“Rīgas meži” plāno uzsākt meža darbus pie Jauncekules, Salaspils novadā

Drukāt

04.01.2023

SIA “Rīgas meži” šī gada sākumā plāno uzsākt meža kopšanas darbus meža masīvā pie Jauncekules (Salaspils novads, “Rīgas mežu” Gaujas mežniecība, Ezerdruvu apgaita). Darbi notiks atbilstoši uzņēmuma izstrādātajam “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kurā liela nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgu, dabas un rekreācijas teritoriju saglabāšanai, bet samazinātas mežsaimniecisko darbu platības.

Tāpat darbi tiks veikti saskaņā ar šim meža masīvam izstrādāto ainavu ekoloģisko plānu un teritorijas dizaina plānu. 

  • Darbu mērķis: dabas vērtību saglabāšana, rekreācijas iespēju attīstība, pēctecīga meža atjaunošana un esošās mežaudzes retināšana.
  • Plānotais darbu laiks: 2023.gada pirmā puse (atkarībā no laikapstākļiem).
  • Darbu platība: 21,84 ha.
  • Darbu secība: meža ceļu sagatavošana, atbilstoši meža transporta vajadzībām; pameža tīrīšana; koku ciršana; kokmateriālu izvešana; zaru savākšana un izvešana (atbilstoši nepieciešamībai, vietām zari var tikt atstāti mežā); meža ceļu infrastruktūras sakārtošana. Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.

Gaujas mežniecības Ezerdruvu apgaita un šis meža masīvs ir īpašs ar to, ka te, īpaši dienvidu austrumu daļā, ir salīdzinoši augsta bioloģiski vērtīgu nogabalu koncentrācija. Tas atrodas tuvu Jaucekules ciematam un to iecienījuši gan vietējie, gan arī citi iedzīvotāji. 

Pirms mežistrādes darbiem, lai sekmētu teritorijas ilgtspējīgu attīstību, tai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, bioloģisku vērtīgu nogabalu buferjoslas teritorija un mežsaimniecības teritorijas. Šajos zonējumos izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības un rekreācijas iespējas. Veicot darbus, tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti.

Pirms mežizstrādes uzsākšanas “Rīgas meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu. 

Bioloģiski vērtīgā teritorija:

  • Darbu mērķis: aizsargāt un saglabāt teritoriju, kurai ir augsta bioloģiskā vērtība, kurā ir dabiskie biotopi – veci un dabiski boreāli meži.
  • Plānotie darbi: atbilstoši MAP un biotopu ekspertu atzinumiem, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Koku ciršana šajā teritorijā tiks veikta tikai gadījumos, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai, iepriekš to saskaņojot ar  dabas aizsardzības speciālistiem.

Bioloģiski vērtīgu nogabalu buferjoslas teritorija:

  • Darbu mērķis: saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem. Šī josla tiek veidota dabisko meža biotopu koncentrācijas vietās, kur cirsmu plānojumu izvērtē un ieteikumus dabas vērtību saglabāšanai sniedz “Rīgas mežu” dabas aizsardzības speciālists.
  • Plānotie darbi: ņemot vērā nepieciešamos telpiskos un sezonālos ierobežojumus, šajā teritorijā var tikt plānotas arī atjaunošanas cirtes. Darbi te nenotiks pavasarī – putnu ligzdošanas laikā. Šajā mežistrādes ciklā darbi plānoti vairākos meža nogabalos, kur būs nelielas atjaunošanas cirtes, kopšanas cirtes un sanitārās cirtes, t.sk. atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam.

Mežsaimniecības teritorija:

  • Darbu mērķis: atbilstoši MAP un meža ainavu dizaina plānam, saimnieciskās darbības veikšana, nodrošinot galveno koku sugu  – priede, arī egle un bērzs, kopšanu, izcirtumu atjaunošanu, kā arī ilgtspējīgas meža ainavas veidošanu.
  • Plānotie darbi: mazākā intensitātē – plānotas kopšanas cirtes, savukārt atjaunošanas cirtēs tiks saglabātas esošās dabas vērtības un papildus ekoloģiskie koki. Savukārt ekoloģiskie koki (augtspējīgi iepriekšējās paaudzes koki vai koki, kuru caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru nogabalā), tiks koncentrēti vienā vai vairākās grupās. Papildus ekoloģisko koku grupām tiks saglabāti arī atsevišķi lielāko dimensiju valdaudzes vai atsevišķi iepriekšējās paaudzes ekoloģiskie koki. Tāpat papildus ekoloģiskajiem kokiem tiks saglabāta egļu un priežu paauga, kadiķi, paaugas ozoli, lazdas un dobumainie koki.

Šī teritorija ir īpaša arī ar to, ka te tiks veikti darbi, lai tuvākajā nākotnē nodrošinātu pret vides negatīvo ietekmi un bojājumiem (vējš, sniegs u.c.) noturīgākās priežu audzes stādīšanu. Proti, atbilstoši zonējumam, daļā Jauncekules ciemam piegulošajā 213.kvartālā tiks nozāģēti egļu nogabali. Pēc tam šajā vietā tiks sagatavota augsne un stādīta priežu audze, kas ir noturīgāka pret vides negatīvo ietekmi, kā arī ilgtermiņā veidosies pievilcīga meža ainava.

 

Par “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 399 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem (125 objekti), kā arī par kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” (385 ha) un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.

“Rīgas mežu” objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gada septembrī "Rīgas mežiem" Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2022.gadā “Rīgas meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu.

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

Ieva.Berzina@rigasmezi.lv

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi 

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Jaunumi]. ID: [48]