“Rīgas Meži” plāno uzsākt darbus mežā pie Kalngales, Ādažu novadā

Drukāt
“Rīgas Meži” plāno uzsākt darbus mežā pie Kalngales, Ādažu novadā

02.12.2022

“Rīgas Meži” 2022.gada nogalē plāno uzsākt mežistrādes darbus netālu no Kalngales (“Rīgas Mežu” Gaujas mežniecības Kalngales apgaita, Ādažu novads, Carnikavas pagasts). Darbi notiks atbilstoši uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānam”, kurā liela nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām, dabas un rekreācijas teritorijām, kā arī samazinātas mežsaimniecisko darbu platības.

Lielākajā daļā meža darbi notiks atbilstoši šim mežam izstrādātajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas ainavu dizaina plānam. Tāpat, veicot mežizstrādes darbus, tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas Mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti. 

  • Darbu mērķis: dabas vērtību saglabāšana, sēņošanas, ogošanas iespēju saglabāšana, rekreācijas iespēju attīstība un pilnveidošana, meža ainavas veidošana, pēctecīga meža atjaunošana un esošās mežaudzes retināšana, t.sk. ar pēc iespējas minimālu cilvēku ietekmi un nelielu atjaunošanas ciršu veikšanu, nodrošinot meža atjaunošanos. Lai nodrošinātu straujāku zemsedzes atjaunošanos, augsnes sagatavošana izcirtumos tiks veikta, izmantojot dziļapstrādes rotortipa irdināšanas frēzi.
  • Plānotais darbu laiks: 2022.gada beigas – 2023.gada sākums (atkarībā no laikapstākļiem).
  • Darbu platība: 14,22 ha.
  • Darbu plānotā secība: meža ceļu sagatavošana, atbilstoši meža transporta vajadzībām; pameža tīrīšana; koku ciršana; kokmateriālu izvešana; zaru savākšana un izvešana; meža ceļu infrastruktūras sakārtošana. Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti. 

Mežs pie Kalngales ir īpašs ar to, ka te ir salīdzinoši daudz bioloģiski vērtīgu meža nogabalu, kuros mežistrāde netiks veikta. Tā ir arī iecienīta atpūtas, ogošanas un sēņošanas vieta. 

Pirms mežistrādes darbiem šai teritorijai izveidots meža funkcionālais zonējums: bioloģiski vērtīga teritorija, bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas teritorija, ainaviski vērtīga teritorija un mežsaimniecības teritorija. Ainavu dizaina plāna zonējumā izcelti ainavu elementi, ņemtas vērā meža dabiskās vērtības un rekreācijas iespējas. 

Atbilstoši Kalngales apgaitai izstrādātajam ainavu dizaina plānam, te paredzēti divi ciršu veidi:

  • atjaunošanas cirte: galvenās cirtes izpildes veids, kur mežaudzes šķērslaukums (biezība) tiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par kritisko šķērslaukumu (biezību). Atjaunošanas cirte plānota galvenokārt mežsaimniecības teritorijā;
  • kopšanas cirte: cirtes veids mežaudzes sastāva un paliekošās mežaudzes koku augšanas apstākļu uzlabošanai, kur mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par minimālo šķerslaukumu (biezību).

Pirms mežizstrādes uzsākšanas “Rīgas Meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu: 

  • Bioloģiski vērtīgā teritorija: te darbu mērķis ir aizsargāt un saglabāt teritoriju, kurai ir augsta bioloģiskā vērtība, kurā ir dabiskie biotopi un mikroliegums. Tādēļ, atbilstoši “Meža apsaimniekošanas plānam” un biotopu ekspertu atzinumiem, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Koku ciršana šajā teritorijā tiks veikta tikai gadījumos, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai, iepriekš to saskaņojot ar  dabas aizsardzības speciālistiem.

 

  • Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas teritorija: te darbu mērķis ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem. Šī josla tiek veidota dabisko meža biotopu koncentrācijas vietās, kur cirsmu plānojumu izvērtē un savus ieteikumus dabas vērtību saglabāšanai sniedz “Rīgas Mežu” dabas aizsardzības speciālists.
Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjosla veidota ar mērķi nepasliktināt šo nogabalu vērtību. Ņemot vērā nepieciešamos telpiskos un sezonālos ierobežojumus, šajā teritorijā var tikt plānotas arī atjaunošanas cirtes (mežistrādes darbi te nenotiks pavasarī – putnu ligzdošanas laikā). Šajā mežistrādes ciklā darbi ir plānoti divos nogabalos, kur būs nelielas atjaunošanas cirtes.

 

  • Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: tai ir būtiska loma no meža nekoksnes vērtību viedokļa. Te ir ainaviski nozīmīgas vietas, teritorija ir iecienīta atpūtai, ogošanai, sēņošanai. Tādēļ darbu mērķis šajā teritorijā ir ilgtermiņā saglabāt tās nekoksnes vērtības, ko iecienījuši iedzīvotāji.

Šajās teritorijās mežistrādes darbi būs saudzīgāki, t.sk. bez atjaunošanas cirtēm. Savukārt kopšanas cirtes tiks veidotas ar neregulāras un regulāras formas atvērumiem, lai veicinātu labāku dabisko priedes atjaunošanos un nodrošinātu dabisku meža audzes nomaiņu ilgtermiņā.


Šajā mežistrādes ciklā ainaviski vērtīgajā teritorijā ir plānotas atsevišķas kopšanas cirtes, lai nodrošinātu optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem – vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīga mežaudze (vējgāzes, snieglauzes, kukaiņu bojājumi, piemēram, astoņzobu mizgrauzis).


  • Mežsaimniecības teritorija: atbilstoši meža ainavu dizaina plānam, te darbu mērķis ir veikt saimniecisko darbību atbilstoši meža apsaimniekošanas plānam, nodrošinot  galveno koku sugu kopšanu, izcirtumu atjaunošanu, kā arī ilgtspējīgas meža ainavas veidošanu. Te mežsaimnieciskie darbi plānoti mazākā intensitātē – plānotas kopšanas cirtes, savukārt atjaunošanas cirtēs tiks saglabātas esošās dabas vērtības un papildus ekoloģiskie koki.

 

Savukārt ekoloģiskie koki (augtspējīgi iepriekšējās paaudzes koki vai koki, kuru caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru nogabalā), tiks koncentrēti vienā vai vairākās grupās. Papildus ekoloģisko koku grupām tiks saglabāti arī atsevišķi lielāko dimensiju valdaudzes vai atsevišķi iepriekšējās paaudzes ekoloģiskie koki.

 

Tāpat papildus ekoloģiskajiem kokiem tiks saglabāta arī veselīgo priežu paauga, kadiķi, kā arī vecākās un īpaši vērtīgākās priedes un dobumainie koki.


#GaujasMežniecība #KalngalesApgaita #KalngalesMežaKopšana


Par “Rīgas Mežiem”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Uzņēmums pārziņā ir 62 000 ha meži, 399 ha Rīgas parki un apstādījumi (125 objekti), kā arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks” (385 ha). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.

“Rīgas Mežu” objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Tam ir piešķirti starptautiskie sertifikāti, kas apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus.

2021.gada septembrī "Rīgas Mežiem" Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2022.gadā “Rīgas Meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu.

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

Ieva.Berzina@rigasmezi.lv

www.rigasmezi.lv  

https://www.facebook.com/RigasMezi

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Jaunumi]. ID: [48]