Sludinājums par zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā iznomāšanu

Virsraksts Sludinājums par zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā iznomāšanu

Izsoles rezultāti:

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” pļavā blakus Mežaparka Lielās estrādes nožogojumam pie   Ostas prospekta iznomāšanas procedūra. Iznomāšanas mērķis – brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai bez apbūves tiesībām. Iznomāšanas termiņš - no 01.05.2015 līdz 30.09.2015. Nomas maksa - sākot ar EUR 80.00 ( astoņdesmit euro un 00 centi) un PVN 21% apmērā mēnesī visā zemes nomas perioda laikā.