Atbilstoši jaunajai mežu kopšanas pieejai, “Rīgas Meži” plāno mežistrādi pie Gaidu ciemata Ropažu novadā

SIA “Rīgas Meži” 2022.gadā plāno uzsākt mežistrādes darbus netālu pie Gaidu ciema Ropažu novadā (“Rīgas Mežu” Gaujas mežniecības Zaķu apgaita). Darbi notiks atbilstoši uzņēmuma jaunajai mežu kopšanas pieejai: grozījumiem “Meža apsaimniekošanas plānā”, kurā lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām un rekreācijas teritorijām, bet samazinātas mežsaimniecisko darbu platības. Tāpat darbi notiks atbilstoši šim mežam izstrādātajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam.

Mežs pie Gaidu ciemata īpašs ar to, ka šajā meža masīvā ir  salīdzinoši daudz bioloģiski vērīgu meža nogabalu. Bioloģiski vērtīgajos nogabalos mežistrādes darbi netiks veikti. Te ir īpaši vērtīgie vecie, lielo dimensiju koki, dobumainie koki un ekoloģiskie koki, kuriem kopšanas darbu laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība. Tā ir lieliska un cilvēku iecienīta vieta gan atpūtai, gan ogošanai un sēņošanai.

Pirms mežistrādes darbiem individuāli šai teritorijai izveidots meža funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, bioloģisku vērtīgo teritoriju buferjoslas, ainaviski vērtīgās teritorijas un mežsaimniecības teritorijas. Šajā zonējumā īpaša uzmanība pievērsta meža vērtībām un rekreācijas iespējām. Veicot mežizstrādes darbus, tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas Mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti.

Atbilstoši Zaķu apgaitai izstrādātajam ainavu dizaina plānam, šajā meža masīvā paredzēti trīs  ciršu izpildes veidi: 1) izlases cirte – galvenās cirtes izpildes veids, kur mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par kritisko šķērslaukumu (biezību); 2) kopšanas cirte – cirtes veids mežaudzes sastāva un paliekošās mežaudzes koku augšanas apstākļu uzlabošanai; 3) atjaunošanas cirte – galvenās cirtes izpildes veids, kur mežaudzes vai tās daļas šķērslaukums (biezība) tiek samazināts tiktāl, ka tas kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu (biezību) un pēc šīs cirtes veikšanas tiek veikta meža atjaunošana, stādīšana.

Pirms darbu uzsākšanas “Rīgas Meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu.

Bioloģiski vērtīgā teritorija. Šeit darbu mērķis ir saglabāt un aizsargāt mežu ar augstu bioloģisko vērtību. Teritorijā iekļauti dabiskie meža biotopi un atsevišķi tiem pieguļoši meža nogabali, kuros saimnieciskā darbība netiks veikta.

Savukārt koku ciršana šajās teritorijās atļauta un drīkst notikt tikai gadījumos, kad tas nepieciešams infrastruktūras objektu uzturēšanai un meliorācijas sistēmu pārtīrīšanai, turklāt pēc saskaņošanas ar “Rīgas Meži” dabas aizsardzības speciālistu.

Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas teritorija. Darbu mērķis šajā teritorijā ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem. Šī josla tiek veidota dabisko meža biotopu koncentrācijas pieguļošajos meža nogabalos. Šīs vietas izvērtē “Rīgas Mežu” dabas un vides aizsardzības speciālists, sniedz aktuālo cirsmu plānojumu un ieteikumus dabas vērtību saglabāšanai.

Atbilstoši izstrādātajam ainavu dizaina plānam, šajās teritorijās mežsaimnieciskie darbi plānoti mazākā intensitātē un mežistrādes darbi netiek plānoti putnu ligzdošanas laikā.

Lai veicinātu labāku priedes dabisko atjaunošanos, pirms izlases ciršu veikšanas tiks izvērtēts vispiemērotākais cirtes paņēmiens (vienlaidus vai grupveida). Savukārt, lai mežaudze būtu noturīgāka pret ārējiem vides apstākļiem (vējgāzes, snieglauzes), egļu kopšanas cirtēs tiks saglabāti bērzi un melnalkšņi. Ievērojot telpiskos un sezonālos ierobežojumus, šajā teritorijā var tikt plānotas atjaunošanas cirtes (kailcirtes) egļu un priežu audzēs.

Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija. Darbu mērķis tajā ir uzlabot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un ilgtermiņā nodrošināt ainaviski vērtīgu teritoriju saglabāšanu. Tāpat šīs teritorijas ir nozīmīgas arī no citu meža nekoksnes vērtību viedokļa. Proti, tās ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas, ogošanas un brīvā laika pavadīšanas vietas.

Rekreācijas teritorijās plānoti saudzīgāki mežistrādes darbi, t.sk. bez atjaunošanas cirtēm. Savukārt, lai veicinātu labāku dabisko priedes atjaunošanos un nodrošinātu dabisku audzes nomaiņu ilgtermiņā, pirms izlases ciršu veikšanas tiks izvēlēts vispiemērotākais cirtes veids (vienlaidus vai grupveida). Veicot kopšanas cirtes egļu audzēs, tiks saglabāti bērzi un melnalkšņi, lai mežaudze būtu noturīgāka pret ārējiem vides apstākļiem (vējgāzes, snieglauzes). 

Mežsaimniecības teritorija. Darbu mērķis šajā teritorijā ir priedes, egles un bērza kā meža galveno koku sugu kopšana, atjaunošana, kā arī ilgtspējīgas meža ainavas veidošana. Šajās teritorijās mežsaimnieciskie darbi plānoti mazākā intensitātē, atjaunošanas cirtēs saglabājot esošās dabas vērtības un papildus ekoloģiskos kokus.

Savukārt ekoloģiskie koki (augtspējīgi iepriekšējās paaudzes koki vai koki, kuru caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru nogabalā), tiks koncentrēti vienā vai vairākās grupās. Papildus ekoloģisko koku grupām tiks saglabāti arī atsevišķi lielāko dimensiju valdaudzes vai iepriekšējās paaudzes ekoloģiskie koki.

Tāpat papildus ekoloģiskajiem kokiem tiks saglabāta arī veselīgo priežu un egļu paauga, kadiķi, kā arī vecākās un īpaši vērtīgākās priedes un dobumainie koki.

Lai mežaudze būtu noturīgāka pret ārējiem vides apstākļiem, piemēram, vējgāzes, snieglauzes, kukaiņu bojājumi (astoņzobu mizgrauzis), mežsaimniecības teritorijās, veicot egļu kopšanas cirtes, tiks saglabāti bērzi un melnalkšņi.

Mežaudzes funkcionālais zonējums, Zaķu apgaita, pie Gaidu ciema


Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Uzņēmums pārziņā ir 62 000 ha meži, 399 ha Rīgas parki un apstādījumi (125 objekti), kā arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks” (385 ha). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.

“Rīgas Mežu” objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Tam ir piešķirti starptautiskie sertifikāti, kas apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus.

2021.gada septembrī "Rīgas Mežiem" Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2022.gadā “Rīgas Meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu.


Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

[email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir Rīgas mežu misija, vīzija un vērtības. Balsts fons un zaļi burti

18.04.2024.

Apstiprināta RĪGAS MEŽU pirmā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lai nodrošinātu atbildīgu un pēctecīgu uzņēmuma pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, lai jaunā kvalitātē rūpētos par rīdziniekiem, galvaspilsētas viesiem un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī, lai...

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads uzņēmumā RĪGAS MEŽI – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...