Atbilstoši jaunajai mežu kopšanas pieejai “Rīgas Meži” plāno meža kopšanu netālu no Skuķīšu ciema, Ropažu novadā

Drukāt

29.08.2022

“Rīgas Meži” 2022.gada vasarā plāno uzsākt mežistrādes darbus netālu no Skuķīšu ciema Ropažu novadā (“Rīgas Mežu” Gaujas mežniecības Rēzītes apgaita). Darbi notiks atbilstoši uzņēmuma jaunajai mežu kopšanas pieejai: grozījumiem “Meža apsaimniekošanas plānā”, kurā lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām, dabas un rekreācijas teritorijām, kā arī samazinātas mežsaimniecisko darbu platības. Lielākajā daļā meža darbi notiks atbilstoši izstrādātajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam.

  • Darbu mērķis: dabas vērtību saglabāšana, rekreācijas iespēju attīstība, pēctecīga meža atjaunošana un esošās mežaudzes retināšana.
  • Plānotais darbu laiks: 2022. gada vasara, rudens vai ziema, vai 2023.gada pirmā puse (atkarībā no laikapstākļiem).
  • Darbu platība: 22,40 ha – atjaunošanas cirtes tiks veiktas 11,93 ha platībā, t.sk. ainavu dizaina plāna ietvaros – sešos nogabalos 9,93 ha platībā un ārpus ainavu dizaina plāna – divos nogabalos, 2,00 ha platībā; savukārt kopšanas cirtes tiks veiktas desmit meža nogabalos 10,47 ha platībā (ārpus ainavu dizaina plāna).
  • Mežizstrādes darbu plānotā secība: meža ceļu sagatavošana, atbilstoši meža transporta vajadzībām; pameža zāģēšana; koku ciršana; kokmateriālu, zaru un citu ciršanas atlieku izvešana (zarus izvedīs no cirsmām sausieņu jeb sausākos nogabalos, savukārt mitrākās vietās – slapjaiņu un susinātos nogabalos, zari tiks atstāti treilēšanas ceļos jeb vietās, pa kurām šo darbu laikā pārvietojas tehnika); noslēgumā – meža ceļu infrastruktūras sakārtošana (darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti).

Pirms mežistrādes darbiem individuāli šai teritorijai izveidots meža funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, ainaviski vērtīgās jeb rekreācijas teritorijas un mežsaimniecības teritorijas. Šajā zonējumā īpaša uzmanība pievērsta dabas vērtībām un rekreācijas iespējām. Veicot mežizstrādes darbus, tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas Mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti.

Mežs pie Skuķīšu ciema īpašs ar to, ka šajā meža masīvā ir  salīdzinoši daudz bioloģiski vērīgu meža nogabalu. Tajos ir īpaši vērtīgie vecie, lielo dimensiju koki, dobumainie koki un ekoloģiskie koki, kuriem kopšanas darbu laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība. Tā ir cilvēku iecienīta vieta gan atpūtai, gan ogošanai un sēņošanai, tādēļ viens no meža kopšanas mērķiem ir uzlabot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem.

Pirms darbu uzsākšanas “Rīgas Meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu.

Bioloģiski vērtīgā teritorija. Šeit darbu mērķis ir saglabāt un aizsargāt mežus ar augstu bioloģisko vērtību. Teritorijā iekļauti dabiskie meža biotopi un atsevišķi tiem pieguļoši meža nogabali, kuros saimnieciskā darbība netiks veikta.

Savukārt koku ciršana šajās teritorijās atļauta tikai gadījumos, kad tas nepieciešams infrastruktūras objektu uzturēšanai un meliorācijas sistēmu pārtīrīšanai, turklāt pēc saskaņošanas ar “Rīgas Meži” dabas aizsardzības speciālistu.

Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija. Darbu mērķis tajā ir uzlabot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un ilgtermiņā nodrošināt ainaviski vērtīgu teritoriju saglabāšanu. Tāpat šīs teritorijas ir nozīmīgas arī no citu meža nekoksnes vērtību viedokļa. Proti, tās ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas, ogošanas un brīvā laika un aktīvās atpūtas pavadīšanas vietas.

Rekreācijas teritorijās plānoti saudzīgāki mežistrādes darbi, t.sk. bez atjaunošanas cirtēm. Savukārt, lai veicinātu labāku dabisko priedes atjaunošanos un nodrošinātu dabisku audzes nomaiņu ilgtermiņā, pirms izlases ciršu veikšanas tiks izvēlēts vispiemērotākais cirtes veids (vienlaidus vai grupveida).

Mežsaimniecības teritorija. Darbu mērķis šajā teritorijā ir priedes, kā meža galvenās koku sugas kopšana, atjaunošana, kā arī ilgtspējīgas meža ainavas veidošana. Šajās teritorijās mežsaimnieciskie darbi plānoti mazākā intensitātē, atjaunošanas cirtēs saglabājot esošās dabas vērtības un papildus ekoloģiskos kokus. Savukārt ekoloģiskie koki tiks koncentrēti vienā vai vairākās grupās. Papildus šīm grupām tiks saglabāti atsevišķi lielāko dimensiju valdaudzes vai iepriekšējās paaudzes ekoloģiskie koki, kā arī veselīgo priežu un egļu paauga, kadiķi, kā arī vecākās un īpaši vērtīgākās priedes un dobumainie koki.

Mežaudzes funkcionālais zonējums, Rēzītes apgaita, pie Skuķīšu ciema


Par “Rīgas Mežiem”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Uzņēmums pārziņā ir 62 000 ha meži, 399 ha Rīgas parki un apstādījumi (125 objekti), kā arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks” (385 ha). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.

“Rīgas Mežu” objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Tam ir piešķirti starptautiskie sertifikāti, kas apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus.

2021.gada septembrī "Rīgas Mežiem" Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2022.gadā “Rīgas Meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu.

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas Mežu” Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

Ieva.Berzina@rigasmezi.lv

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi