Atbilstoši jaunajai meža kopšanas pieejai, “Rīgas Meži” plāno uzsākt meža darbus netālu no Ērgļu vecā dzelzceļa, Ropažu novadā

Drukāt
Atbilstoši jaunajai meža kopšanas pieejai, “Rīgas Meži” plāno uzsākt meža darbus netālu no Ērgļu vecā dzelzceļa, Ropažu novadā

27.04.2022

“Rīgas Meži” 2022.gada pavasarī plāno uzsākt mežistrādes darbus netālu no vecā Ērgļu dzelzceļa, Ropažu novadā (“Rīgas Mežu” Gaujas mežniecības Ezerdruvu apgaita). Darbi notiks atbilstoši uzņēmuma jaunajai mežu kopšanas pieejai: grozījumiem “Meža apsaimniekošanas plānā”, kurā lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām un rekreācijas teritorijām, kā arī mazinātas mežsaimniecisko darbu platības. Tāpat darbi notiks atbilstoši šim mežam izstrādātajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam.

  • Darbu mērķis: dabas vērtību saglabāšana, rekreācijas iespēju attīstība, pēctecīga meža atjaunošana un esošās mežaudzes retināšana.
  • Darbu plānotais laiks: 2022.gads – 2022./2023.gada pavasaris, rudens vai ziema (atkarībā no laikapstākļiem).
  • Darbu platība: 5,6 ha, t.sk. atjaunošanas cirte tikai vienā nogabalā: 0,9 ha.

Pirms mežistrādes darbiem, tieši šai teritorijai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, bioloģisku vērtīgo nogabalu buferjoslas teritorijas un mežsaimniecības teritorijas. Šajā zonējumā izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības un rekreācijas iespējas. Veicot meža kopšanu, tiks pilnībā ievēroti atbildīgi un ilgtspējīgi meža kopšanas principi, ko nosaka “Rīgas Mežiem” piešķirtie starptautiskie FSC (Forest Stewardship Council) sertifikāti.

Pirms darbu uzsākšanas “Rīgas Meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu.

Bioloģiski vērtīgā teritorija. Šeit ir dabiskie meža biotopi un atsevišķi piegulošie meža nogabali, kur saimnieciskā darbība nav plānota. Te darbu mērķis ir aizsargāt un saglabāt bioloģiski vērtīgās sugas un dabiskos biotopus.

Saskaņā ar ekspertu atzinumiem un “Meža apsaimniekošanas plānam”, bioloģiski vērtīgajās teritorijās noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Koku ciršana šajās teritorijās notiks tikai tad, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai (iepriekš saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistu).

Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas teritorija. Šeit darbu mērķis ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgajām teritoriju nogabaliem, veicot mežistrādes darbus bez atjaunošanas cirtēm. Te tiks saudzētas vecākās priedes, retinātas mežaudzes un radīti labvēlīgāki apstākļi jaunajām priedēm, eglēm un bērziem. Tāpat šeit tiks saglabāti koki un koku grupas ap putnu ligzdām un dobumiem. Vienlaikus buferjslas teritorijas ir nozīmīgas no cita meža nekoksnes vērtības viedokļa, jo tās ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas un ogošanas vietas, kā arī šo meža infrastruktūru iecienījuši zirgu pastaigu cienītāji.

Veicot saudzīgākus  mežistrādes darbus, pamežā tiks saglabāti kadiķi, ozoli, mežābeles, kā arī veselīga priežu un egļu paauga. Lai mazinātu konkurenci vecākajām un bioloģiski vērtīgākajām priedēm, kuru galotnēm un stumbriem nepieciešama gaisma un telpa, plānots izzāģēt valdaudzes un otrā stāva priedes.

Egļu kopšanas cirtēs tiks saglabāti bērzi un melnalkšņi, lai mežaudze būtu noturīgāka pret ārējiem vides apstākļiem (vējgāzes, snieglauzes, kukaiņu bojājumi, t.sk. astoņzobu mizgrauzis). Egļu kopšanas cirtēs tiks saglabāta lielāka mežaudžu biezība, lai izkoptās egļu audzes būtu noturīgākas pret vēja un sniega bojājumiem un trokšņiem.

Lai veicinātu labāku dabisko priedes atjaunošanos, pirms izlases cirtēm tiks izvērtēts vispiemērotākais cirtes paņēmiens (vienlaidus vai grupveida).

Mežsaimniecības teritorija. Te darbu mērķis ir priedes, egles un bērza kā meža galvenās koku sugas, kopšana, atjaunošana, kā arī ilgtspējīgas meža ainavas veidošana. Šajās teritorijās mežsaimnieciskie darbi plānoti mazākā intensitātē. Vienlaidus atjaunošanas cirtē tiks saglabāti vismaz 20 ekoloģiskie koki uz hektāru, tos koncentrējot vienā vai vairākās grupās, kā arī saglabājot atsevišķus lielāko dimensiju ekoloģiskos kokus.

Ekoloģisko koku grupas domātas, lai saglabātu meža masīva raksturīgās vērtības: mitrās ieplakas, koku grupas ap putnu ligzdām un dobumainiem kokiem, kā arī, lai meža ainava būtu vizuāli pievilcīga. Papildus ekoloģiskajiem kokiem tiks saglabāta arī veselīga priežu, egļu paauga un kadiķi, vecākās un īpaši vērtīgākās priedes, kā arī dobumaini koki.

Būtiski uzsvērt, ka mežsaimniecības teritorijās, veicot kopšanas cirtes, spēcīgākajām priedēm un eglēm tiks radīti optimāli augšanas apstākļi, nodrošinot šiem kokiem vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides faktoriem noturīgāka mežaudze.

Mežaudzes funkcionālais zonējums, Ezerdruvu apgaita:Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 399 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (125 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 

2021.gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 29215857

E-pasts: Ieva.Berzina@rigasmezi.lv

www.rigasmezi.lv  

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Jaunumi]. ID: [48]