Izsole “Par apbūves tiesības piešķiršanu uz nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, Olaines pagastā, Olaines novadā (kadastra Nr.80800022105), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800022106 daļu”

Virsraksts Izsole “Par apbūves tiesības piešķiršanu uz nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, Olaines pagastā, Olaines novadā (kadastra Nr.80800022105), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800022106 daļu”