RĪGAS MEŽI plāno meža kopšanas un mežaudzes atjaunošanos veicinošus darbus Stopiņu pagastā, starp Dzidriņām, Līčiem un “Ulubeli”

Drukāt

25.01.2024

Lai koptu mežu, uzlabotu mežaudzes atjaunošanās spējas un saglabātu dabas vērtības, SIA “Rīgas meži” janvāra beigās plāno uzsākt meža darbus Ropažu novada Stopiņu pagastā.

Darbi notiks meža masīva daļā starp Juglas papīrfabrikas ciematu, Upeskalniem, dzīvnieku patversmi “Ulubele”, Līčiem, Dzidriņām, gar autoceļu P4 (Rīga – Ērgļi) un piemiņas vietu “Baltais krusts” – “Rīgas mežu” Juglas mežniecības Līču apgaitā (233., 234., 235., 236., 237., 238., 239. un 240. kvartāls).  

Pirms mežizstrādes “Rīgas meži” iepazīstina ar plānotajiem darbiem un to mērķiem:

  • Darbu mērķi: meža kopšana un ainavas veidošana; meža atjaunošanas ar jaunu priedīšu dabiskas iesēšanās veicināšanu; dabas vērtību, sēņošanas un ogošanas iespēju saglabāšana; rekreācijas iespēju attīstība un pilnveide.
  • Darbu plānotais laiks: 2024. gada janvāra beigas – 2024. gada beigas.
  • Darbu platība: ap 91 ha.
  • Darbu plānotā secība: meža ceļu sagatavošana transporta vajadzībām;  pameža tīrīšana; koku ciršana; kokmateriālu izvešana; daļēja zaru savākšana un izvešana; ceļu infrastruktūras sakārtošana. Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.

Par Stopiņu mežu un tā kopšanu

Meža kopšanas darbi notiks atbilstoši normatīvajiem aktiem un uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kurā lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām, kā arī dabas un rekreācijas teritorijām.

Tāpat meža kopšana notiks atbilstoši šim masīvam izveidotajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam. Veicot darbus, tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti.

Pirms meža kopšanas tieši šai teritorijai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, to buferjoslas, ainaviski vērtīgās teritorijas un funkcionālais zonējums – pastaigu vieta pie “Ulubeles”. Ainavu dizaina plāna zonējumā izcelti ainavu elementi, ņemtas vērā meža vērtības, mežam pieguļošās buferjoslas, rekreācijas iespējas u.c.

Gan šis mežs, gan meži Stopiņu apkārtnē ir īpaši ar to, ka tajos ir salīdzinoši daudz bioloģiski vērīgu meža nogabalu un iecienīta pastaigu vieta meža masīvā pie dzīvnieku patversmes “Ulubele”. Šo teritoriju ir iecienījuši dabas baudītāji, aktīvas un mierīgākas atpūtas cienītāji, kā arī daļa teritorijas tiek izmantota “Ulubeles” iemītnieku pastaigām. 

Tāpat meža masīvā ir īpaši vērtīgi vecie un lielo dimensiju koki, kā arī dobumaini un ekoloģiski koki. Tiem kopšanas darbu laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība, piemēram, ap tiem tiks veidota saudzējoša “telpa” un atbrīvota apkārtne, lai veicinātu šo koku augšanu un lai meža apmeklētājiem uz tiem pavērtos saistošāks skats.

Pirms mežizstrādes “Rīgas meži” iepazīstina ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu:Atbilstoši mežaudzes kopšanas mērķiem, te paredzēti divi ciršu veidi:

  • Izlases cirte: to veic, lai nodrošinātu labākus apstākļus, vairāk gaismu jaunajiem kokiem un veicinātu meža dabīgu atjaunošanos, daļā teritorijas mežaudze tiks vienmērīgi izretināta, t.sk. tiks veidoti līdz 0,2 ha lieli atvērumi. Tajos tiks izcirsti neatbilstošie koki un krūmi. Trijiem atvērumiem (233. un 237. kvartāls) izvēlētas vietas, kur tie jau dabiski sākuši veidoties.
  • Kopšanas cirte: to veic, lai veicinātu koku augšanu, uzlabotu mežaudzes sastāvu un veselību, tādēļ tiek izcirsti neatbilstošie vai traucējošie koki (mežaudzes sastāva un paliekošo koku augšanas apstākļu uzlabošanai, kur mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par minimālo šķērslaukumu).

Mežaudzes funkcionālais zonējums:

  • Bioloģiski vērtīgā teritorija: izveidota ar mērķi aizsargāt un saglabāt mežaudzes ar augstu bioloģisko vērtību, kas atbilst vecu un dabisku boreālo mežu biotopa pazīmēm. Ainaviski vērtīga teritorija, pārsvarā veci un skraji priežu meži uz kāpām, praktiski bez pameža un invazīvām sugām. Atbilstoši MAP un dabisko biotopu kartējumam, te noteikti būtiski saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Koku ciršana tiks veikta gadījumos, kad jānozāģē bīstami koki vai tad, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai, iepriekš saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistu.

Papildus tam, pēc izvērtēšanas dabā, nolemts izveidot trīs nelielus atvērumus koku vainagu klājā – divus 237. kvartālā un vienu 233. kvartālā, kā arī vienlaidus veidā izkopt aptuveni trešdaļu no 238. kvartāla tā ZA malā, ar mērķi atēnot vecākās paaudzes priedes.

  • Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas teritorija: te darbu mērķis ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem un nepasliktināt to vērtību. Šī josla tiek veidota dabisko meža biotopu koncentrācijas vietās, kur cirsmu plānojumu izvērtē un ieteikumus dabas vērtību saglabāšanai sniedz dabas aizsardzības speciālists.
  • Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: izveidota ar mērķi, jo tai ir būtiska loma no meža nekoksnes vērtību viedokļa. Proti, te ir ainaviski nozīmīgas un skaistas vietas, tā ir iecienīta atpūtai, ogošanai un sēņošanai. Tādēļ darbu mērķis ir ilgtermiņā saglabāt nekoksnes vērtības un to pieejamību sabiedrībai.

Šajā teritorijā mežistrādes darbi būs īpaši saudzīgi. Proti, lai veicinātu labāku priedes dabisku atjaunošanos un nodrošinātu dabisku meža audzes nomaiņu ilgtermiņā, te izlases cirtēs tiks veidotas neregulāras un regulāras formas atvērumi.

  • Pastaigu vieta pie “Ulubeles”: šī teritorija noteikta ar mērķi gan kopt mežu, gan izveidot to pēc iespējas piemērotāku pastaigām ar “Ulubeles” iemītnieku. Darbus plānots īstenot tā, lai to laikā pēc iespējas netiktu traucētas pastaigas. Taču cilvēki aicināti būt piesardzīgi un īpaši pieskatīt savus četrkājainos draugus.

Kopšanas cirtes šajā teritorijā plānotas, lai nodrošinātu optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem – vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem (vējgāzes, snieglauzes, kaitēkļi) noturīga mežaudze. Šeit tiks izcirsti pameža krūmi un veikta meža vienmērīga izretināšana, lai veicinātu koku augšanu un mežaudzes atjaunošanos, kā arī uzlabotu mežaudzes sastāvu un veselību.

Darbu laikā lūgums ievērot drošības prasības, pārvietošanās ierobežojumus un netuvoties tehnikai!

Par Juglas mežniecību

Juglas mežniecība ir jaunākā “Rīgas mežu” mežniecība, kas izveidota, apvienojot Gaujas un daļu Daugavas mežniecības. Juglas mežniecības pārziņā ir meži Ādažu, Ropažu, Salaspils, Siguldas un Ogres novados.

Juglas mežniecība ir otra lielākā “Rīgas mežu” mežniecība. Tās platība ir apm. 23,26 tūkst. ha. Mežniecībā ir divi iecirkņi Garkalnes un Juglas.

Juglas mežniecības galvenās koku sugas: priede (apm. 87%), bērzs (apm. 6%) un egle (apm. 5%). Daļu mežniecības aizņem dabas parks "Piejūra" (528 ha) un dabas liegums "Garkalnes meži" (364 ha). Te ligzdo daudz retu putnu, piemēram, ūpis, pupuķis u.c.

Dabas liegums "Garkalnes meži" ievērojams ar to, ka te ligzdo apmēram puse no Latvijas zaļajām vārnām. Tā ir Eiropas mērogā aizsargājama teritorija.

Juglas mežniecībā izveidota un bez maksas pieejama Enduro moto taka.

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

Papildinformācijai:

Agnese Korbe

“Rīgas meži”Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29110062, Agnese.Korbe@rigasmezi.lv

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Jaunumi]. ID: [48]