Rakstveida izsole „Zemes gabala Ikšķiles novadā nomas ar apbūves tiesību piešķiršana”

Virsraksts Rakstveida izsole „Zemes gabala Ikšķiles novadā nomas ar apbūves tiesību piešķiršana”

Izsoles rezultāti:

Rakstveida izsole, par nomas ar apbūves tiesību piešķiršanu nekustamā īpašuma  “Meža Selēkas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, kadastra Nr.7494 001 0042, sastāvā ietilpstošai zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7494 001 0042 daļai 2500 m2 platībā, turpmāk tekstā „Zemes gabals”. Plāns mērogā 1:3000 ir šī Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums).

 

Citas izsoles

Skatīt visas

Kokmateriāli Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājums KOKMATERIĀLU iegādei ar piegādi pie pircēja, nr. 800-2024-055

Kokmateriāli Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājums KOKMATERIĀLU iegādei ar piegādi pie pircēja Nr.800-2024-053

Kokmateriāli Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājums KOKMATERIĀLU iegādei mežā pie ceļa nr. 800-2024-054