Nekustamā īpašuma izsole

Virsraksts Nekustamā īpašuma izsole

Izsoles rezultāti:

Objekta Nr.1 adrese, kadastra numurs: “Skujinieki”, Babītes pagasts, Babītes
novads, kadastra Nr.8048 004 1070

Objekta Nr.2 adrese, kadastra numurs: “Papardes”, Babītes pagasts, Babītes
novads, kadastra Nr.8048 003 1005