Bioloģiskā daudzveidība

Drukāt

Vairāk nekā pusi Latvijas meža platību veido skuju koku (galvenokārt priežu) meži. Arī vairums dabas vērtību Rīgas pilsētai piederošajos mežos saistās ar priežu mežiem, tajā skaitā uz piejūras kāpām augošajiem priežu mežiem.

Bioloģiskā daudzveidība

Vairāk nekā pusi Latvijas meža platību veido skuju koku (galvenokārt priežu) meži. Arī vairums dabas vērtību Rīgas pilsētai piederošajos mežos saistās ar priežu mežiem, tajā skaitā uz piejūras kāpām augošajiem.

  Sausie priežu meži

Par priežu mežu bioloģisko vērtību liecina dabiskajiem mežiem raksturīgās iezīmes – veci, zaraini koki, lielu dimensiju sausokņi un kritalas, degusi koksne. Cilvēka darbības mazskarti sausi priežu meži Latvijā ir retums, jo to apsaimniekošana ir bijusi visintensīvākā. Lielākās šādu mežu platības saglabājušās piejūras kāpu zonā, pateicoties ilgus gadu desmitus saudzētajai jūrmalas aizsargjoslai. Šeit pārstāvēti ES Biotopu direktīvā iekŗautie aizsargājamie biotopi – “Boreālie meži” un “Mežainas jūrmalas kāpas”.

Meža silpurene (Pulsatilla patens).


Priežu mežos sastopamo augu un dzīvnieku sugu skaits nav liels, bet starp tām ir apdraudētas sugas, kam nepieciešamas tieši vecam priežu mežam raksturīgās struktūras. Sausajos priežu mežos sastopamas aizsargājamas augu sugas – meža silpurene (Pulsatilla patens), pļavas silpurene (P. pratensis), smiltāju esparsete (Onobrychis arenaria), šaurlapu lakacis (Pulmonaria angustifolia), zaļziedu plaukšķene (Silene chlorantha), retas un apdraudētas vaboļu un citu kukaiņu sugas – lielā krāšņvabole (Chalcophora mariana), lielais dižkoksngrauzis (Ergates faber), lielā skrejvabole (Carabus coriaceus), dzeltenā laupītājmuša (Laphria flava). Garkalnes izdegumā sastopamā degumu krāšņvabole (Melanophila acuminata) atkarīga no degušu audžu klātbūtnes.

Lielais dižkoksngrauzis (Ergates faber).


Degumu krāšņvabole (Melanophila acuminata).


Skraji priežu meži un klajumu malas ir dzīvesvieta sila ķirzakai (Lacerta agilis). Pierīgas priežu mežos ligzdo tādas retas un aizsargājamas putnu sugas kā zaļā vārna (Coracias garrulus), meža balodis (Columba oenas), pupuķis (Upupa epops) un ūpis (Bubo bubo). Garkalnes apkārtne ir nozīmīgākā zināmā zaļās vārnas ligzdošanas vieta Latvijā un arī visā Baltijā – šeit ligzdo 10-15 pāru šo putnu, kas, iespējams, sastāda pusi no Latvijas kopējās populācijas. Kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem zaļo vārnu skaits ir dramatiski samazinājies gan Latvijā, gan Eiropā kopumā. Priekšnoteikums zaļo vārnu ligzdošanai ir koki ar melnās dzilnas (Dryocopus martius) izkaltiem dobumiem, kā arī piemērotas barošanās vietas ligzdošanas vietu tuvumā – klajumi, degumi, izcirtumi.

Vecie melnās dzilnas izkaltie ligzdošanas dobumi kalpo par ligzdošanas vietām arī citām aizsargājamām putnu sugām (meža balodim, bikšainajam apogam (Aegolius funereus) u.c.). Šo sugu saglabāšanai, pirmkārt, jārūpējas par melnajai dzilnai nepieciešamā izmēra koku klātbūtni mežaudzē (ar vismaz 40 cm diametru 1,3 m augstumā). Skraji sausi priežu meži ar nabadzīgu zemsedzi un vecām, zarainām priedēm ir medņa (Tetrao urogallus) riesta biotops. Daugavas mežniecībā zināmi vairāki medņu riesti.


Zaļā vārna (Coracias garrulus).


  Lapu koku meži

Rīgas pilsētai piederošo mežu teritorijā sastopami dažāda tipa lapu koku meži, no kuriem bioloģiski vērtīgākie ir platlapju meži un melnalkšņu staignāji. Platlapju meži ir visvairāk apdraudētais meža biotops gan Latvijā, gan citur Eiropā. Latvijā tie sastopami galvenokārt ūdenstilpju krastos un uz ezeru salām. Platlapju mežiem raksturīga pašizrobošanās, bagātīgs lakstaugu un krūmu stāvs. Limbažu rajonā, Dziļezera krastā augošie ošu meži ar atsevišķiem veciem ozoliem ir saglabājuši dabiskam mežam raksturīgās iezīmes. Šeit sastopama platlapju mežam raksturīga veģetācija ar tādām retām sugām kā laksis (Allium ursinum) un strauspaparde (Matteuccia struthiopteris), aug arī smaržīgā naktsvijole (Platanthera bifolia). Raksturīgi sūnām un ķērpjiem bagātīgi apauguši koki. Ievērojamus izmērus sasniegušie plaušķērpji (Lobaria pulmonaria) liecina par meža ilglaicību. Biotops atbilst ES aizsargājamiem biotopiem “Nogāžu un gravu meži” un “Dabiski veci platlapju meži”.

Lakši (Allium ursinum).


Arī apšu mežiem ir īpaša vieta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Apse ir strauji augošs koks, kas salīdzinoši īsā laikā sasniedz savu bioloģisko vecumu un veido vecam mežam raksturīgas struktūras. Apšu meži ir nozīmīga epifītisko sūnu un vārpstiņgliemežu dzīvesvieta.

Ar veciem lapu koku mežiem saistīta teritorijā sastopamā aizsargājamā marmora rožvabole (Liocola marmorata), kuras attīstībai nepieciešami lapu koku dobumi. Mežmalas ar vītoliem ir dzīvesvieta vēl kādai retai vaboļu sugai - zaļajam vītolgrauzim (Aromia moschata). Lapu koku meži ir nozīmīga aizsargājamo gliemežu sugu, kā arī reto dzeņu sugu (it īpaši vidējā dzeņa (Dendrocopos medius) un baltmugurdzeņa (Dendrocopos leucotos)) dzīvotne.

 

Zaļais vītolgrauzis (Aromia moschata).


  Citi meža tipi

Neskaitot iepriekš minētos, bioloģiski vērtīgākie Rīgas pilsētai piederošo mežu teritorijā sastopamie meži ir slapjie priežu un bērzu meži, kā arī, slapjie egŗu un mistrotie meži (atbilst ES aizsargājamam biotopam “Purvaini meži”). Šajos mežos sastopamās sugas, līdzīgi kā melnalkšņu staignājos, ir pielāgojušās paaugstināta mitruma apstākŗiem, lielam daudzumam trupējošas koksnes dažādās sadalīšanās stadijās.

Ar pārpurvotiem mežiem, mežmalām un purviem saistīta Rīgas pilsētai piederošo mežu teritorijā konstatētā Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstītā spožā skrejvabole (Carabus nitens).

No Latvijā aizsargājamām augu sugām jauktos un skuju koku mežos Rīgas pilsētai piederošo mežu teritorijā sastopama sirdsveida divlape (Listera cordata) un mānīgā knīdija (Cnidium dubium), mežmalās, krūmājos un ūdeņu krastmalās - zarainā ķekarpaparde (Botrychium matricariifolium) un plūksnu ķekarpaparde (B. multifidum).

Vietās ar dabiskajiem mežiem raksturīgām iezīmēm sastopamas sugas, kurām nepieciešami specifiski meža struktūrelementi. Piemēram, Rīgas pilsētas mežos konstatētajam lielajam asmalim (Peltis grossa) kāpuru attīstībai nepieciešama vismaz pirms 5 gadiem nokaltušu bērzu vai egļu trūdošā koksne.

Mistrotos egļu – lapu koku mežos sastopams trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus).

 

Mānīgā knīdija (Listera cordata).


  Purvi

Lielākais Rīgas pilsētai piederošo mežu teritorijā ietilpstošais purvs ir Cenas tīrelis. Cenas tīrelis ir pārsvarā klajš augstais purvs, kura vidusdaļa un ziemeļu mala ir ļoti bagāta ar ezeriņiem un lāmām. Pieci no šeit sastopamajiem biotopiem (“Neskarti augstie purvi”, “Pārejas purvi un slīkšņas”, “Ieplakas purvos”, “Purvaini meži”, “Distrofi ezeri”) iekļauti ES aizsargājamo biotopu sarakstā.

No aizsargājamām augu sugām sastopams pundurbērzs (Betula nana) un ciņu mazmeldrs (Trichophorum caespitosum). Purvā ligzdo 15-20 pāru dzērvju (Grus grus) un regulāri nakšņo ap 300 šo putnu. No ligzdojošām aizsargājamām putnu sugām jāmin arī rubenis (Tetrao tetrix), dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria), lietuvainis (Numenius phaeopus), kuitala (Numenius arquata) un purva tilbīte (Tringa glareola). Tīrelis ir nozīmīga nakšņošanas vieta migrējošām sējas zosīm (Anser fabalis) un baltpieres zosīm (Anser albifrons), tādēļ tas ir iekļauts Starptautiski putniem nozīmīgo vietu sarakstā. Cenas tīreļa aizsardzību nodrošina dabas lieguma statuss.

Purvmalās un mežmalās sastopamas retas un apdraudētas tauriņu sugas – čemurziežu dižtauriņš (Papilio machaon) un rudais pāvacis (Aglia tau).

Lietuvainis (Numenius phaeopus).


Čemurziežu dižtauriņš (Papilio machaon).


  Ūdeņi

Ar mežu apauguši ūdeņu krasti ir nozīmīgi ūdenī mītošajiem dzīvniekiem, tajā skaitā, lašveidīgajām zivīm, savukārt pašu ūdenstilpju klātbūtne nepieciešama virknei meža dzīvnieku. Jūras ērglim (Haliaetus albicilla), piemēram, ir vajadzīgi gan liela izmēra koki ar pietiekami resniem zariem, lai tajos varētu uzbūvēt ligzdu, gan arī piemērotu barošanās vietu (ūdenstilpju) tuvums. Viens jūras ērgļu pāris ligzdo Rīgas pilsētai piederošajos mežos Babītes ezera tuvumā, šo putnu ligzdošanas vietā ir izveidots mikroliegums.

Smilšainos ūdeņu krastos dzīvo Latvijā aizsargājamais smilšu krupis (Bufo calamita).

Jūras ērglis (Haliaetus albicilla).

 

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Rīgas pilsētas mežos

Kā zināms, meža vērtība slēpjas ne tikai koksnes resursos vien. Mežs kā ekosistēma ar ikvienu tās sugu ir vērtība pati par sevi.

Pateicoties daudzveidīgajiem dabas apstākļiem un mežsaimniecības tradīcijām, Latvijā ir saglabājusies augstāka bioloģiskā daudzveidība nekā vairumā citu Eiropas valstu. Lai šo bagātību nezaudētu, pieaugot meža izmantošanas intensitātei, meža apsaimniekošanā jāievēro dabas aizsardzības principi.

Dabas aizsardzības normas Latvijas mežos nosaka Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma (sadaļas 1.4. un 2.13.), “Sugu un biotopu aizsardzības likums”, likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, “Aizsargjoslu likums”, “Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”, Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi.

Meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšana balstās uz sugu un to dzīvotņu aizsardzību, gan veidojot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, gan arī saglabājot vai radot sugu izdzīvošanai nepieciešamos apstākļus komerciālajos mežos. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (dabas rezervāti, dabas liegumi, dabas parki u.c.) tiek veidoti vietās ar ļoti lielu dabas vērtību koncentrāciju un īpašām dabas aizsardzības prasībām. Pārējās teritorijās nacionālā likumdošana bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jomā paredz:

  • apdraudētajām sugām vitāli svarīgo meža struktūras elementu (vecu koku, dobumainu koku, lielu dimensiju stumbeņu kritalu u.c.) saglabāšanu audžu kopšanā un meža izstrādē;
  • mežsaimieciskās darbības ierobežojumus dzīvnieku vairošanās laikā;
  • īpašu apsaimniekošanas režīmu ūdeņu un purvu malās (aizsargjoslās);
  • mikroliegumu izveidi apdraudēto sugu un biotopu atradnēs.

Dabai draudzīga komerciālo mežu apsaimniekošana, atsevišķu neskartu meža nogabalu saglabāšana, kā arī, aizsargjoslu veidošana gar ūdeņiem un purviem ir īpaši nozīmīga sugām ar zemām pārvietošanās un izplatīšanās spējām. Minēto pasākumu rezultātā veidojas ekoloģiskais tīklojums, kas nodrošina sugas īpatņu apmaiņu starp populācijām un līdz ar to novērš populāciju ģenētisko izolāciju.

Dabiskajiem mežiem raksturīgi apstākļi ir saglabājušies tikai ļoti nelielās meža platībās Latvijā, tādēŗ to aizsardzība ir viena no dabas aizsardzības prioritātēm. Pašlaik Latvijā notiek dabisko meža biotopu (mežaudžu atslēgas biotopu) inventarizācija. Dabiskajiem meža biotopiem tiek noteikts aizsardzības režīms atbilstoši “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumiem”.

Smilšu krupis (Bufo calamita).

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Mežu bioloģiskā daudzveidība]. ID: [136]