Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā iznomāšanas procedūra.

Virsraksts Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā iznomāšanas procedūra.

Izsoles rezultāti:

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” pie Ostas prospekta iznomāšanas procedūra. Iznomāšanas mērķis – brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai bez apbūves tiesībām. Iznomāšanas termiņš - no 17.03.2016 līdz 30.10.2016. Nomas maksa - sākot ar EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi) un PVN 21% apmērā mēnesī laika posmā no 01.05.2016 līdz 30.09.2016 un atlikušajā laikā 50% apmērā no sākuma cenas.