Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 50 kv.m. platībā, iznomāšanas procedūra.

Virsraksts Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 50 kv.m. platībā, iznomāšanas procedūra.

Izsoles rezultāti:

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 50 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” pie Lielā bērnu rotaļu laukuma iznomāšanas procedūra. Iznomāšanas mērķis – brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai bez apbūves tiesībām. Iznomāšanas termiņš - no 22.04.2017 līdz 29.10.2017. Nomas maksa - sākot ar EUR 250.00 (divi simti euro un 00 centi) un PVN 21% apmērā mēnesī.