Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Drukāt

17.04.2020

SIA “Rīgas meži” informē, ka pamatojoties uz Ministru Kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi), ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem tiks piešķirts atbalsts, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu vai kustamās mantas nomu, kā arī nepiemērojot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā (turpmāk – Atbalsts), pamatojoties uz nomnieka - komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu. Noteikumi neattiecas uz nomas līgumiem par nekustamā īpašuma iznomāšanu zemes dzīļu izmantošanai.

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai komersanti tiek aicināti iesniegt iesniegumus aizpildot attiecīgās iesnieguma veidlapas. Tiem komersantiem, kas iznomāto nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā ir sagatavota veidlapa par atbrīvošanu no nomas maksas. Savukārt, ja komersants turpina veikt saimniecisko darbību, tad ir aizpildāma veidlapa par nomas maksas samazinājuma piemērošanu. Informācija par pieteikumu par kavējuma naudas vai līgumsoda samazinājumu iesniegšanas kārtību pašreiz ir izstrādes stadijā. Jautājumus par iesniegumu veidlapu aizpildīšanu, lūdzam sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: ieva.erina@riga.lv.

 

Veidlapas ir veidotas tā, ka komersantam ir jāaizpilda tikai veidlapu dzeltenie lauki un jāpievieno nepieciešamie pielikumi. Aizpildot veidlapas, lūdzam pievērst uzmanību pie laukos minētiem paskaidrojumiem.

 

Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi nepieciešamie tā pielikumi, tad Atbalstu nomas maksas atbrīvojumam vai samazinājumam nevarēs piemērot.

 

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai SIA “Rīgas meži” nomnieki - komersanti tiek aicināti iesniegt iesniegumus sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz rigasmezi@riga.lv.

 

Pielikumi:

1 - Ministru Kabineta 02.04.2020. noteikumi Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” atrodami - https://likumi.lv/ta/id/313681-noteikumi-par-publiskas-personas-un-publiskas-personas-kontroletas-kapitalsabiedribas-mantas-nomas-maksas-atbrivojuma-vai-samazinajuma