RĪGAS MEŽI plāno meža kopšanas darbus pie Langstiņiem, Ropažu novadā

Drukāt

07.03.2023

“Rīgas meži” marta vidū plāno uzsākt meža kopšanas darbus netālu no Langstiņiem (“Rīgas mežu” Gaujas mežniecības Krievupes apgaita, Garkalnes pagasts, Ropažu novads).

  • Darbu mērķis: dabas vērtību, sēņošanas un ogošanas iespēju saglabāšana, rekreācijas iespēju attīstība un pilnveidošana, meža ainavas veidošana un esošās mežaudzes retināšana. Lai veicinātu meža atjaunošanos un atsegtu saules gaismu nākamās paaudzes kokiem, tiks veidoti atvērumi.
  • Darbu plānotais laiks: 2023.gada pavasaris (no marta vidus).
  • Darbu platība: 57 ha.
  • Darbu plānotā secība: meža ceļu sagatavošana atbilstoši transporta vajadzībām,  koku ciršana, kokmateriālu izvešana, daļēja zaru savākšana un izvešana, ceļu infrastruktūras sakārtošana. Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.

Darbi notiks atbilstoši normatīvajiem aktiem un uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kurā lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām, dabas un rekreācijas teritorijām, kā arī samazinātas mežsaimniecisko darbu platības.

Tāpat meža kopšana notiks atbilstoši šim masīvam izveidotajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam. Veicot darbus tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti.

Meža masīvs pie Langstiņiem ir īpašs ar to, ka tajā ir salīdzinoši daudz bioloģiski vērīgu meža nogabalu, kuros  meža kopšana netiks veikta. Šo vietu iecienījuši dabas baudītāji gan aktīvai un mierīgai atpūtai, gan ogošanai un sēņošanai. Te ir īpaši vērtīgie vecie, lielo dimensiju koki, kā arī dobumainie un ekoloģiskie koki, kuriem kopšanas darbu laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība, t.sk. ap tiem tiks veidota saudzējoša “telpa”.

Pirms meža kopšanas darbiem tieši šai teritorijai izveidots funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, to buferjoslas un ainaviski vērtīgās teritorijas. Ainavu dizaina plāna zonējumā izcelti ainavu elementi, ņemtas vērā meža vērtības, pieguļošās buferjoslas un rekreācijas iespējas.

Atbilstoši izstrādātajiem plāniem, te paredzēti divi ciršu veidi:

  • izlases cirte: koki tiek vienmērīgi izretināti vai tiek veidoti atvērumi, lai nodrošinātu labākus apstākļus un vairāk gaismu jaunajiem kokiem, lai tie veidotu veselīgu audzi nākotnē (mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par kritisko šķērslaukumu (biezību), kas reizināts ar koeficientu 1,5),
  • kopšanas cirte: lai veicinātu koku augšanu, uzlabotu mežaudzes sastāvu un veselību, tiek izcirsti neatbilstošie vai traucējošie koki (mežaudzes sastāva un paliekošo koku augšanas apstākļu uzlabošanai, kur mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par minimālo šķērslaukumu).

Pirms mežizstrādes uzsākšanas “Rīgas meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu (informatīvais plakāts: https://ej.uz/hv7e):

  • Bioloģiski vērtīgā teritorija: darbu mērķis ir aizsargāt un saglabāt konkrēto teritoriju, kurai ir augsta bioloģiskā vērtība un kurā ir dabiskie meža un purvu biotopi. Tādēļ, atbilstoši MAP un biotopu ekspertu atzinumiem, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi – koku ciršana tiks veikta tikai gadījumos, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai, iepriekš to saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistu.
  • Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas teritorija: darbu mērķis ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem. Šī josla tiek veidota dabisko meža biotopu koncentrācijas vietās, kur cirsmu plānojumu izvērtē un ieteikumus dabas vērtību saglabāšanai sniedz dabas aizsardzības speciālists. Šī teritorija paredzēta, lai nepasliktinātu bioloģiski vērtīgo nogabalu vērtību.

  • Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: tai ir būtiska loma no meža nekoksnes vērtību viedokļa – šajā teritorijā ir ainaviski nozīmīgas vietas, tā ir iecienīta atpūtai, ogošanai un sēņošanai. Tādēļ darbu mērķis ir ilgtermiņā saglabāt šīs nekoksnes vērtības. Šajā teritorijā mežistrādes darbi būs saudzīgāki. Lai veicinātu labāku priedes dabisku atjaunošanos un nodrošinātu dabisku meža audzes nomaiņu ilgtermiņā, te izlases cirtēs tiks veidotas neregulāras un regulāras formas atvērumi. Savukārt kopšanas cirtes plānotas, lai nodrošinātu optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem – vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīga mežaudze (vējgāzes, snieglauzes, kaitēkļi).

Darbu laikā lūgums ievērot drošības prasības, pārvietošanās ierobežojumus un netuvoties teritorijai, kur strādā tehnika!

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 399 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem (125 objekti), kā arī par kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” (378 ha) un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”. 

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gada septembrī “Rīgas meži" Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”. 

2022.gadā “Rīgas meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu. 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

Ieva.Berzina@rigasmezi.lv

www.rigasmezi.lv

Rīgas meži | Facebook