Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" daļas, ko aizņem mežaparks, apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi

Drukāt

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 115

Rīgā 2014.gada 26.augustā (prot. Nr.36, 13.§)

Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" daļas, ko aizņem mežaparks, apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi

(Noteikumu nosaukums Rīgas domes 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma  38.3panta pirmo daļu


I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" daļas, ko aizņem mežaparks (turpmāk tekstā – Mežaparks), apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību.

(Rīgas domes 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

2. Mežaparka robeža un teritorijas zonējums ir noteikts šo saistošo noteikumu 1.pielikumā. Mežaparka teritorija ietilpst valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautā vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.3814 teritorijā.

(Rīgas domes 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

3. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt Mežaparka estētisko, ainavisko, ekoloģisko, vides, kultūrvēsturisko, izglītojošo, rekreācijas un aktīvās atpūtas vērtību.


II. Saglabājamās dabas vērtības un to saglabāšanas un aizsardzības noteikumi

4. Mežaparka teritorijā sastopami aizsargājami biotopi: veci vai dabiski boreāli meži un mežainās piejūras kāpas (2.pielikums). Noteikumi aizsargājamo biotopu saglabāšanai:

4.1. teritorijas regulāri attīrāmas no biotopiem neraksturīgā lapu koku pameža, tai skaitā korintēm, klintenēm, liepām un kļavām;

4.2. mozaīkveidā saglabājamas ainaviski izteiktas pameža grupas – dendroloģiskie stādījumi. No pameža, paaugas, jaunākām priedēm un lapu kokiem atbrīvojami īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā "dabas pieminekļi" ietilpstošie aizsargājamie koki un koki ar apkārtmēru 201 cm un vairāk;

4.3. saglabājami sausokņi (nokaltuši stāvoši koki) un lielu dimensiju (vairāk nekā 20 centimetru diametrā) kritalas.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

5. Mežaparka teritorijā saglabājami dendroloģiskie stādījumi: sarkano ozolu (Quercus rubra L.), parasto ozolu (Quercus robur L.) Eiropas lapegļu (Larix decidua L.), parasto kļavu (Acer platanoides L.), parasto liepu (Tilia cordata L.), Veimuta priežu (Pinus strobus L.) audzes vai grupas (3.pielikums). Saglabājamos dendroloģiskajos stādījumos veicama koku retināšana saskaņā ar Meža apsaimniekošanas plānu.

6. No pameža, paaugas, 1. un 2.stāva jaunākiem kokiem atbrīvojama īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā "dabas pieminekļi" ietilpstošā valsts nozīmes aizsargājamo koku teritorija zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka vainaga projekcijas, un vietējās nozīmes aizsargājama koka teritorija 10 metru rādiusā ap to.

(Rīgas domes 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

7. Pēc iespējas saglabājami koki ar lielām (vairāk nekā 50 centimetru diametrā) putnu ligzdām, liela apmēra dobumaini un bioloģiski veci koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā ir lielāks par 2,0 m (4.pielikums):

7.1. (svītrots ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123);

7.2. bioloģiski vecie koki atbrīvojami no pameža, paaugas, 1. un 2.stāva jaunākiem kokiem 10 m rādiusā, skaitot no koka vainaga projekcijas ārējās malas;

7.3. ap kokiem ar lielām (vairāk nekā 50 centimetru diametrā) putnu ligzdām saglabājamas pameža grupas.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

8. Aizsargājami bezmugurkaulnieki: lielā krāšņvabole (Chalcophora mariana), lielais dižkoksngrauzis (Ergates faber), kuprainā jeb svītrainā celmmuša (Laphria gibbosa), marmora rožvabole (Liocola marmorata), vītolu slaidkoksngrauzis (Necydalis major), priežu sveķotājkoksngrauzis (Nothorhina muricata), Mannerheima īsspārnis (Oxyporus mannerheimii), garlūpas racējlapsene (Bembix rostrata), starptautiski īpaši aizsargājamās sugas lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita) (5.pielikums) sastopami aizsargājamo biotopu teritorijās, un to aizsardzībai piemērojami 4.punktā noteiktie aizsardzības pasākumi.

9. Aizsargājami augi: gada staipeknis (Lycopodium annotinum L.), smaržīgā naktsvijole (Platanthera bifolia (L.) Rich.), pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis (L.) Mill.) (6.pielikums) atrodas aizsargājamo biotopu teritorijās, un to aizsardzībai piemērojami 4.punktā noteiktie aizsardzības pasākumi.


III. Mežaparka aizsardzības nosacījumi

10. Ņemot vērā aizsargājamās dabas vērtības, Mežaparks ir iedalīts zonās un apakšzonās (1.pielikums). Katrai zonai un apakšzonai noteikti Mežaparka apsaimniekošanas principi.

11. Apstādījumu un dabas teritorijas A1 apsaimniekošanas nosacījumi:

11.1. saglabājamais meža īpatsvars 99%, atmežojot vietas, kur nav koku;

11.2. ainavu cirtē atļauts izcirst pamežu un lapu koku paaugu, nocirst 1. un 2.stāva kokus 10 m ap bioloģiski vecām (180 gadi un vairāk) priedēm.

12. Apstādījumu un dabas teritoriju A2-1, A2-2, A2-3 – sporta un aktīvās atpūtas zonas apsaimniekošanas nosacījumi:

12.1. saglabājamais meža īpatsvars zonai A2-1 – 98%, A2-2 – 90%;

12.2. ainavu cirtē atļauts izcirst pamežu un lapu koku paaugu, nocirst 1. un 2. stāva kokus 10 m ap bioloģiski vecām (180 gadi un vairāk) priedēm, retināt priedes, kuru vecums nepārsniedz 120 gadus;

12.3. atļauts ainavu cirtē izcirst papeles, mežu atjaunojot ar priedēm vai ozoliem.

13. Apstādījumu un dabas teritorijas A3-1, A3-2, A3-3 – Mežaparka centrālās zonas apsaimniekošanas nosacījumi:

13.1. saglabājamais meža īpatsvars:

13.1.1. A3-1 apakšzonā – 70%, atmežojot zemi jaunās bērnu pilsētiņas izbūvei;

13.1.2. A3-2 apakšzonā – 95%, atmežojot zemi labiekārtojuma infrastruktūras un sporta iekārtu izbūvei;

13.1.3. A3-3 apakšzonā – 90%, atmežojot zemi labiekārtojuma infrastruktūras izbūvei;

13.2. ainavu cirtē atļauts izcirst pamežu un lapu koku paaugu, nocirst 1. un 2.stāva kokus 10 m ap bioloģiski vecām (180 gadi un vairāk) priedēm, retināt priedes, kuru vecums nepārsniedz 120 gadus.

14. Apstādījumu un dabas teritorijas A4-1, A4-2, A4-3 – Ķīšezera krastmalas apstādījumu apsaimniekošanas nosacījumi:

14.1. saglabājamais meža īpatsvars:

14.1.1. A4-1 apakšzonā – 95%, atmežošanu veicot peldvietas ierīkošanai;

14.1.2. A4-2 apakšzonā – 100%;

14.2. ainavu cirtē atļauts izcirst pamežu un lapu koku paaugu, nocirst 1. un 2.stāva kokus 10 m ap bioloģiski vecām (180 gadi un vairāk) priedēm, retināt priedes, kuru vecums nepārsniedz 120 gadus;

14.3. veidot atsegumu uz Ķīšezeru, izcērtot pamežu un paaugu.

15. Apstādījumu un dabas teritorijas A5 – Mežaparka galvenās reprezentatīvās ieejas mezgla apsaimniekošanas nosacījumi:

15.1. saglabājamais meža īpatsvars 50%, atmežojot zemi Mežaparka galvenās reprezentatīvās ieejas mezgla rekonstrukcijai;

15.2. ainavu cirtē atļauts izcirst pamežu un lapu koku paaugu;

15.3. atļauts veikt koku vainagu veidošanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

16. Apstādījumu un dabas teritorijas A6 – transportlīdzekļu novietņu apsaimniekošanas nosacījumi:

16.1. saglabājamais meža īpatsvars 50%, atmežojot zemi transportlīdzekļu novietnēm;

16.2. ainavu cirtē atļauts izcirst pamežu un lapu koku paaugu, retināt priedes, kuru vecums nepārsniedz 120 gadus.

17. Publiskās apbūves zonā (AP) un sporta un rekreācijas apbūves teritorijā ar apstādījumiem (AS) meža un atsevišķu koku saglabāšanu izvērtē, saskaņojot konkrētu būvprojektu.

18. Detalizētus apsaimniekošanas pasākumus konkrētam meža nogabalam, ievērojot katrai zonai un apakšzonai noteiktos apsaimniekošanas principus, saglabājamās dabas vērtības un to aizsardzības noteikumus, nosaka meža apsaimniekošanas plāns.

19. Mežaparka meža apsaimniekošanas plāna mērķis ir noteikt detalizētus katra gada mežsaimnieciskos pasākumus, kuri nodrošina Mežaparka meža saglabāšanu kā priežu mežu ar tā bioloģisko daudzveidību, t.sk. īpaši aizsargājamo sugu, aizsargājamo meža biotopu un bioloģiski vērtīgo meža teritoriju saglabāšanu, dendroloģisko vērtību un putniem un bezmugurkaulniekiem nozīmīgu vietu saglabāšanu.

20. Meža zemsedzes, pameža un paaugas saglabāšanai Mežaparka teritorijā aizliegts nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehānisko transportlīdzekli, velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli, velokartu vai citu pārvietošanās līdzekli pa meža zemēm, ārpus Mežaparka ceļiem vai īpaši marķētām trasēm, izņemot pārvietošanos, kas saistīta ar Mežaparka apsaimniekošanu vai uzraudzību.

21. Mežaparkā bez iepriekšējas saskaņošanas ar apsaimniekotāju aizliegts celt teltis un citas pagaidu rakstura celtnes, kurināt ugunskurus.

22. Transportlīdzekļu, izņemot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" un operatīvo transportu ar ieslēgtu bākuguni, kas nodrošina attiecīgā dienesta funkcijas, novietošana stāvēšanai atļauta vienīgi attiecīgi apzīmētās stāvvietās.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)


IV. Mežaparka apsaimniekošana un uzturēšana

23. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" ir pienākums:

23.1. nodrošināt esošo apstādījumu saglabāšanu, apkopšanu un atjaunošanu atbilstoši saistošajiem noteikumiem;

23.2. nodrošināt savlaicīgu visu nepieciešamo agrotehnisko pasākumu veikšanu:

23.2.1. laistīšanu, uzirdināšanu;

23.2.2. sauso un bojāto koku un zaru apgriešanu gar Mežaparka alejām un celiņiem;

23.2.3. cīņu ar augu kaitēkļiem un invazīvajām sugām (vārpaino korinti, spožo klinteni u.c.);

23.2.4. regulāru zāles pļaušanu:

23.2.4.1. zāles garums koptos zālienos nedrīkst pārsniegt 15 cm;

23.2.4.2. citas platības pļaujamas ne retāk kā divas reizes pļaušanas sezonā – līdz 23.jūnijam un līdz 31.augustam;

23.2.4.3. vietās, kur tas iespējams, zāle pļaujama 2 m platā joslā gar asfaltētajiem parka celiņiem;

23.2.5. regulāru pameža kopšanu;

23.3. nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu, īpaši Valsts meža dienesta izsludinātā meža ugunsbīstamā perioda laikā;

23.4. ziemas periodā nodrošināt Mežaparka galveno aleju (Ostas prospekts, Atpūtas aleja) tīrīšanu no sniega un pretslīdes materiāla kaisīšanu;

23.5. nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu:

23.5.1. infrastruktūras (rekreācijas/atpūtas) objektos uz celiņiem un 2 m platā joslā gar asfaltētajiem celiņiem jāsavāc kompostējamie atkritumi (lapas, zari);

23.5.2. gar celiņiem jāuzstāda atkritumu urnas;

23.5.3. atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai un starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju noslēgtā līguma noteikumiem nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži", kā arī Mežaparka teritorijas nomnieki un publisko pasākumu rīkotāji, slēdzot attiecīgus līgumus.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

24. Lai nodrošinātu Mežaparka teritorijas aizsardzību, Mežaparkā tiek ierobežota mehānisko transportlīdzekļu kustība, izņemot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" un operatīvo transportu ar ieslēgtu bākuguni, kas nodrošina attiecīgā dienesta funkcijas.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

25. Atļaujas transportlīdzekļu iebraukšanai un stāvēšanai Mežaparka teritorijā, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana ir ierobežota ar ceļa zīmēm, papildinot tās ar zīmi Nr.842 "Papildinformācija" ("Izņemot ar atļaujām") (turpmāk – Atļaujas), izsniedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži":

25.1. lai nodrošinātu piekļuvi personas, kas Atļauju pieprasījusi, nekustamajam īpašumam, deklarētajai dzīvesvietai vai darbavietai;

25.2. lai nodrošinātu piekļuvi objektam, kurā persona, kas Atļauju pieprasījusi, veic saimniecisko darbību vai komercdarbību, vai arī tai ir noslēgts īres/nomas līgums par teritorijas, ēkas īri/nomu;

25.3. gadījumos, kad tas nepieciešams īslaicīgai vai periodiskai kravas iekraušanai, izkraušanai un/ vai preču piegādei (iebraukšana Mežaparka teritorijā, lai nodrošinātu preču piegādi tur esošajiem tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas objektiem, atļauta tikai laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 11.00);

25.4. gadījumos, kad teritorijā vai ēkā nepieciešams nokļūt, lai tur veiktu labiekārtojuma darbus, būvdarbus vai apkopi;

25.5. lai nodrošinātu Mežaparka apsaimniekošanu un uzturēšanu;

25.6. ja iebraukšana saistīta ar publiska pasākuma norises tehnisko nodrošināšanu vai vienreizējas komercdarbības veikšanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

26. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži", izvērtējot konkrēta gadījuma specifiku un iebraukšanas nepieciešamības pamatojumu, ir tiesības izsniegt vienreizējas iebraukšanas Atļaujas arī 25.1.–25.6.apakšpunktā neminētos gadījumos.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

27. Lai saņemtu 25. un 26.punktā minēto Atļauju, persona iesniedz sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" iesniegumu, kurā norāda:

27.1. ziņas par iesniedzēju (fiziskai personai – vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

27.2. iemeslu, kādēļ iesniedzējam nepieciešama Atļauja, pievienojot:

27.2.1. šo noteikumu 25.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, dokumenta, kas apliecina teritorijas īpašuma tiesības, tās atrašanos valdījumā vai apsaimniekošanā, kopiju, izziņu par deklarēto dzīvesvietu vai darba devēja izziņu par darba tiesiskajām attiecībām;

27.2.2. šo noteikumu 25.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – īres vai noma līguma kopiju;

27.2.3. šo noteikumu 25.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – dokumentu, kas apliecina nepieciešamību īslaicīgai vai periodiskai kravas iekraušanai, izkraušanai un/vai preču piegādei;

27.2.4. šo noteikumu 25.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – dokumentu, kas apliecina labiekārtojuma vai būvdarbu veikšanu;

27.2.5. citos gadījumos – iebraukšanas nepieciešamību pamatojošus dokumentus;

27.3. laika periodu, uz kādu Atļauja nepieciešama.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

28. Lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai pamatotu atteikumu izsniegt Atļauju pieņem sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Steidzamos gadījumos iesniegumu izskata un lēmumu pieņem nekavējoties vai vienas dienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

29. Izsniedzot Atļauju, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" Atļaujā norāda:

29.1. Atļaujas izsniedzēju, izdošanas datumu un reģistrācijas numuru;

29.2. personu, kurai Atļauja izsniegta;

29.3. mērķi, kādam Atļauja izsniegta;

29.4. Atļaujas derīguma termiņu;

29.5. individuālo maršrutu, kādā personai ar Atļauju ir tiesības pārvietoties (izņemot, ja Atļauja tiek izsniegta, lai nodrošinātu Mežaparka teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu).

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

30. Individuālo maršrutu sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" nosaka transporta kustības maršrutu (7.pielikums) robežās, ņemot vērā mērķi, kādam konkrētā Atļauja tiek izsniegta.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

31. Ar Atļauju, kas izsniegta, lai nodrošinātu Mežaparka teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu, atļauts pārvietoties visā Mežaparka teritorijā.

32. Atļaujas tiek izsniegtas uz noteiktu laiku. Minimālais Atļaujas derīguma termiņš ir viena diena, bet maksimālais – līdz attiecīgā kalendārā gada beigām. Atļauja ir derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām vai līdz brīdim, kad tā tiek anulēta.

33. Atļauja dod tiesības pārvietoties ar mehānisko transportlīdzekli tikai Atļaujā norādītajā maršrutā un to drīkst izmantot tikai persona, kurai Atļauja ir izsniegta.

34. Transportlīdzekļu iebraukšanas, apstāšanās un stāvēšana zīmes Nr.842 "Papildinformācija" ("Izņemot ar atļaujām", "Tikai ar atļaujām") darbības zonā Atļaujai jābūt novietotai transportlīdzekļa salonā pie priekšējā stikla.

35. Liela mēroga publisko pasākumu organizēšanas un norises laikā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" ir tiesīgs īslaicīgi noteikt īpašu transporta Atļauju, kustības un stāvēšanas režīmu, ja tāds nepieciešams, lai tehniski nodrošinātu pasākuma norisi.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

36. Personai, kurai Atļauja ir izsniegta, ir pienākums nekavējoties informēt apsaimniekotāju, ja ir mainījušies apstākļi, kas bija par pamatu Atļaujas izsniegšanai.

37. Ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" konstatē, ka apstākļi, kas bija par pamatu Atļaujas izsniegšanai ir mainījušies (zuduši), apsaimniekotājs pieņem pamatotu lēmumu par Atļaujas anulēšanu un pieņemto lēmumu paziņo personai, kurai Atļauja izsniegta, norādot termiņu, kādā personai anulētā Atļauja jānodod apsaimniekotājam.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

38. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" izdotajā Atļaujā noteiktās tiesības var tikt īslaicīgi ierobežotas, ja publiska pasākuma sagatavošanas un norises laikā Mežaparka teritorijā tiek ieviesti papildu satiksmes ierobežojumi.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)


V. Informatīvie un reklāmas materiāli Mežaparka teritorijā

39. Informatīvo, reklāmas un jebkura cita veida rakstisko un vizuālo materiālu izvietošana Mežaparka teritorijā atļauta tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži".

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

40. Mežaparka teritorijas nomniekiem piederošo objektu (tirdzniecības punktu, stendu utt.) noformējumam jāatbilst vizuālajam stilam, kas saskaņots ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži".

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

41. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" ir tiesības bez iepriekšējas saskaņošanas izvietot Mežaparka teritorijā informatīvos materiālus par Mežaparka apsaimniekošanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)


VI. Noslēguma jautājumi

42. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Rīgas domes priekšsēdētājam.

(Grozīts ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.123)

43. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanai dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

44. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

1.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
Mežaparka robeža un teritorijas zonējums

(Pielikums Rīgas domes 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

2.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
Aizsargājami biotopi

(Pielikums Rīgas domes 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

 

3.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
Dendroloģiskie stādījumi

(Pielikums Rīgas domes 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

4.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
Koki ar lielām (vairāk nekā 50 centimetru diametrā) putnu ligzdām, liela apmēra dobumaini vai bioloģiski veci koki

(Pielikums Rīgas domes 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

5.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
Aizsargājamie bezmugurkaulnieki

(Pielikums Rīgas domes 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

6.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
Aizsargājamie augi

(Pielikums Rīgas domes 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

7.pielikums
Rīgas domes 2014.gada 26.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.115
Transporta kustības maršruti

(Pielikums Rīgas domes 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.123 redakcijā)

 
 

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Noteikumi]. ID: [406]