Neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību izsoles

Virsraksts Neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību izsoles

Izsoles rezultāti:

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Rīgā, Ostas prospekts 11 (kadastra Nr.0100 095 0040, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 095 0030) daļas 3700 m2 platībā nomas tiesības (turpmāk – Zemesgabals) tiek izsolītas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).