RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi un Lielo Juglas upi).  

 • Darbu mērķi: meža kopšana un retināšana, ainavas veidošana, lai nodrošinātu iespēju augt un attīstīties šī meža masīva galvenajam kokam – priedei, kā arī pēctecīga mežaudzes atjaunošana, dabas vērtību saglabāšana un rekreācijas iespēju attīstība.

 • Plānotais darbu laiks: 2024. gada maija otrā puse – 2025. gada rudens  (atkarībā no laikapstākļiem).

 • Darbu platība: ~60 ha.

Darbu laikā iedzīvotājiem lūgums būt piesardzīgiem un netuvoties tehnikai!

Ainaviski vērtīgo teritoriju veidošana un meža kopšana notiks mežistrādes darbu ietvaros, atbilstoši apstiprinātajam “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kā arī meža ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam.

Pirms darbu uzsākšanas, šī teritorija ir izpētīta un tai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums. Tajā ir ainaviski vērtīgās jeb rekreācijas, susināto mežu, bioloģiski vērtīgās teritorijas, kā arī bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas.

Veidojot mežaudzes zonējumu, ņemtas vērā meža vērtības un to saglabāšanas nodrošināšana, rekreācijas iespējas, kā arī izcelti ainavas elementi.

Lai veicinātu mežaudzes pēctecīgu atjaunošanos, tiks izveidoti 49 atvērumi (līdz 0,2 ha platībā), tādejādi nodrošinot iespēju iesēties jaunām priedītēm. Tajos tiks izcirstas valdaudzes un otrā stāva koki, bet vietā saglabāta esošā priežu paauga.

Pirms darbu uzsākšanas “Rīgas meži” detalizētāk iepazīstina ar mežaudzes funkcionālo zonējumu:

 •  Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: darbu mērķis ir uzlabot iedzīvotājiem atpūtas iespējas, kā arī nodrošināt meža masīvam raksturīgās priedes, kā galvenā koka saglabāšanu un attīstību. Šajās vietās tiks saglabātas vecākās priedes un radīti labvēlīgāki augšanas apstākļi jaunajām priedēm, kā arī  saglabāta esošā paauga.

 • Ainaviskās teritorijas tiks veidotas, lai mazinātu koku konkurenci un palielinātu audzes noturību pret vēju un sniegu.

 • Šīs teritorijas ir nozīmīgas no meža nekoksnes vērtības viedokļa, jo te ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas, ogošanas un brīvā laika pavadīšanas vietas.

 • Veicot saudzīgākus mežistrādes darbus, pamežā saglabās kadiķi, mežābeles, paaugas ozolus, egles, priedes un otrā stāva egles.

 • Bioloģiski vērtīgā teritorija: darbu mērķis ir aizsargāt un saglabāt šo teritoriju, kurai ir augsta bioloģiskā vērtība un kurā ir dabiskie meža un purva biotopi. Tādēļ, atbilstoši MAP un biotopu ekspertu atzinumiem, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Šajās teritorijās koku ciršana tiek veikta tikai gadījumos, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai, iepriekš to saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistu.

 • Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjosla: darbu mērķis ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem un nepasliktināt to vērtību. Šī josla veidota dabisko meža biotopu koncentrācijas vietās, kur cirsmu plānojumu izvērtē un ieteikumus dabas vērtību saglabāšanai sniedz dabas aizsardzības speciālists.

Plānotie darbi un secība:

 • Atjaunošanas cirte: to veic, lai nodrošinātu mākslīgo vai dabisko meža atjaunošanos. Maksimālā galvenās cirtes (atjaunošanas cirtes) platība nepārsniedz 2 ha, saglabājot vismaz 20 ekoloģiskos kokus uz vienu hektāru, tos atstājot vienā vai vairākās grupās.

 • Kopšanas cirte: tās mērķis ir veicināt koku augšanu, uzlabot mežaudzes sastāvu un veselību – veicot kopšanas cirti, tiek izcirsti neatbilstošie vai traucējošie koki un krūmi. Kopšanas cirtes gadījumā mežaudzes sastāva un paliekošo koku augšanas apstākļu uzlabošanai mežaudzes šķērslaukums nekļūst mazāks par minimālo šķērslaukumu.

 • Izlases cirte: to veic, lai nodrošinātu labākus augšanas apstākļus, vairāk gaismas jaunajiem kokiem un sekmētu meža atjaunošanos. Veicot izlases cirti, izveidoti 49 atvērumi (līdz 0,2 ha lieli). Tajos izcirtīs kokus un iespēju robežās saglabās esošo priežu paaugu, tādējādi veicinot mežaudzes dabisku atjaunošanos.

 • Darbu secība: meža ceļu sagatavošana transporta vajadzībām, koku ciršana, kokmateriālu izvešana, zaru savākšana un izvešana, ceļu infrastruktūras sakārtošana.

Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ tikt uz laiku apturēti.

#JuglasMežniecība #MežaKopšana #RēzītesApgaita #BāliņuApgaita

Citi raksti

Skatīt visus

Bērna zīmējums

17.06.2024.

RĪGAS MEŽI sadarbībā ar Ziedoņa muzeju izsludina Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursu

SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar Ziedoņa muzeju aicina bērnus piedalīties Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursā. Tajā jo īpaši tiek aicināti piedalīties Rīgas dažādu apkaimju un biedrību...

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...