Izmantojot jauno mežistrādes pieeju, “Rīgas Meži” pavasarī plāno uzsākt darbus Tomes pagastā, Ogres novadā

“Rīgas Meži” 2022.gada pavasarī plāno uzsākt mežistrādes darbus Tomes pusē (Ogres novads, “Rīgas Mežu” Daugavas mežniecība, Riesta apgaita). Darbi notiks atbilstoši uzņēmuma jaunajai meža kopšanas pieejai: grozījumiem “Meža apsaimniekošanas plānā”, kurā vēl lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgo teritoriju un rekreācijas teritoriju attīstībai, kā arī mazinātas mežsaimniecisko darbu platības. Tāpat darbi tiks veikti atbilstoši šim mežam izstrādātajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam (303., 306., 307., 313., 336.-339., 344. un 345.kvartāliem).

Pirms mežistrādes darbiem tieši šai teritorijai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums – noteiktas bioloģiski vērtīgās, ainaviski vērtīgās jeb rekreācijas un mežsaimniecības teritorijas. Šajā zonējumā izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības un rekreācijas iespējas. Veicot meža kopšanu, tiks pilnībā ievēroti atbildīgi un ilgtspējīgi meža kopšanas principi, ko nosaka “Rīgas Mežiem” piešķirtie starptautiskie FSC (Forest Stewardship Council) sertifikāti.

Pirms mežizstrādes uzsākšanas “Rīgas Meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu.

Bioloģiski vērtīgā teritorija. Šeit ir dabiskie meža biotopi un Valsts meža dienesta noteiktās bioloģiski vērtīgās mežaudzes. Tādēļ, saskaņā ar biotopu ekspertu atzinumiem un “Meža apsaimniekošanas plānu”, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Meža kopšanas darbu mērķis ir aizsargāt un saglabāt bioloģisko vērtīgās sugas, kā arī dabiskos biotopus.

Bioloģiski vērtīgajā teritorijā koku ciršana būs tikai gadījumos, ja tā nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai (iepriekš saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistu).

Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija. Darbu mērķis šajā teritorijā ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgajām teritorijām, veicot darbus bez vienlaidus atjaunošanas cirtēm. Te tiks saudzētas vecākās priedes, retinātas mežaudzes un radīti labvēlīgāki apstākļi jaunajām priedēm, eglēm un bērziem, kā arī tiks saglabāti koki ar putnu ligzdām un dobumiem. Šīs teritorijas ir nozīmīgas arī no cita meža nekoksnes vērtības viedokļa, jo te ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas un ogošanas vietas.

Veicot saudzīgākus mežistrādes darbus, pamežā tiks saglabāti kadiķi un paaugu priedītes. Lai mazinātu konkurenci vecākajām un bioloģiski vērtīgākajām priedēm, kuru galotnēm un stumbriem nepieciešama gaisma un telpa, plānots izzāģēt valdaudzes un otrā stāva priedes.

Egļu kopšanas cirtēs tiks saglabāti bērzi un melnalkšņi, lai mežaudze būtu noturīgāka pret ārējiem vides apstākļiem (vējgāzes, snieglauzes, kukaiņu bojājumi, t.sk. astoņzobu mizgrauzis).  

Mežsaimniecības teritorija. Darbu mērķis šajā teritorijā ir priedes, egles un bērza kā meža galvenās koku sugas kopšana, atjaunošana, kā arī ilgtspējīgas meža ainavas veidošana. Mežsaimnieciskie darbi te plānoti mazākā intensitātē, vienlaidus atjaunošanas cirtē tiks saglabāti vismaz 10 ekoloģiskie koki uz hektāru, tos koncentrējot vienā vai vairākās grupās, kā arī saglabājot atsevišķus lielāko dimensiju ekoloģiskos kokus.

Ekoloģisko koku grupas domātas, lai saglabātu tieši šim mežam raksturīgās vērtības: kokogļu uzkalniņus, mitrās ieplakas, koku grupas ap putnu ligzdām un dobumainiem kokiem, kā arī vizuāli pievilcīgās meža ainavas. Papildus ekoloģiskajiem kokiem tiks saglabāta arī veselīga priežu, egļu paauga un kadiķi, kā arī vecākās un īpaši vērtīgākās priedes, kā arī dobumaini koki.

Mežsaimniecības teritorijās, veicot kopšanas cirtes, spēcīgākajām priedēm un eglēm tiks nodrošināti optimāli augšanas apstākļi, lai šiem kokiem ir vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides faktoriem noturīgāka mežaudze.

Mežaudzes funkcionālais zonējums, Riesta apgaita, 303., 306., 307. un 313.kvartāli:
Mežaudzes funkcionālais zonējums, Riesta apgaita, 336.-339., 344. un 345.kvartāli:Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 399 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (125 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 

2021.gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67415712

E-pasts: [email protected]

www.rigasmezi.lv  

 

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir Rīgas mežu misija, vīzija un vērtības. Balts fons un zaļi burti

18.04.2024.

Apstiprināta SIA "Rīgas meži" pirmā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lai nodrošinātu atbildīgu un pēctecīgu uzņēmuma pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, lai jaunā kvalitātē rūpētos par rīdziniekiem, galvaspilsētas viesiem un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī, lai...

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads SIA "Rīgas meži" – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

SIA "Rīgas meži" paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...