Zemes gabala Garkalnes novadā nomas ar apbūves tiesību piešķiršana

Virsraksts Zemes gabala Garkalnes novadā nomas ar apbūves tiesību piešķiršana

Izsoles rezultāti:

Rakstveida izsole, par nomas ar apbūves tiesību piešķiršanu nekustamā īpašuma „Lielā Jūgezera mežs”, Garkalnes novads, kadastra Nr.8060 001 0551, sastāvā ietilpstošai zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8060 001 0494 daļai 395 m2 platībā.