Informācija trauksmes cēlējiem

Drukāt

“Rīgas meži” – saudzīgi pret dabu, neiecietīgi pret korupciju!

Kas ir trauksmes cēlējs? Kādos gadījumos trauksme var tikt celta?

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 7.punktu: 

Trauksmes cēlējs ir:

fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas. 

Par ko var celt trauksmi:

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm.

Sabiedrības darbinieks atkarībā no situācijas brīvi izvēlas, vai celt trauksmi iekšēji (Sabiedrības darba vietā) vai ārēji (kompetentajā institūcijā). Pārkāpumi, par kuriem var ziņot iekšēji, ir iekšējās kārtības, ētikas kodeksa, darba drošības pārkāpumi, pārkāpumi Sabiedrības darba procesos, profesionālu normu neievērošana. Gadījumos, kad tiek konstatēti draudi videi, veselībai, ir jāvēršas kompetentajā valsts vai pašvaldības institūcijā. 

Kuri gadījumi nav uzskatāmi par trauksmes celšanu? 

Ne visi gadījumi, kad tiek plānots ziņot par pārkāpumiem, ir uzskatāmi par trauksmes celšanu. Ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu šādos gadījumos:

  • ja trauksme tiek celta anonīmi;
  • ja trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
  • ja tiek ziņots tikai par personīgu interešu aizskārumu;
  • apzināti sniegtas nepatiesas ziņas;
  • izpausta valsts noslēpumu saturoša informācija.         

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu? 

Visērtāk ziņojumu ir sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēju ziņojuma veidlapu. Ja tiek izmantots cits ziņojuma veids, obligāti jānorāda:

  • ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
  • trauksmes cēlēja vārds, uzvārds;
  • trauksmes cēlēja kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, adrese);
  • vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus.        

Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantu (rakstveidā, elektroniskā veidā vai izsakot mutvārdos) un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. 

Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Atbilstoši SIA “Rīgas meži” norādītajai kārtībai, informāciju par iekšējās trauksmes celšanas un trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanu skatīt šeit. 

Atbildīgā persona (kontaktpersona) trauksmes celšanas jautājumos.

Trauksmes cēlēju kontaktpersona: Laila Bernharde, tālrunis: 26641195, e-pasts: trauksme@rigasmezi.lv

Detalizēta informācija par trauksmes celšanu norādīta Valsts kancelejas izstrādātajās Vadlīnijās trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai valsts pārvaldes institūcijās”. 

Visplašāko informāciju par trauksmes celšanu atradīsiet Trauksmes celšanas mājas lapā.

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Informācija trauksmes cēlējiem ]. ID: [522]