Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 500 kv.m. platībā iznomāšanas procedūra.

Virsraksts Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 500 kv.m. platībā iznomāšanas procedūra.

Izsoles rezultāti:

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 500 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” ceļā no Atpūtas alejas un Ostas prospekta krustojuma uz Lielo bērnu rotaļu laukumu iznomāšanas procedūra. Iznomāšanas mērķis – brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai bez apbūves tiesībām. Iznomāšanas termiņš - no 01.05.2017 līdz 30.09.2017. Nomas maksa - sākot ar EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi) un PVN 21% apmērā mēnesī visā zemes nomas perioda laikā. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā saskaņā ar “Rīgas pilsētas kultūras un atpūtas zonas “Mežaparks” infrastruktūras uzkopšanas un uzturēšanas pakalpojumu maksas apmērā vadlīnijām un līgumu noslēgšanas kārtību” maksu par Iznomātāja sniegtajiem kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” infrastruktūras uzkopšanas pakalpojumiem EUR 100.00 un PVN 21% mēnesī.