Apstiprināta SIA "Rīgas meži" pirmā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Attēlā ir Rīgas mežu misija, vīzija un vērtības. Balsts fons un zaļi burti

Lai nodrošinātu atbildīgu un pēctecīgu uzņēmuma pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, lai jaunā kvalitātē rūpētos par rīdziniekiem, galvaspilsētas viesiem un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī, lai stiprinātu un attīstītu savu cilvēkkapitālu, SIA “Rīgas meži” izstrādājusi Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Šo dokumentu, kura darbības termiņš ir 2024. – 2035. gadam, 16.aprīlī apstiprināja Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja.

SIA “Rīgas meži” ir pirmā Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izstrādājusi un sagatavojusi apstiprināšanai Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Dokuments ietver jaunus uzņēmuma izaugsmes un attīstības virzienus, kas ir orientēti uz Rīgas pašvaldības noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, kā arī dabas vērtību ilgtspējīgu apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Vienlaikus uzņēmums ir aktualizējis arī Vidēja termiņa stratēģiju 2019. – 2025. gadam, kuras mērķis ir pāriet uz ilgtspējīgu, zināšanās balstītu teritoriju apsaimniekošanu un resursu izmantošanas, kā arī ieņēmumu dažādošanu, t.sk. no nekoksnes produkcijas.

“Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir veidota kā praktiska un jēgpilna rokasgrāmata ikvienam uzņēmuma darbiniekam. Atbilstoši tai, mēs  praktiski plānosim, izvērtēsim un uzlabosim ikdienas darbu,” uzsver SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. “Stratēģijas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma pāreju uz ilgtspējīgu, zināšanās balstītu mežu un apstādījumu apsaimniekošanu, kā arī resursu izmantošanas dažādošanu. Sagatavotā stratēģija nosaka, ka nefinanšu mērķu sasniegšanai finansējums tiek nodrošināts ne tikai no mežistrādes, bet arī no citiem uzņēmuma rīcībā esošajiem resursiem.”

Jauna vīzija un misija

Stratēģijā atbilstoši uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības mērķiem noteikta jauna vīzija un misija:

 • Vīzija: esam paraugs atbildīgā un inovatīvā mežu un citu dabas teritoriju apsaimniekošanā.

“Rīgas meži” ir labās prakses paraugs atbildīgā un inovatīvā meža resursu un pilsētvides dabas teritoriju apsaimniekošanā, kā arī nozīmīgākais Rīgas un tās apkārtnes zaļās infrastruktūras apsaimniekotājs.

 • Misija: attīstām daudzveidīgu vidi nākotnei:

  • Darbiniekiem esam uzticams un atbildīgs darba devējs. Sniedzam iespēju augt kopā ar uzņēmumu, radot stabilu, profesionālu un iekļaujošu darba vidi.

  • Sabiedrībai esam uz dialogu vērsts sadarbības partneris, kas iedzīvotājiem nodrošina atpūtas iespējas. Mēs rūpējamies par daudzveidīgas vides pieejamību nākamajām paaudzēm.

  • Biznesa partneriem esam uzticams sadarbības partneris. Mēs ievērojam labas korporatīvās pārvaldības principus, caurspīdīgumu, radām kvalitatīvus produktus un pakalpojumus, lai ilgtermiņā stiprinātu veiksmīgu sadarbību, attīstot partneru  biznesam draudzīgas sadarbības platformas.

  • Īpašniekam nodrošinām uzņēmuma vērtības pieaugumu, kā arī finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Mēs to darām, būdami labas korporatīvās pārvaldības paraugs, sniedzot ieguldījumu klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā, uzlabojot zaļās infrastruktūras kvalitāti un izmantojot inovatīvākus darbības veidus.

Plašāk par “Rīgas mežu” Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

Stratēģijā izvirzīti SIA “Rīgas meži” ilgtermiņa darbības finanšu un nefinanšu mērķi, kā arī attīstības stratēģiskie virzieni, sasniedzamie mērķi, veicamie uzdevumi un rezultatīvie rādītāji.

Izstrādājot dokumentu, ņemts vērā gan starptautiskais un Eiropas Savienības, gan nacionālais un reģionālais regulējums un tajā noteiktie sasniedzamie mērķi mežsaimniecības, ilgtspējas, pētniecības un attīstības, klimatneitralitātes, enerģētikas u.c. jomās.

Dokumentā noteiktas četras stratēģiskās prioritātes, kas iezīmē SIA “Rīgas meži” attīstības virzienus līdz 2035. gadam:

 • Izaugsmes un attīstības perspektīva. Virsmērķis: nodrošināt finanšu ilgtspēju un attīstīt jaunus pakalpojumus.

Šī perspektīva saistīta ar SIA “Rīgas meži” iniciatīvu kļūt par labās prakses paraugu. Lai to nodrošinātu, uzņēmums ir apņēmies attīstīt jaunus darbības virzienus un pakalpojumus, optimizēt meža un pilsētvides apsaimniekošanas procesus un izmantot tajos vairāk inovatīvus risinājumus. 

 • Vides perspektīva. Virsmērķis: nodrošināt ilgtspējīgu un klimatam pozitīvu resursu apsaimniekošanu, sniedzot būtisku ieguldījumu reģionālo klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā.

Šī perspektīva saistīta ar dabas teritoriju pieejamības veicināšanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanu. Tāpat tā ietver pilsētvides attīstību un uzņēmuma darbību enerģētikas jomā

 • Pārvaldības perspektīva. Virsmērķis: efektivizēt iekšējos procesus, kā arī nodrošināt augstāko korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu.

Šī perspektīva saistīta ar caurspīdīgu, atbildīgu un ētisku pārvaldību, kas tiek nodrošināta, turpinot pilnveidot un attīstīt uzņēmuma procesus, integrējot stratēģiskās vērtības visos līmeņos, stiprinot darbinieku savstarpējo uzticību, kā arī sadarbojoties ar visām ietekmes pusēm.

 • Sociālā perspektīva. Virsmērķis: sekmēt darbinieku labbūtību, sabiedrības apmierinātību un informētību.

Šī perspektīva saistīta ar darbinieku iesaisti un attīstību, veidojot drošu, iekļaujošu, iedvesmojošu darba vidi un nodrošinot daudzpusīgas karjeras izaugsmes un kompetenču pilnveides iespējas.

Tāpat sociālā perspektīva nosaka stiprināt visas sabiedrības izpratni vides un klimata jomā, kā arī nodrošināt ietekmes pušu iesaisti uzņēmuma organizētajās aktivitātēs.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādātāja SIA “Rīgas meži” vadības komanda. Šo procesu vadīja konsultāciju uzņēmums SIA “Civitta Latvija”, kas ieguva šīs tiesības iepirkuma procedūras rezultātā. Stratēģiju apstiprinājusi SIA “Rīgas meži” padome (26.02.2024.). Pirms tam dokuments precizēts un saskaņots ar uzņēmuma īpašnieku – Rīgas valstspilsētas pašvaldību un tās atbildīgajām struktūrvienībām.

Plašāka informāciju par stratēģiju lūgums skatīt: ŠEIT.


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008. gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par apm. 63 tūkst. ha mežiem, 453 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

SIA “Rīgas meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. Uzņēmums  ieguvis starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021. gadā SIA “Rīgas meži” Uzņēmumu reģistrā reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021. gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023. gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā, iegūstot Zelta kategoriju, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par visstraujāko izaugsmi gada laikā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023. gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle” ar mērķi rūpēties par “Rīgas meži” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu un piedalījās novērtējumā “Ģimenei draudzīga darbavieta”.

Papildinformācijai

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”, Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857, [email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/

Citi raksti

Skatīt visus

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...

16.05.2024.

RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi...