Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2014. gada 20. februārī

Virsraksts Cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību mutiskās izsoles 2014. gada 20. februārī

Izsoles rezultāti:

 

1.   SIA „Rīgas meži”, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, izsludina cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību, turpmāk tekstā “Objekts”, mutisko izsoli, kura notiek 20.02.2014. Rīgā, Ostas prospektā 11 plkst.1130.