Sludinājums par nomas objekta, Rīgā, Kokneses prospektā 39, nomas tiesību izsoli

Virsraksts Sludinājums par nomas objekta, Rīgā, Kokneses prospektā 39, nomas tiesību izsoli

Izsoles rezultāti:

Nekustamā īpašuma objekta - Rīgā, Kokneses prospektā 39, kadastra Nr.0100 095 0040, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 0100 095 0040 018, ar kopējo platību 181.1 m2 un ar to funkcionāli saistītā zemesgabala Rīgā, Kokneses prospektā 39, kadastra Nr.0100 095 0040, daļu 1005 m2 platībā  nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BALTĀS IELAS”,reģ.Nr.40003526909. Nosolītā nomas maksa ir EUR 746,00 (bez PVN) mēnesī.