Atbilstoši jaunajai meža kopšanas pieejai, “Rīgas Meži” uzsāk darbus Daugmales pusē, Ķekavas novadā

“Rīgas Meži” 2022.gada pavasarī uzsāk mežistrādes darbus Daugmales pusē, Ķekavas novadā (“Rīgas Mežu” Daugavas mežniecības Sila apgaita). Darbi notiek atbilstoši uzņēmuma jaunajai mežu kopšanas pieejai: grozījumiem “Meža apsaimniekošanas plānā”, kur lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām un rekreācijas teritorijām, kā arī mazināta mežsaimniecisko darbu platība. Tāpat darbi notiek atbilstoši šim mežam izstrādātajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam.

Pirms mežistrādes darbiem tieši šai teritorijai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums – noteiktas bioloģiski vērtīgās, ainaviski vērtīgās jeb rekreācijas un mežsaimniecības teritorijas. Šajā zonējumā izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības un rekreācijas iespējas. Darbu laikā, tiks pilnībā ievēroti atbildīgi un ilgtspējīgi meža kopšanas principi, ko nosaka “Rīgas Mežiem” piešķirtie starptautiskie FSC (Forest Stewardship Council) sertifikāti.

“Rīgas Meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu:

Bioloģiski vērtīgā teritorija. Šeit ir dabiskie meža biotopi un Valsts meža dienesta noteiktās bioloģiski vērtīgās mežaudzes teritorijas. Tādēļ, saskaņā ar biotopu ekspertu atzinumiem un “Meža apsaimniekošanas plānu”, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Šeit meža kopšanas darbu mērķis ir aizsargāt un saglabāt mežu ar bioloģiski vērtīgām sugām, kā arī dabiskos biotopus.  

Bioloģiski vērtīgajā teritorijā ciršanas darbi būs tikai gadījumos, ja tie nepieciešami infrastruktūras uzturēšanai (iepriekš veicot saskaņojumus ar dabas aizsardzības speciālistu).

Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija. Darbu mērķis šajā teritorijā ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgajām teritorijām, veicot darbus bez vienlaidus atjaunošanas cirtēm. Te tiks saudzētas vecākās priedes, retināta mežaudze un radīti labvēlīgāki apstākļi jaunajām priedēm, eglēm un bērziem. Tāpat šeit tiks saglabāti koki ar putnu ligzdām un dobumiem. Šīs teritorijas ir nozīmīgas arī no cita meža nekoksnes vērtības viedokļa – tās ir iedzīvotāju iecienītas atpūtas, sēņošanas un ogošanas vietas.

Veicot saudzīgākus mežistrādes darbus, pamežā tiks saglabāti kadiķi un paaugu priedītes.  Lai mazinātu konkurenci vecākajām un bioloģiski vērtīgākajām priedēm, kuru galotnēm un stumbriem nepieciešama gaisma un telpa, plānots izzāģēt valdaudzes un otrā stāva priedes. Egļu kopšanas cirtēs tiks saglabāti audzēs esošie bērzi un melnalkšņi, lai mežaudze būtu noturīgāka pret ārējiem vides apstākļiem (vējgāzes, snieglauzes, kukaiņu bojājumi, t.sk. egļu astoņzobu mizgrauzis).  

Mežsaimniecības teritorija. Darbu mērķis šajā teritorijā ir priedes, egles un bērza kā meža galvenās koku sugas, kopšana, atjaunošana, kā arī ilgtspējīgas meža ainavas veidošana. Mežsaimnieciskie darbi te plānoti mazākā intensitātē – vienlaidus atjaunošanas cirtē tiks saglabāti vismaz 10 ekoloģiskie koki uz hektāru, tos koncentrējot vienā vai vairākās grupās, kā arī saglabājot atsevišķus lielāko dimensiju ekoloģiskos kokus.

Ekoloģisko koku grupas domātas, lai saglabātu mežam raksturīgās vērtības: kokogļu uzkalniņus, mitrās ieplakas, koku grupas ap putnu ligzdām un dobumainiem kokiem un lai meža ainava būtu vizuāli pievilcīga. Papildus ekoloģiskajiem kokiem tiks saglabāta arī veselīga priežu, egļu paauga un kadiķi, vecākās un īpaši vērtīgākās priedes, kā arī dobumaini koki. Kopšanas darbi paredzēti arī ainaviski vērtīgās teritorijas nogabalos gar autoceļu no autobusa pieturas “Līdakas” līdz viensētai “Sili”.

Mežaudžu funkcionālais zonējums Silu apgaitā: Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 399 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (125 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 

2021.gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 29215857

E-pasts: [email protected] 

www.rigasmezi.lv   

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai Esplanādē. Zaļš fons un labajā malā liels zvirbulis
Galerija

03.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā ceturtdienā, “Ēnu dienas” ietvaros, talka notiks Esplanādē

Ceturtdien, 2024.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Esplanādes parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” piektā Pavasara putnu...