Īstenojot medību izsoles, SIA "Rīgas meži" ilgtermiņā nodrošina teritoriju pilnvērtīgu apsaimniekošanu

Attēlā ir skrajš un saules apspīdēts mežs

SIA “Rīgas meži” ilgtermiņā nodrošina pilnvērtīgu un nepārtrauktu teritoriju apsaimniekošanu un uzturēšanu, kā arī tajās esošo dabas vērtību saglabāšanu.

Šī rīcība ietver arī uzņēmuma atbildību par mežiem un tiem piegulošajām teritorijām, t.sk. saistībā ar medību tiesību nomas izsoļu īstenošanu. Piemēram, infrastruktūras objektu postījumu ierobežošanu, savvaļas dzīvnieku populācijas uzraudzību, mežaudžu postījumu mazināšanu, sanitāro jautājumu nodrošināšanu, slimību izplatības mazināšanos.

Tādēļ, lai praktiski turpinātu nodrošināt minēto jautājumu ievērošanu ar medībām saistītajos procesos, “Rīgas meži” 2024. gada marta sākumā, pēc vairāku gadu pārtraukuma, izsludināja “Medību tiesību nomas izsoli Mārupes novadā”, uzņēmuma Tīreļu mežniecībā.

“Rīgas mežu” darbības mērķi un pamatojums medību jomā

Šī bija pirmā izsole pēc vairāku gadu pārtraukuma un tā rīkota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izsole ir būtiska, lai turpinātu nodrošināt caurspīdīgu medību tiesību iegūšanas procesu un vienlīdzīgas iespējas ikvienam potenciālajam pretendentam.

Sagatavojoties šai izsolei, “Rīgas meži” uzrunāja visus mednieku kolektīvus un komersantus, kuru nomas teritorijas robežojas ar izsolē piedāvātajām platībām. Turklāt uzņēmums nodrošināja iespējas potenciālajiem izsoles dalībniekiem paust viedokli par tās nosacījumiem, t.sk. par teritorijām, par tajās noteiktajiem normatīvo aktu ierobežojumiem. Līdz pieteikšanās termiņam izsolei neviens viedoklis, jautājums vai precizējums netika saņemts. Pretendenti izsolei varēja pieteikties līdz 2024. gada 22. martam.

Kopējais normatīvais regulējums

Būtiski uzsvērt, ka lielākajā daļā izsolē piedāvātajās teritorijās (t.sk. Cenas tīreļa dabas liegumā) vēl līdz 2023. gada sākumam bija medību iecirkņi. Tos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bija reģistrējis Valsts meža dienests (VMD). Gada laikā būtiskas izmaiņas nacionālā līmeņa normatīvajā regulējumā nav notikušas, kas ierobežotu vai aizliegtu medības, t.sk. tuvumā esošās starptautiskajās lidostas “Rīga” aglomerācijā.

Teritorijas ap lidostu ”Rīga” gadu garumā bijušas iznomātas medību kolektīviem, jo tajos ir būtiski novērst potenciālos bojājumus vai draudus, kurus var radīt meža dzīvnieki. Piemēram, lidostas mājaslapā ir informācija, ka 2023. gadā tika rīkota izsole par “Par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” medību tiesību lietošanu” (vairāk: ŠEIT). Turklāt “Rīgas mežu” rīcībā nav informācija par citiem ierobežojumiem, kas kopumā aizliegtu organizēt medības teritorijās arī ap lidostām.

Savukārt saistībā ar divām Eiropas Savienības (ES) direktīvām (Putnu direktīva (79/409/EEK) un Biotopu direktīva (92/43/EEK)), kuru ievērošana ir obligāta visām ES dalībvalstīm, “Rīgas meži” uzsver, ka šīs direktīvas ir attiecināmas ne tikai uz Natura 2000 teritorijām, bet šīs prasības ir ietvertas medību tiesību jautājumus regulējošajos Latvijas normatīvajos aktos. Tos savā darbībā ievēro “Rīgas meži”.

SIA “Rīgas meži” sagatavotais medību tiesību nomas līguma projekts, kas ir izsoles dokumentu neatņemama sastāvdaļa, nosaka, ka nomnieks ievēro Latvijas normatīvo aktu prasības un “Rīgas meži” kontrolē šo prasību ievērošanu. Tas nozīmē, ka potenciālajam nomniekam būs saistošas gan normatīvo aktu vispārīgās prasības, kas attiecināmas uz dabas liegumiem un dabas parkiem, gan arī prasības, kuras noteiktas konkrētām teritorijām – Cenas tīrelim un dabas parkam “Beberbeķi”. Piemēram, Cenas tīrelī ir noteikts aizliegums medīt putnus un bebrus, savukārt Beberbeķos – ūdensputnus. Tāpat katra medību kolektīva pienākums ir zināt un ievērot noteiktās prasības, arī saistībā ar Natura 2000 teritorijām.

Natura 2000 teritoriju iznomāšana mednieku kolektīviem Latvijā nav nekas unikāls vai bezprecedenta gadījums. Jo vairāk, atbilstoši no Latvijas Mednieku savienības (LMS) saņemtajai informācijai, vairāk kā 90% Natura 2000 teritoriju Latvijā tiek veiksmīgi apmedītas, ievērojot starptautisko un nacionālo regulējumu t.sk. saglabājot dabas vērtības.

Šāda prakse ir īstenota, arī medību kolektīviem iznomājot arī citas “Rīgas mežu” īpašumā un apsaimniekošanā esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.sk. ievērojot uzņēmuma īpašnieka – Rīgas valstspilsētas pašvaldības, nosacījumus, definētos darbības mērķus.

“Rīgas mežu” pieredze liecina, ka medību kolektīvi līdz šim ir kopumā veiksmīgi īstenojuši un ievērojuši prasības, kuras noteiktas kā normatīvajos aktos, tā arī ar uzņēmumu noslēgtajos medību tiesību nomas līgumos.

Par “Rīgas mežu” teritoriju specifiku un sabiedrības interesēm 

Būtiski uzsvērt, ka “Rīgas mežu” teritorijas, kuras pamatā atrodas galvaspilsētā un 20 – 30 km rādiusā ap to, ikdienā tiek intensīvi izmantotas dažādām aktivitātēm. Vairāk nekā pusē teritorijas regulāri tiek organizētas mācības (t.sk. militārās mācības), notiek aktīvā atpūta, dažādas sporta sacensības un treniņi, pastaigas, sēņošana, ogošana u.c. Šī ir uzņēmuma mežu specifika, kurā mūsu sadarbības partneriem, t.sk. medību tiesību nomniekiem Pierīgas mežos ir jāmāk darboties. Tāpat, lai nodrošinātu sapratni un drošību, ir svarīga atbilstoša sadarbība, savstarpēja komunikācija, sabiedrības izglītošana.

“Rīgas meži” regulāri atgādina un informē par sadarbības, savstarpējās sapratnes un drošības aspektiem gan publiski, gan individuāli. Vienlaikus sadarbība šajā jomā ir aktuāla un pilnveidojama.

Tāpat būtiski uzsvērt, ka medību kolektīvos jābūt un medībās jāpiedalās cilvēkiem, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas un kuri ievēro medību nosacījumus. Tādēļ “Rīgas mežiem” svarīgi, lai profesionalitāte un normatīvā regulējuma ievērošana medību kolektīviem ir pirmās prioritātes jautājums.

Attiecīgi “Rīgas meži”, sadarbībā ar VMD, LMS, kā arī citām iesaistītajām organizācijām plāno turpināt sadarbību un sniegt saviem sadarbības partneriem, kas nomā vai potenciāli varētu nomāt uzņēmuma teritorijas vēl sīkāku skaidrojumu par pienākumiem, atbildību un tiesībām, kas jāievēro, noslēdzot vai īstenojot medību nomas tiesību līgumus.


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008. gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par apm. 62 tūkst. ha mežiem, 453 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021. gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021. gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023. gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

Papildinformācijai

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”, Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857, [email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/EkVidO

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/ParksMezaparks

Citi raksti

Skatīt visus

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...

16.05.2024.

RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi...