RĪGAS MEŽI veiks meža kopšanas darbus Ādažu un Garkalnes pagastos

Drukāt

10.08.2023

SIA “Rīgas meži” augusta vidū plāno uzsākt meža kopšanas darbus Ādažu un Garkalnes pagastos – “Rīgas mežu” Gaujas mežniecībā – Ādažu pagastā, starp Tallinas šoseju un Zušu purvu (Baltezera kokaudzētavas apkārtnē, Bukultu apgaita); Garkalnes pagastā, starp Ataru ezeru un Lielo Jūgezeru; kā arī starp Lielo Jūgezeru un Līņezeru (Bukultu un Kalngales apgaitas).

 • Darbu mērķi: meža ainavas kopšana; meža atjaunošana – gan ar jaunu priedīšu dabiskas iesēšanās veicināšanu, gan ar stādu stādīšanu; dabas vērtību, sēņošanas un ogošanas iespēju saglabāšana; rekreācijas iespēju attīstība un pilnveide; Ataru poligona izmantošanas iespēju attīstība un pilnveide.
 • Darbu plānotais laiks: 2023.gada augusta vidus – 2024.gada rudens.
 • Darbu platība: ap 150 ha.
 • Darbu plānotā secība: meža ceļu sagatavošana atbilstoši transporta vajadzībām;  pameža tīrīšana; koku ciršana; kokmateriālu izvešana; daļēja zaru savākšana un izvešana; ceļu infrastruktūras sakārtošana. Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.


Meža kopšanas darbi notiks atbilstoši normatīvajiem aktiem un uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kurā lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām, kā arī  dabas un rekreācijas teritorijām. 

Tāpat meža kopšana notiks atbilstoši šim masīvam izveidotajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam. Veicot darbus tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti. 

Meži Ādažu un Garkalnes apkārtnē ir īpaši ar to, ka te ir salīdzinoši daudz bioloģiski vērīgu meža nogabalu, kuros  meža kopšana netiks veikta. Šo vietu iecienījuši dabas baudītāji gan aktīvai un mierīgai atpūtai, gan ogošanai un sēņošanai. Te ir īpaši vērtīgie vecie, lielo dimensiju koki, kā arī dobumainie un ekoloģiskie koki, kuriem kopšanas darbu laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība, t.sk. ap tiem tiks veidota saudzējoša “telpa”. 

Pirms meža kopšanas darbiem tieši šai teritorijai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, to buferjoslas, ainaviski vērtīgās teritorijas, mežsaimniecības teritorijas un Ataru poligons. Ainavu dizaina plāna zonējumā izcelti ainavu elementi, ņemtas vērā meža vērtības, pieguļošās buferjoslas, rekreācijas iespējas u.c. 

Jāpiebilst, ka 2022./2023.gadā daļā mežaudzes Baltezera kokaudzētavas apkārtnē – jeb Bukultu apgaitas 103., 119., 120., 121., 122., 134., 135. un 136. kvartālu atsevišķos nogabalos meža kopšana jau veikta. Darbu rezultātā iztīrīts pamežs, radīta patīkama mežaudzes ainava u.c., savukārt izveidotajos atvērumos un nelielajās atjaunošanas cirtēs dabiski sākušas ieaug mazās priedītes. Tādēļ šajā mežizstrādes ciklā attiecīgo kvartālu nogabalos darbi nenotiks, bet tie tiks veikti citās Bukultu apgaitas vietās. Šāda pieeja nodrošina pakāpenisku un vienlaikus arī kompleksu meža kopšanu, kas veicina sistēmisku, paredzamu un galvenokārt, dabisku meža atjaunošanos.  

Pirms mežizstrādes uzsākšanas “Rīgas meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu. 

Atbilstoši mežaudzes kopšanas mērķiem, te paredzēti trīs ciršu veidi:

 • Atjaunošanas cirte: nelielas teritorijas, kurās ar laiku tiks atjaunota mežaudze, iestādot “Rīgas mežu” kokaudzētavā “Norupe” audzētus kvalitatīvus priedes stādus (‘Pinus sylvestris var. Rigensis’). Pirms koku stādīšanas augsnes sagatavošanai tiks izmantota dziļapstrādes irdinātājfrēze. Atjaunošanas cirte nozīmē, ka gada laikā no tās uzsākšanas mežaudzes vai tās daļas šķērslaukums tiek samazināts tiktāl, ka tas kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu.  
 • Izlases cirte: lai nodrošinātu labākus apstākļus un vairāk gaismu jaunajiem kokiem, mežaudze tiek vienmērīgi izretināta un tiek veidoti atvērumi. Lai nākotnē veidotu veselīgu mežu, mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par kritisko šķērslaukumu (biezību) un vietās, kur ir pārklāšanās ar pilsētas aizsargjoslu kritiskais šķērslaukums reizināts ar koeficientu 1,5.
 • Kopšanas cirte: lai veicinātu koku augšanu, uzlabotu mežaudzes sastāvu un veselību, tiek izcirsti neatbilstošie vai traucējošie koki (mežaudzes sastāva un paliekošo koku augšanas apstākļu uzlabošanai, kur mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par minimālo šķērslaukumu).

Mežaudzes funkcionālais zonējums:

 • Bioloģiski vērtīgā teritorija: darbu mērķis ir aizsargāt un saglabāt šo teritoriju, kurai ir augsta bioloģiskā vērtība un kurā ir dabiskie meža un purva biotopi. Tādēļ, atbilstoši MAP un biotopu ekspertu atzinumiem, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi – koku ciršana tiks veikta tikai gadījumos, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai, iepriekš to saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistu.
 • Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas teritorija: darbu mērķis ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem un nepasliktināt to vērtību. Šī josla tiek veidota dabisko meža biotopu koncentrācijas vietās, kur cirsmu plānojumu izvērtē un ieteikumus dabas vērtību saglabāšanai sniedz dabas aizsardzības speciālists. 
 • Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: tai ir būtiska loma no meža nekoksnes vērtību viedokļa – šajā teritorijā ir ainaviski nozīmīgas vietas, tā ir iecienīta atpūtai, ogošanai un sēņošanai. Tādēļ darbu mērķis ir ilgtermiņā saglabāt nekoksnes vērtības un to pieejamību sabiedrībai. 

Šajā teritorijā mežistrādes darbi būs saudzīgi. Lai veicinātu labāku priedes dabisku atjaunošanos un nodrošinātu dabisku meža audzes nomaiņu ilgtermiņā, te izlases cirtēs tiks veidotas neregulāras un regulāras formas atvērumi. 


Savukārt kopšanas cirtes plānotas, lai nodrošinātu optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem – vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīga mežaudze (vējgāzes, snieglauzes, kaitēkļi). 


Šajā teritorijā, vietās, kur pēc ainavu ekoloģiskā plāna ir mazāka rekreācijas noslodze, plānotas arī nelielas atjaunošanas cirtes. • Mežsaimniecības teritorija: darbu mērķis ir priedes, kā galvenās koku sugas kopšana, atjaunošana, kā arī ilgtspējīgas dažāda vecuma mežaudžu ainavas veidošana. Šajās teritorijās mežsaimnieciskie darbi plānoti mazākā intensitātē un  atjaunošanas cirtes platība nepārsniegs 2 ha.
 • Ataru poligons: darbu mērķis ir attīstīt un pilnveidot šo meža teritoriju, kur laika gaitā smiltājs un virsājs dabiski pārveidojušies par sliktas kvalitātes mežu. Atbilstoši meža likumam u.c. normatīvajiem aktiem, šeit atļauti visi ciršu veidi.

Šajā teritorijā, ievērojot uzņēmuma saskaņojumus, notiek bruņoto spēku mācības. Arī turpmāk šeit plānots periodiski atļaut militāro spēku aktivitātes. Savukārt nākotnē, konsultējoties ar sabiedrību, Ataru poligona teritoriju varētu attīstīt kā vietu, kur notiek dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. 


Darbu laikā lūgums ievērot drošības prasības, pārvietošanās ierobežojumus un netuvoties teritorijai, kur strādā tehnika!

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”. 

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās. 

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. 

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”. 

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā. 

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

Ieva.Berzina@rigasmezi.lv

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/