Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma ietvaros

Drukāt

SIA „Rīgas meži” ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša (publiska) kapitālsabiedrība, tās darbību regulē Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. Saskaņā ar minētā likuma 10. un 11.pantā noteiktajiem ierobežojumiem, SIA „Rīgas meži” neveic finanšu līdzekļu vai mantas dāvināšanas (ziedošanas) darbību.