Paziņojums par noslēgtu līgumu

Virsraksts Paziņojums par noslēgtu līgumu

Izsoles rezultāti:

SIA „Rīgas meži” paziņo, ka atbilstoši 2018.gada 19.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.5.punktam saskaņā ar 20.03.2019. SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu (protokols nr.4., 24.jautājums) 25.04.2019. ar SIA “Pplay4score” noslēgts zemes nomas līgums  par daļas no Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Rīgā, Mežaparkā (kadastra Nr. 0100 095 0040, kadastra apzīmējums 0100 095 0030) 520 kv.m. platībā nomas lietošanu sporta atpūtas pakalpojumu sniegšanai uz laiku līdz 30.09.2019.