2023. gads SIA "Rīgas meži" – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15. aprīlī uzņēmuma dalībnieku sapulcē apstiprinātais kapitālsabiedrības gada pārskats.

Dalībnieki atzinīgi novērtēja uzņēmuma darbības rādītājus, īpaši akcentējot, ka paveikts apjomīgs darbs un sasniegts būtisks progress gan SIA “Rīgas meži” finanšu stabilitātes nodrošināšanā un saimnieciskās darbības ilgtspējas uzlabošanā, gan pētniecības un inovāciju attīstībā, ietekmes pušu vadības, piegādes ķēdes pārvaldības procesu pilnveidē u.c.

Dalībnieku sapulce SIA “Rīgas meži” darbību un sasniegtos rezultātus 2023.gadā novērtēja – “ļoti labi”.

“Lai arī pagājušajā gadā situācija tirgū un nozarē turpināja būt izaicinoša, sekmīgi vadot procesus, efektivizējot saimnieciskās darbības izmaksas un ieviešot mūsdienu tehnoloģiju risinājumus, esam panākuši stabilus finanšu rādītājus,” uzver uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. “SIA “Rīgas meži”, peļņa no saimnieciskās darbības (neskaitot bioloģisko aktīvu patiesās vērtības izmaiņas) pērn bija 1,054 miljoni eiro. Īpaši augsti rezultāti sasniegti investīciju jomā. Esam īstenojuši būtiskus pasākumus, lai tuvotos klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai, kā arī turpinājuši attīstīt nozīmīgus pētniecības un attīstības projektus. Taču  pats svarīgākais – daudz paveikts, lai rūpētos par darbiniekiem, uzlabotu darba vidi un  nepieciešamo tehnoloģiju pieejamību.”

2023. gadā SIA “Rīgas meži” turpināja attīstīt mežsaimniecības, mežizstrādes, stādu audzēšanas un nekustamo īpašumu nomas biznesa virzienus, kā arī veiksmīgi izpildīja  saistības, kuras nosaka līgumi ar Rīgas pašvaldību.

Dalībnieku sapulce atbalstīja SIA “Rīgas meži” priekšlikumu par 40% no pērnā gada peļņas jeb 0,421 miljonus eiro iemaksāšanu pašvaldības budžetā, kā arī par dividendēs nesadalītās peļņas ieguldīšanu uzņēmuma turpmākajā attīstībā un stratēģisko mērķu sasniegšanā. Atgādinām, ka pērn SIA “Rīgas meži” pašvaldības budžetā iemaksāja dividendes 2,76 miljonu eiro, kas ir 31% no visu Rīgas kapitālsabiedrību iemaksātājām dividendēm.

Būtiskākie finanšu rādītāji un investīcijas

Pērn SIA “Rīgas meži" spēja ne tikai saglabāt, bet arī palielināt neto apgrozījumu, sasniedzot 21,95 miljonus eiro, kas ir par 0,6 miljoniem eiro jeb 2,8% vairāk nekā 2022. gadā.

2023. gadā uzņēmuma peļņa no saimnieciskās darbības bija 1,054 miljoni eiro, bet neto peļņas rentabilitāte: 4,8%. SIA “Rīgas meži” kopējās likviditātes koeficients bija 2,5, kas apliecina uzņēmuma finansiālo stabilitāti.

Nozīmīgākie ieņēmumi pērn gūti no kokmateriālu – apaļkoku, zāģmateriālu, kā arī to blakusproduktu – pārdošanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanas. Tie veidoja 15,3 miljonus eiro jeb 70% no kopējiem ieņēmumiem.

Lai SIA “Rīgas meži” varētu sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus, uzlabot procesu efektivitāti un stiprināt savu ilgtspēju, 2023. gadā veikto investīciju apjoms, salīdzinot ar 2022. gadu, palielinājies gandrīz piecas reizes, sasniedzot 4,6 milj. eiro. Tas ievērojami pārsniedza pamatlīdzekļu nolietojuma apmēru. Būtiskākie investīciju virzieni: komunālās tehnikas un automašīnu iegāde mežu un parku apsaimniekošanai, ceļu infrastruktūra rekonstrukcija un darbarīku nodrošinājuma pilnveide. Tāpat uzsākts darbs pie atjaunojamo energoresursu (saules paneļu) uzstādīšanas pašpatēriņam.

Attēlā ir informācija par galvenajiem sasniegumiem Rīgas mežos 2023.gadā

Attīstība, vides aizsardzība un izglītošana

Ilgtspējīgas inovācijas, atbildīga attieksme pret vides vērtībām un darbinieku labbūtība ir vieni no būtiskākajiem SIA “Rīgas meži” stratēģiskās attīstības principiem. Apzinoties šajos principos balstītas komercprakses pievienoto vērtību, kā arī savu lomu Rīgas, Latvijas un arī globālajā vērtību ķēdē, uzņēmums strādā, lai mazinātu savas darbības negatīvo ietekmi uz vidi un veicinātu pozitīvo.

A.Skudra uzsver: “Uzņēmuma prioritāte bija, ir un arī turpmāk būs efektīva vides risku pārvaldība, kas ietver gan klimatneitralitāti sekmējošas rīcības, gan dabas vērtību saglabāšanu, īstenojot vidi saudzējošu mežu un parku apsaimniekošanas praksi, veicot bioloģiskās daudzveidības monitoringu, ekosistēmu daudzveidības palielināšanu u.c.”

Būtiski, ka 2023. gadā uzņēmuma īpašumā un apsaimniekošanā esošās mežaudzes piesaistīja 327 087 tonnas CO2, kas ir par 1,8% vairāk nekā 2022. gadā. SIA “Rīgas meži” kā pirmais uzņēmums no Latvijas pievienojās Eiropas iniciatīvai par trīs miljardu koku iestādīšanu planētas nākotnei. Tāpat uzņēmums ir radījis iespēju citām organizācijām un uzņēmumiem būt sociāli atbildīgiem, veidojot jaunas mežaudzes vietās, kuras ir degradētas vai kurās mežs nav audzis vismaz 20 gadus.

Pērn SIA “Rīgas meži” otro reizi piedalījās valsts līmeņa novērtējumā “Ilgtspējas indekss”, kurā ieguva Zelta  kategoriju (iepriekš – Sudraba), kā arī balvu “Ilgtspējas čempions 2023” par visstraujāko izaugsmi gada laikā. Tāpat uzņēmums pirmo reizi piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda programmā iekļaujošas sabiedrības un ģimenēm draudzīgas organizāciju kultūras attīstībai, iegūstot statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”.

2023. gadā “Rīgas meži” aktīvi strādāja pie rekreācijas iespēju un infrastruktūras attīstības. Maijā darbu ar jaunu zīmolu, jaunā kvalitātē un ar Amatu mājas atklāšanu uzsāka vides izglītības centrs un programma “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”, piedāvājot desmit jaunas izglītības programmas un dabu izzinošas aktivitātes. Tāpat uzņēmums turpināja aktīvi īstenot starptautiskās sadarbības projektus.

SIA “Rīgas meži” darbojas atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības principiem. Piemēram, uzņēmums ir pirmā Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izstrādājusi un sagatavojusi apstiprināšanai Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam. Vienlaikus uzņēmums ir aktualizējis arī Vidēja termiņa stratēģiju 2019. – 2025. gadam, kuras mērķis ir pāriet uz ilgtspējīgu, zināšanās balstītu teritoriju apsaimniekošanu un resursu izmantošanas, ieņēmumu dažādošanu, t.sk. no nekoksnes avotiem.

Tāpat, ievērojot Valsts kontroles un Konkurences padomes, kā arī īpašnieka un padomes norādījumus, SIA “Rīgas meži” 2023. gadā turpināja iziešanu no apaļkoku pārstrādes biznesa. Tā rezultātā 2024. gadā parakstīts līgums par kokzāģētavas “Norupe”  pārdošanu. Uzņēmumam svarīgi, ka šajā procesā tiek ievērotas darbinieku intereses, nodrošināta visa biznesa virziena pārdošana kopā, nesadalot to atsevišķos aktīvos, kā arī darījums neietvers garantētus izejvielu piegādes līgumus.

Noslēgumā

SIA “Rīgas meži” 2023. gada finanšu pārskats jau trešo gadu tiek gatavots atbilstoši Eiropas Savienības (ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas nodrošina uzņēmuma darbības rādītāju caurspīdību un salīdzināmību starptautiski, t.sk. ar līdzvērtīgiem uzņēmumiem ES valstīs.

Auditētais uzņēmuma finanšu pārskats, t.sk. vadības ziņojums, neatkarīgu revidentu ziņojums un korporatīvās pārvaldības ziņojums pieejams: ŠEIT.


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008. gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par apm. 63 tūkst. ha mežiem, 453 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

SIA “Rīgas meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. Uzņēmums  ieguvis starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021. gadā SIA “Rīgas meži” Uzņēmumu reģistrā reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021. gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā, iegūstot Zelta kategoriju, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par visstraujāko izaugsmi gada laikā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023. gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle” ar mērķi rūpēties par “Rīgas meži” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu un piedalījās novērtējumā “Ģimenei draudzīga darbavieta”.

Papildinformācijai

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”, Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857, [email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/EkVidO

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/ParksMezaparks

 

Citi raksti

Skatīt visus

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...

16.05.2024.

RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi...