaudzi. Šis cirtes veids nozīmē, ka gada laikā no tās uzsākšanas, mežaudzes vai tās daļas, šķērslaukums tiek samazināts tiktāl, ka tas kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu,

 • kopšanas cirte: tās mērķis ir veicināt koku, pamatā – līdz 100 gadus vecu, augšanu, uzlabot mežaudzes sastāvu un veselību, tādēļ tiks izcirsti neatbilstošie vai traucējošie koki un krūmi. Kopšanas cirtes gadījumā mežaudzes sastāva un paliekošo koku augšanas apstākļu uzlabošanai mežaudzes šķērslaukums nekļūst mazāks par minimālo šķērslaukumu.

Darbu secība:

 • meža ceļu sagatavošana transporta vajadzībām,

 • pameža tīrīšana,

 • koku ciršana,

 • kokmateriālu izvešana,

 • ceļu infrastruktūras sakārtošana.

Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.

Darbu laikā lūgums ievērot drošības prasības, pārvietošanās ierobežojumus un netuvoties tehnikai!

Pirms mežistrādes darbiem, lai sekmētu teritorijas ilgtspējīgu attīstību, tai izveidots trīs veidu mežaudzes funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, bioloģisku vērtīgu nogabalu buferjoslas teritorija un mežsaimniecības teritorijas.

Bioloģiski vērtīgā teritorija:

 • Darbu mērķis: aizsargāt un saglabāt teritoriju, kurai ir augsta bioloģiskā vērtība un kurā ir dabiskie biotopi – veci un dabiski boreālie jeb skujkoku meži, kuros skuju koki nereti mijas ar lapu koku audzēm), kā arī veci jaukti platlapju meži un aluviālie jeb krastmalu un palieņu meži.

 • Plānotie darbi: atbilstoši MAP un biotopu ekspertu atzinumiem, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Koku ciršana šajā teritorijā tiks veikta tikai gadījumos, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai, iepriekš to saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistiem.

Bioloģiski vērtīgu nogabalu buferjoslas teritorija:

 • Darbu mērķis: saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem. Šī josla tiek veidota dabisko meža biotopu koncentrācijas vietās, kur cirsmu plānojumu izvērtē un ieteikumus dabas vērtību saglabāšanai sniedz “Rīgas mežu” dabas aizsardzības speciālists.

 • Plānotie darbi: ņemot vērā nepieciešamos telpiskos un sezonālos ierobežojumus, šajā teritorijā var tikt plānota arī atjaunošanas cirte. Darbi te nenotiks pavasarī – putnu ligzdošanas laikā. Šajā mežistrādes ciklā darbi plānoti vairākos meža nogabalos, kur būs viena atjaunošanas cirte un divas kopšanas cirtes. Plānotajā atjaunošanas cirtē tiks saglabātas esošās dabas vērtības un ekoloģiskie koki (augtspējīgi iepriekšējās paaudzes koki vai koki, kuru caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru nogabalā. Ekoloģiskie koki tiks koncentrēti vienā vai vairākās grupās. Papildus ekoloģisko koku grupām tiks saglabāti arī atsevišķi lielāku dimensiju valdaudzes vai atsevišķi iepriekšējās paaudzes ekoloģiskie koki. Tāpat tiks saglabāta egļu un priežu paauga, kadiķi, paaugas ozoli, lazdas un dobumainie koki.

Mežsaimniecības teritorija:

 • Darbu mērķis: atbilstoši MAP un meža ainavu dizaina plānam, saimnieciskās darbības veikšana, lai nodrošinātu galveno koku sugu  – priede, arī egle un bērzs, kopšanu un ilgtspējīgas meža ainavas veidošanu.

 • Plānotie darbi: mazākā intensitātē – plānotas kopšanas cirtes, savukārt atjaunošanas cirtēs tiks saglabātas esošās dabas vērtības un papildus ekoloģiskie koki. Savukārt ekoloģiskie koki, tiks koncentrēti vienā vai vairākās grupās. Papildus ekoloģisko koku grupām tiks saglabāti arī atsevišķi lielāko dimensiju valdaudzes vai atsevišķi iepriekšējās paaudzes ekoloģiskie koki. Tāpat tiks saglabāta egļu un priežu paauga, kadiķi, paaugas ozoli, lazdas un dobumainie koki.

Par meža ainavu dizaina plāniem

Meža ainavu dizaina plāna veidošana pirms meža kopšanas darbiem Latvijā ir salīdzinoši jauna un dabai saudzīgāka pieeja mežu apsaimniekošanā, kas sekmē meža ilgtspējīgāku attīstību un dabas vērtību saglabāšanu. “Rīgas meži” ir celmlauži šīs pieejas izmantošanā. Proti, pirms darbu sākšanas mežs tiek izpētīts, novērtēts un sadalīts zonās. Pēc tam katrai zonai tiek noteikts savs mežizstrādes un meža apsaimniekošanas veids, lai ilgtermiņā veicinātu tā atjaunošanos,  lai tiktu saglabātas mežā esošās dabas vērtības, lai mežs būtu estētisks.

Līdz šim šādā veidā meža darbi veikti uzņēmuma Rīgas mežniecībā, piemēram, Juglas mežā, Bukultu mežā, Juglas mežniecībā, Ādažu, Ropažu un Ogres pusē, Tīreļu mežniecībā, Mārupes un Olaines pusē.

Par Katrīnas mežniecību

Katrīnas mežniecība atrodas attālāk no Rīgas un no pārējām uzņēmuma mežniecībām. Tā apsaimnieko apsaimnieko mūsu mežus Limbažu novadā. Katrīnas mežniecība ir vismazākā, taču augu un dzīvnieku sugu skaita ziņā visbagātākā no SIA "Rīgas meži" mežniecībām. Mežniecības platība ir apm. 4,32 tūkst. ha.

Galvenās koku sugas Katrīnas mežniecībā ir bērzs (apm. 38%), priede (apm. 21%) un egle (apm. 21%). Daudz ir arī ozolu un ošu audžu (nepilni 2%).

Daļu mežniecības aizņem dabas liegums "Dziļezers un Riebezers" (36 ha) ar savdabīgiem platlapu meža biotopiem.

Rīga ieguva īpašuma tiesības uz Limbažu puses mežiem 17.gadsimtā, kad tos pilsētai uzdāvināja Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs. Tā bija kompensācija pilsētai par zaudējumiem Poļu – zviedru kara laikā (1600. – 1629.gads).

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

Papildinformācijai:

“Rīgas meži”, Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29110062, [email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/

Pievienotie faili

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai Esplanādē. Zaļš fons un labajā malā liels zvirbulis
Galerija

03.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā ceturtdienā, “Ēnu dienas” ietvaros, talka notiks Esplanādē

Ceturtdien, 2024.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Esplanādes parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” piektā Pavasara putnu...