“Rīgas Meži” pavasarī plāno uzsākt darbus netālu no Lielās Juglas upes, Ropažu novadā

“Rīgas Meži” 2022.gada pavasarī  plāno uzsākt mežistrādes darbus netālu no Lielās Juglas upes (Ropažu novads, Gaujas mežniecība, Rēzītes apgaita). Darbi notiks atbilstoši Rīgas pašvaldības apstiprinātajam “Meža apsaimniekošanas plānam”, kā arī meža ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam. To mērķis: dabas vērtību saglabāšana, rekreācijas iespēju attīstība, pēctecīga meža atjaunošana un esošās mežaudzes retināšana.

Pirms mežistrādes darbiem, tieši šai teritorijai ir izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums: bioloģiski vērtīgās, ainaviski vērtīgās jeb rekreācijas un mežsaimniecības teritorijas. Šajā zonējumā izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības un rekreācijas iespējas.

Veicot meža kopšanu, tiks pilnībā ievēroti atbildīgi un ilgtspējīgi meža kopšanas principi, ko nosaka “Rīgas Mežiem” piešķirtie starptautiskie FSC (Forest Stewardship Council) sertifikāti.

Pirms mežizstrādes uzsākšanas “Rīgas Meži” iepazīstina sabiedrību ar mežaudžu funkcionālo zonējumu un ar plānotajiem darbiem.

Mežaudzes funkcionālais zonējums

Bioloģiski vērtīgā teritorija: tās mērķis ir meža ar augstu bioloģisko vērtību, kā arī tajā esošo sugu un dabisko biotopu, aizsardzība un saglabāšana. Saskaņā ar biotopu ekspertu atzinumiem un “Meža apsaimniekošanas plānu”, šajās teritorijās ir saimnieciskās darbības aizliegumi un ierobežojumi, jo tajās ir dabiskie meža biotopi un Valsts meža dienesta noteiktās bioloģiski vērtīgās mežaudzes. Tādēļ šajās teritorijās koku ciršanas darbi tiks veikti tikai gadījumos, kad tas būs nepieciešams infrastruktūras uzturēšanai.

Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: tās mērķis ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem, veicot mežistrādes darbus bez vienlaidus atjaunošanas cirtēm. Šajās vietās tiks saudzētas vecākās priedes, retinātas mežaudzes un radīti labvēlīgāki apstākļi jaunajām priedēm, eglēm un bērziem, kā arī saglabāti koki ar putnu ligzdām un dobumiem. Tāpat šīs teritorijas ir nozīmīgas arī no cita meža nekoksnes / rekrācijas vērtības viedokļa, jo tās ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas un ogošanas vietas.

Ainaviskajās teritorijās, veicot saudzīgākus mežistrādes darbus, pamežā tiks saglabāti kadiķi un paaugu priedītes. Plānots izzāģēt valdaudzes un otrā stāva priedes, kas rada vai nākotnē var radīt konkurenci vecākajām un bioloģiski vērtīgākajām priedēm, kuru galotnēm un stumbriem nepieciešama gaisma un telpa.

Egļu kopšanas cirtēs tiks saglabāti bērzi un melnalkšņi, lai mežaudze būtu noturīgāka pret ārējiem vides apstākļiem, piemēram, pret vējgāzēm, snieglauzēm, kukaiņu bojājumiem, t.sk. pret astoņzobu mizgrauzi.

Mežsaimniecības teritorija: tās mērķis ir priedes, egles un bērza kā meža galveno koku sugu kopšana un atjaunošana, kā arī ilgtspējīgas meža ainavas veidošana. Šajās teritorijās mežsaimnieciskie darbi plānoti mazākā intensitātē.

Vienlaidus atjaunošanas cirtē tiks saglabāti vismaz 20 ekoloģiskie koki uz hektāru, tos koncentrējot vienā vai vairākās grupās, kā arī saglabājot atsevišķus lielāko dimensiju ekoloģiskos kokus. Ekoloģisko koku grupu atstāšana domāta, lai saglabātu meža masīva raksturīgās vērtības: kokogļu uzkalniņus, mitras ieplakas, koku grupas ap putnu ligzdām un dobumainiem kokiem, kā arī, lai meža ainava būtu vizuāli pievilcīga. Papildus ekoloģiskajiem kokiem, tiks saglabāta veselīga priežu un egļu paauga, kadiķi, kā arī vecākās, īpaši vērtīgākās priedes un dobumaini koki.

Mežsaimniecības teritorijās, veicot kopšanas cirtes, spēcīgākajām priedēm un eglēm tiks radīti optimāli augšanas apstākļi, nodrošinot kokiem vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides faktoriem noturīgāka mežaudze.

Kopšanas darbi tiks veikti arī ainaviski vērtīgās teritorijas nogabalos gar Lielās Juglas upi un 103.kvartāla 21.nogabalā. Savukārt atjaunošanas cirtēs tiks izveidotas vairākas ekoloģisko koku grupas, kas pēc mežistrādes darbiem sniegs cilvēkiem vizuāli pievilcīgāku ainavu.

Attēls: mežaudzes funkcionālais zonējums un plānotie meža kopšanas darbi


Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 399 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (125 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 

2021.gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.


Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67415712

E-pasts: [email protected]

www.rigasmezi.lv  

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai Esplanādē. Zaļš fons un labajā malā liels zvirbulis
Galerija

03.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā ceturtdienā, “Ēnu dienas” ietvaros, talka notiks Esplanādē

Ceturtdien, 2024.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Esplanādes parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” piektā Pavasara putnu...