"RĪGAS MEŽI" uzsāk mežizstrādi Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un Sauleskalnu

Karte, kurā norādīti mežizstrādes darbi

2024. gada jūlijā SIA “Rīgas meži” sāk ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un mežizstrādi meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un Sauleskalnu, ap Urgas upi (94., 95., 96. un 97. kvartāls). Ar šiem darbiem tiks turpināta meža kopšana, kas maijā aizsākās blakus esošajā mežu masīvā starp Tumšupi un Lielo Juglas upi (84., 85., 86., 91., 92. un 93.kvartāls).

- Darbu mērķi: meža kopšana un retināšana, ainavas veidošana, lai nodrošinātu iespēju augt un attīstīties šī meža masīva galvenajam kokam – priedei, kā arī pēctecīga mežaudzes atjaunošana, dabas vērtību saglabāšana un rekreācijas iespēju attīstība.

- Plānotais darbu laiks: 2024. gada jūlijs – 2025. gada rudens (atkarībā no laikapstākļiem).

- Darbu platība: ~24 ha.

Darbu laikā iedzīvotājiem lūgums būt piesardzīgiem un netuvoties tehnikai!

Ainaviski vērtīgo teritoriju veidošana un meža kopšana notiks mežistrādes darbu ietvaros, atbilstoši apstiprinātajam “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kā arī meža ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam.

Pirms darbu uzsākšanas, šī teritorija ir izpētīta un tai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums. Tajā ir ainaviski vērtīgās jeb rekreācijas, bioloģiski vērtīgās teritorijas, kā arī bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas.

Veidojot mežaudzes zonējumu, ņemtas vērā meža vērtības un to saglabāšanas nodrošināšana, rekreācijas iespējas, kā arī izcelti ainavas elementi.

Mežaudzes funkcionālais zonējums:

- Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: darbu mērķis ir uzlabot iedzīvotājiem atpūtas iespējas, kā arī nodrošināt meža masīvam raksturīgās priedes, kā galvenā koka saglabāšanu un attīstību. Šajās vietās tiks saglabātas vecākās priedes un radīti labvēlīgāki augšanas apstākļi jaunajām priedēm, kā arī saglabāta esošā paauga.

Ainaviskās teritorijas tiks veidotas, lai mazinātu koku konkurenci un palielinātu audzes noturību pret vēju un sniegu.

Šīs teritorijas ir nozīmīgas no meža nekoksnes vērtības viedokļa, jo te ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas, ogošanas un brīvā laika pavadīšanas vietas.

Veicot saudzīgākus mežistrādes darbus, pamežā saglabās kadiķi, mežābeles, paaugas ozolus, egles, priedes un otrā stāva egles.

- Bioloģiski vērtīgā teritorija: darbu mērķis ir aizsargāt un saglabāt šo teritoriju, kurai ir augsta bioloģiskā vērtība un kurā ir dabiskie meža un purva biotopi.

Tādēļ, atbilstoši MAP un biotopu ekspertu atzinumiem, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Šajās teritorijās koku ciršana tiek veikta tikai gadījumos, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai, iepriekš to saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistu.

- Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjosla: darbu mērķis ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem un nepasliktināt to vērtību. Šī josla veidota ap dabisko meža biotopu koncentrācijas vietām, kur cirsmu plānojumu izvērtē un ieteikumus dabas vērtību saglabāšanai sniedz dabas aizsardzības speciālists.

- Mežsaimniecības teritorija: darbu mērķis ir ilgtspējīgas un vienlaidus meža ainavas veidošana.

Plānotie darbi un secība:

- Atjaunošanas cirte: to veic, lai nodrošinātu mākslīgo vai dabisko meža atjaunošanos. Maksimālā galvenās cirtes (atjaunošanas cirtes) platība nepārsniedz 2 ha, saglabājot vismaz 20 ekoloģiskos kokus uz vienu hektāru, tos atstājot vienā vai vairākās grupās.

- Kopšanas cirte: tās mērķis ir veicināt koku augšanu, uzlabot mežaudzes sastāvu un veselību – veicot kopšanas cirti, tiek izcirsti neatbilstošie vai traucējošie koki un krūmi. Kopšanas cirtes gadījumā mežaudzes sastāva un paliekošo koku augšanas apstākļu uzlabošanai mežaudzes šķērslaukums nekļūst mazāks par minimālo šķērslaukumu.

Darbu secība: meža ceļu sagatavošana transporta vajadzībām, koku ciršana, kokmateriālu izvešana, zaru savākšana un izvešana, ceļu infrastruktūras sakārtošana.

Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ tikt uz laiku apturēti.


Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”, Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857, [email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/EkVidO

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/ParksMezaparks

Citi raksti

Skatīt visus

Karte, kurā norādītas mežizstrādes vietas

09.07.2024.

"RĪGAS MEŽI" uzsāk mežizstrādi Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un Sauleskalnu

2024. gada jūlijā SIA “Rīgas meži” sāk ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un mežizstrādi meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un...

Vairāki cilvēki stāv mežā pie karoga
Galerija

02.07.2024.

“RĪGAS MEŽI” aicina iedzīvotājus paust viedokli par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas

SIA “Rīgas meži” aicina apkaimju biedrības un iedzīvotājus paust argumentētus viedokļus un priekšlikumus par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas  (teritorijā starp Kurzemes prospektu,...

Karte, kurā norādīti mežizstrādes darbi
Galerija

25.06.2024.

“RĪGAS MEŽI” iepazīstinās apkaimju biedrības un iedzīvotājus ar plānoto mežizstrādi Mežāru mežā

Pirmdien, 1.jūlijā plkst. 17.00, SIA “Rīgas meži” iepazīstinās ar šogad plānoto mežizstrādi uzņēmuma apsaimniekotajā Mežāru mežā (teritorijā starp Kurzemes prospektu, elektrolīniju un Kleistu...